Posłowie zarekomendowali w środę przyjęcie wraz z poprawkami, w tym jedną merytoryczną, projektu ustawy dot. zwalczania ASF. Przepisy zakładają m.in zakaz blokowania polowań, odstrzał sanitarny dzikich zwierząt przez policjantów, strażaków, pograniczników i żołnierzy.

W środę na posiedzeniu sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyło się pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy dot. zwalczania ASF.

Podczas obrad połączonych komisji wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi Szymon Giżyński podkreślił, że twórcy projektu ustawy "afirmują na polskie potrzeby wszystkie skuteczne doświadczenia w walce z ASF". Zaznaczył, że do polskich potrzeb przystosowujemy wzorce czesko-belgijskie i niemiecko-francuskie. "Najważniejszym kierunkiem walki z ASF-em w obecnych warunkach w Europie i świecie jest redukcja populacji dzików" - przekonywał.

Jak wskazał PAP Robert Telus (PiS) po zakończeniu prac komisji, posłowie przyjęli jedną poprawkę merytoryczną dot. powoływania Łowczego Krajowego. "Była to autopoprawka, wedle której łowczego powołuje tylko minister rolnictwa. W projekcie ustawy zapisano, że powołują go minister środowiska w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa" - wyjaśnił Telus. Dodał, że opozycja złożyła kilkanaście poprawek, ale wszystkie zostały odrzucone. Dotyczyły m.in. - jak mówił - tłumików na broń. Opozycja zgłosiła poprawkę, aby nie można było ich używać.

Projekt ustawy dot. zwalczania ASF złożyli w Sejmie posłowe PiS. Jak podano w uzasadnieniu, bezpośrednim powodem podjęcia prac legislacyjnych jest potrzeba uszczegółowienia przepisów prawnych dotyczących zwalczania chorób zakaźnych zwierząt oraz zapobiegania rozprzestrzeniania się takich chorób, szczególnie u zwierząt dzikich. Zdaniem wnioskodawców zmiany są konieczne, by usprawnić "proces redukcji populacji dzika na terytorium RP, z uwagi na kluczową rolę tych zwierząt jako rezerwuaru i wektora ASF".

Projekt przewiduje wprowadzenie zmian w szeregu ustaw. Zmiany w ustawie o broni i amunicji i ustawie o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym mają umożliwić wykorzystanie do odstrzału sanitarnego broni wyposażonej w tłumik huku (dźwięku). Ma to "ograniczyć ryzyko przepłaszania watah" i zmniejszyć uciążliwość odstrzału dla mieszkańców.

Proponowane zmiany w ustawie o zarządzaniu kryzysowym mają pozwolić na odstrzał sanitarny przez policjantów, funkcjonariuszy Straży Granicznej lub funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej oraz żołnierzy, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania polowania.

W przepisach Prawa łowieckiego przewiduje się m.in. wprowadzenie zakazu celowego utrudniania lub uniemożliwiania polowań osobom postronnym, co ma dać podstawę do interwencji Policji i Straży leśnej.

W tej samej ustawie wskazuje się także na odniesienie do odstrzału sanitarnego zwierząt nakazywanego na podstawie przepisów o ochronie zdrowia zwierząt i zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt. Proponuje się, aby przy wykonywaniu odstrzału sanitarnego zastosowanie miały przepisy o zachowaniu bezpieczeństwa na polowaniach, a także, aby nakazany odstrzał sanitarny zwierząt odbywał się na podstawie indywidualnego upoważnienia, do którego wystawienia będzie zobowiązany odpowiednio zarządca lub dzierżawca obwodu łowieckiego, lub dyrektor parku narodowego albo regionalny dyrektor ochrony środowiska. W upoważnieniu ma być wskazany gatunek i liczba zwierząt do odstrzału oraz termin ważności.

Zmiany w Prawie łowieckim mają także wprowadzić "w sposób wyraźny" możliwość wnioskowania przez dzierżawców lub zarządców obwodów łowieckich o wsparcie Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, ochotniczej straży pożarnej oraz Inspekcji Weterynaryjnej. "Taka pomoc mogłaby polegać w szczególności na: zabezpieczeniu terenu, na którym odbywa się polowanie, przed nieuprawnionym wstępem osób trzecich, wsparciu działań mających na celu poszukiwanie padłych zwierząt, co do których zachodzi podejrzenie, że mogły być nosicielami chorób zakaźnych, czy kontroli przestrzegania przez osobę uprawnioną do wykonywania polowania, w tym osobę wykonującą odstrzał sanitarny, zasad bioasekuracji" - napisano w uzasadnieniu.

Wnioskodawcy proponują także, by minister właściwy ds. środowiska określał w drodze rozporządzenia szczegółowe zasady, tryb i kryteria oceny dzierżawców obwodów łowieckich, co ma na celu - jak napisano w uzasadnieniu - "zapewnienie merytoryczności oraz fachowości w doborze kryteriów, tak ważnych dla ukształtowania prawidłowego działania gospodarki łowieckiej w państwie".

W ustawie o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt proponuje się rozszerzenie katalogu nakazów, które powiatowy lekarz weterynarii może wydać w drodze rozporządzenia o możliwość nakazywania zarządcom dróg publicznych zamykania znajdujących się w pasach drogowych przejść dla zwierząt oraz budowy ogrodzeń lub zabezpieczeń technicznych. W tej samej ustawie posłowie PiS proponują, by nakazy wydawane w drodze aktów prawa miejscowego przez odpowiednio wojewodę lub powiatowego lekarza weterynarii dotyczące w szczególności odstrzału sanitarnego zwierząt, odłowu zwierząt łownych, poszukiwania padłych zwierząt czy też transportu zwierząt lub ich zwłok do określonych miejsc, a także wykonania ogrodzeń, zobowiązywały właścicieli lub posiadaczy gruntów, których dotyczą te nakazy, oraz osoby trzecie "do powstrzymania się od podejmowania czynności utrudniających lub uniemożliwiających ich realizację".

Proponuje się także, by wojewoda mógł wydać polecenie nadleśniczemu wykonania na określonym obszarze ogrodzeń ograniczających lub zatrzymujących migrację zwierząt, w szczególności dzików, z terenów leśnych. Proponuje się także wprowadzenie sankcji karnych (za utrudnianie lub udaremnianie wykonania odstrzału sanitarnego) oraz kar administracyjnych (dla zarządcy dróg publicznych, który – wbrew nakazowi powiatowego lekarza weterynarii lub wojewody – nie zamyka znajdujących się w pasach drogowych przejść dla zwierząt lub nie buduje ogrodzeń).

Proponowane zmiany w ustawie o lasach mają wprowadzić przepisy pozwalające na wykorzystanie funduszu leśnego do sfinansowania ogrodzeń ograniczających lub zatrzymujących migrację zwierząt z terenów leśnych.

Zmiany w prawie budowlanym przewidują zwolnienie z konieczności uzyskiwania pozwolenia na budowę budowy niecek dezynfekcyjnych w ramach dostosowywania gospodarstw do zasad bioasekuracji.

Projekt ustawy skierowano do dalszych prac w Sejmie. (PAP)

autor: Magdalena Jarco