Stowarzyszenie Stop Bankowemu Bezprawiu przekazało do Komisji Nadzoru Finansowego wykaz podmiotów rynku finansowego, które w jego ocenie, nie przestrzegają wyroków Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej dotyczących nakazów zapłaty.

Jak informuje Stowarzyszenie, "wyrok Trybunału z dnia 13 września 2018 r. oraz Postanowienie Trybunału z dnia 28 listopada 2018 r. wskazały na niezgodność przepisów dotyczących nakazów zapłaty wydawanych na podstawie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego oraz na podstawie weksla, a także ustawy o kosztach sądowych".

Trybunał stwierdził niezgodność niektórych procedur wydawania nakazu zapłaty z przepisami dyrektyw. Nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego z dnia 4 lipca 2019 r. usunęła zaledwie jeden z czterech kwestionowanych elementów. Stowarzyszenie zwraca uwagę, że za orzeczenia sądów ostatniej instancji, sprzeczne z prawem wspólnotowym, będą skutkowały roszczeniem wobec Skarbu Państwa. Odpowiedzialność państwa będzie opierała się na przesłance zaniechania zmian legislacyjnych w zakresie wskazanym w wyroku Trybunału.

Zdaniem Stowarzyszenia, wobec podmiotów rynku finansowego posługujących się przepisem niezgodnym z Dyrektywami zachodzi odpowiedzialność wynikającą z Art. 24 ust. 2 gdzie wskazano, iż “przez praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów rozumie się godzące w nie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami zachowanie przedsiębiorcy”.

"Mając na uwadze liczbę spraw, w których banki występowały o nakaz zapłaty w latach ubiegłych kontynuacja tej praktyki bez wątpienia narusza zbiorowe interesy konsumenta. Stowarzyszenie nie posiada uprawnień do dokładnego badania skali zjawiska, jednak dokumenty przedkładane przez konsumentów potwierdzają fakt braku zmiany praktyki w tym zakresie" - napisano w piśmie do KNF.

W związku z powyższym Stowarzyszenie zwróciło się "o podjęcie stosownych działań zmierzających do wykluczenia tej praktyki, która jest niekorzystna zarówno dla konsumentów oraz innych podmiotów rynku, a ponadto potencjalnie naraża na straty budżet państwa" (PAP).