Senat bez poprawek i jednogłośnie przyjął w sobotę ustawę o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań, który ma się odbyć od 1 kwietnia do 30 czerwca 2021 r. Ustawa trafi teraz do prezydenta.

Jak informowano, "ustawa reguluje zakres, formę i tryb przeprowadzenia narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań oraz zakres, formę i tryb prac związanych z jego przygotowaniem i opracowaniem wyników tego spisu".

Zgodnie z ustawą, spis ma się odbyć od 1 kwietnia do 30 czerwca 2021 r. Jego organizację powierzono prezesowi Głównego Urzędu Statystycznego. Pierwszy spis próbny – mający sprawdzić rozwiązania metodologiczne, organizacyjne i techniczne – ma być przeprowadzony w dwóch gminach między 1 a 31 października 2019 r. Drugi zaplanowano od 1 do 30 kwietnia 2020 r. w 16 gminach.

Sejm uchwalił tę ustawę 9 sierpnia. Prezes GUS Dominik Rozkrut podczas prac legislacyjny w Sejmie mówił, że w planowanym na 2021 r. narodowym spisie powszechnym będzie można wziąć udział przez internet, co ma m.in. obniżyć koszty jego zorganizowania. Wskazano, wydatki związane z przeprowadzeniem spisu wyniosą 386 mln zł i zostaną pokryte z budżetu państwa.

Spis powszechny dostarcza najbardziej szczegółowych informacji o liczbie ludności, jej terytorialnym rozmieszczeniu, strukturze demograficzno-społecznej i zawodowej, a także o społeczno-ekonomicznej charakterystyce gospodarstw domowych i rodzin wraz z informacją o warunkach mieszkaniowych, a także o liczbie i stanie zasobów mieszkaniowych i budynkowych na wszystkich szczeblach podziału terytorialnego kraju.

Na podstawie przepisów Unii Europejskiej państwa członkowskie są zobowiązane do przeprowadzania narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań raz na 10 lat. Celem ustawy – jak przekazano – jest stworzenie podstawy prawnej do przygotowania, zorganizowania oraz przeprowadzenia takiego spisu w 2021 r.

Spis obejmie osoby stale zamieszkałe i czasowo przebywające w mieszkaniach, budynkach i innych zamieszkanych pomieszczeniach niebędących mieszkaniami, osoby niemające miejsca zamieszkania, a także mieszkania, budynki, obiekty zbiorowego zakwaterowania i inne zamieszkane pomieszczenia niebędące mieszkaniami.

Ze spisu są wyłączeni szefowie i cudzoziemski personel przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych państw obcych, członkowie ich rodzin oraz inne osoby korzystające z przywilejów i immunitetów na mocy umów, ustaw lub powszechnie ustalonych zwyczajów międzynarodowych. Spis nie obejmie także mieszkań, budynków, obiektów i pomieszczeń należących do przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych państw obcych.

Od 1 stycznia 2021 r. do 31 marca 2021 r. oraz w trakcie spisu powszechnego Telewizja Polska i Polskie Radio będą zobowiązane do nieodpłatnego rozpowszechniania w programach ogólnokrajowych i regionalnych audycji informacyjnych, edukacyjnych i promocyjnych popularyzujących ten spis.