Za uchwaleniem ustawy głosowało 391 posłów, dwóch było przeciw, a 21 wstrzymało się od głosu. Teraz nowelą zajmie się Senat.

Posłowie zdecydowali wcześniej, by wprowadzić poprawkę doprecyzowującą obowiązek przedkładania przez rzeczników konsumentów w wyznaczonym terminie rocznych sprawozdań ze swojej działalności prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

"Rzecznik konsumentów, w terminie do dnia 31 marca każdego roku, przedkłada staroście (prezydentowi miasta) do zaopiniowania roczne sprawozdanie ze swojej działalności w roku poprzednim oraz przekazuje je prezesowi Urzędu w terminie 7 dni od zaopiniowania przez starostę (prezydenta miasta). W przypadku niezaopiniowania przez starostę (prezydenta miasta) sprawozdania, o którym mowa w ust. 1, rzecznik konsumentów przekazuje sprawozdanie prezesowi Urzędu w terminie do dnia 10 maja każdego roku. Rzecznik konsumentów przekazuje na bieżąco prezesowi Urzędu wnioski i sygnalizuje problemy dotyczące ochrony konsumentów, które wymagają podjęcia działań przez organy administracji rządowej" - brzmi uchwalona przez Sejm poprawka.

Przy prezesie UOKiK działa Krajowa Rada Rzeczników Konsumentów. W skład Rady wchodzi obecnie dziewięciu rzeczników konsumentów, po jednym z obszaru właściwości miejscowej delegatur Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. W projekcie noweli zapisano, że w skład Rady wchodzić będzie szesnastu rzeczników konsumentów po jednym z każdego województwa. W uzasadnieniu do projektu napisano, że "zapewni to +terytorialną+ reprezentatywność Rady".

Uchwalona nowela ma umożliwić prezesowi UOKiK bardziej elastyczne kształtowanie struktury wewnętrznej UOKiK - szczególnie w odniesieniu do delegatur UOKiK; poprawę skuteczności wykrywania naruszeń przepisów ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, dzięki dostępowi do tajemnic prawnie chronionych, jak tajemnica skarbowa i tajemnica bankowa.

Ponadto nowelizacja dostosowuje prawo krajowe do przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie nieuzasadnionego blokowania geograficznego oraz innych form dyskryminacji klientów ze względu na przynależność państwową, miejsce zamieszkania lub miejsce prowadzenia działalności na rynku wewnętrznym.

Implementacja prawa unijnego ma na celu zapewnienie konsumentom lepszego dostępu do towarów i usług na jednolitym rynku przez zapobieganie bezpośredniej i pośredniej dyskryminacji w transgranicznym handlu elektronicznym (przy dokonywaniu zakupów online), jak również podczas podróży do innych państw członkowskich w celu nabycia towarów lub skorzystania z usług. Założeniem tej regulacji jest również umożliwienie przedsiębiorcom rozszerzenia ich działalności na nowe rynki i zainteresowania swoją ofertą nowych klientów. Z przepisów rozporządzenia wyłączone będą usługi transportowe, finansowe i audiowizualne.

Zgodnie z nowelą, w relacjach przedsiębiorca-konsument organem odpowiedzialnym za egzekwowanie przepisów rozporządzenia w sprawach naruszeń zbiorowych interesów konsumentów będzie prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. W relacji przedsiębiorca-przedsiębiorca prezes UOKiK będzie natomiast organem odpowiedzialnym w przypadku, gdy geoblokowanie stanowić będzie praktykę ograniczającą konkurencję. W związku z powyższym niezbędne jest wprowadzenie do ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów przepisów umożliwiających Prezesowi UOKiK wykonywanie tych obowiązków.

Ponadto uchwalona ustawa przewiduje zmiany struktury wewnętrznej UOKiK. Obecnie w skład UOKiK wchodzą Centrala w Warszawie, laboratoria nadzorowane przez prezesa UOKiK oraz dziewięć delegatur – w Bydgoszczy, Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Poznaniu, Warszawie i we Wrocławiu. Zmiany mają na celu wprowadzenie większej elastyczności w zakresie tworzenia oraz przydzielania zadań przez prezesa UOKiK jednostkom terenowym UOKiK, czyli delegaturom. (PAP)

autor: Aneta Oksiuta