Sejmowa Komisja Gospodarki i Rozwoju skierowała we wtorek do drugiego czytania rządowy projekt nowelizacji ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Nowe przepisy pozwolą walczyć z dyskryminacją klientów na rynku unijnym ze względu na przynależność państwową.

Sejmowa Komisja Gospodarki i Rozwoju przeprowadziła we wtorek pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Komisja zarekomendowała przyjęcie projektu noweli wraz z poprawkami o charakterze doprecyzowującym.

Wiceprezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Michał Holeksa przekazał posłom, że projekt ma na celu wykonanie prawa Unii Europejskiej.

Jak wyjaśnił, projektowane zapisy umożliwiają prezesowi UOKiK bardziej elastyczne kształtowanie struktury wewnętrznej UOKiK - w szczególnie w odniesieniu do delegatur UOKiK; poprawę skuteczności wykrywania naruszeń przepisów ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów dzięki dostępowi do tajemnic prawnie chronionych jak tajemnica skarbowa i tajemnica bankowa.

"Projekt dostosowuje prawo krajowe do przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie nieuzasadnionego blokowania geograficznego oraz innych form dyskryminacji klientów ze względu na przynależność państwową, miejsce zamieszkania lub miejsce prowadzenia działalności na rynku wewnętrznym" - powiedział.

Implementacja prawa unijnego ma na celu zapewnienie konsumentom, lepszego dostępu do towarów i usług na jednolitym rynku przez zapobieganie bezpośredniej i pośredniej dyskryminacji w transgranicznym handlu elektronicznym (przy dokonywaniu zakupów online), jak również podczas podróży do innych państw członkowskich w celu nabycia towarów lub skorzystania z usług. Założeniem tej regulacji jest również umożliwienie przedsiębiorcom rozszerzenia ich działalności na nowe rynki i zainteresowania swoją ofertą nowych klientów. Z przepisów rozporządzenia wyłączone będą usługi transportowe, finansowe i audiowizualne.

Zgodnie z projektem noweli, w relacjach przedsiębiorca-konsument organem odpowiedzialnym za egzekwowanie przepisów rozporządzenia w sprawach naruszeń zbiorowych interesów konsumentów będzie prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. W relacji przedsiębiorca-przedsiębiorca prezes UOKiK będzie natomiast organem odpowiedzialnym w przypadku, gdy geoblokowanie stanowić będzie praktykę ograniczającą konkurencję. W związku z powyższym niezbędne jest wprowadzenie do ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów przepisów umożliwiających Prezesowi UOKiK wykonywanie tych obowiązków.

Ponadto - jak mówił Holeksa - projekt ustawy przewiduje zmiany struktury wewnętrznej UOKiK. "Obecnie w skład UOKiK wchodzą Centrala w Warszawie, laboratoria nadzorowane przez prezesa UOKiK oraz dziewięć delegatur – w Bydgoszczy, Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Poznaniu, Warszawie i we Wrocławiu. Projekt zmian ma na celu wprowadzenie większej elastyczności w zakresie tworzenia oraz przydzielania zadań przez prezesa UOKiK jednostkom terenowym UOKiK, czyli delegaturom" - tłumaczył Holeksa.

Oznacza to, iż projekt zakłada zmianę koncepcji funkcjonowania UOKiK, których zadania uregulowane zostaną w statucie UOKiK, wydawanym w drodze zarządzenia Prezesa Rady Ministrów. Rozwiązania te są wzorowane na przepisach dotyczących innych regulatorów, w szczególności Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE) raz Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego (ULC).

Jak napisano w uzasadnieniu do projektu, w celu skutecznego pozyskania informacji mogących stanowić dowód w postępowaniu i pozwalających na szybsze wyeliminowanie z obrotu niedozwolonych praktyk naruszających interesy przedsiębiorców i konsumentów "potrzebne są zmiany pozwalające prezesowi UOKiK na dostęp do tajemnicy skarbowej w postępowaniach prowadzonych na podstawie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi, a także do tajemnicy bankowej w przypadku drugiej z wymienionych ustaw". (PAP)

autor: Aneta Oksiuta