Aktywni kulturalni i towarzysko, częściej korzystający z wyjazdu wypoczynkowy oraz wyjazdu za granicę, za to z mniejszą liczbą kredytów - tacy byli Polacy w 2018 r. - wynika z sondażu CBOS dotyczącego aktywności i doświadczenia w minionym roku.

CBOS od 1987 r. cyklicznie pyta w styczniu Polaków o to, co zdarzyło się w ich życiu w poprzednim roku; niektóre z aspektów bada od ponad 20 lat.

W stosunku do ubiegłego roku wzrosło uczestnictwo w kulturze. Znacznie więcej osób niż rok wcześniej wybrało się w 2018 roku do kina (56 proc. - wzrost o 7 punktów procentowych), a nieco więcej na koncert (44 proc. - wzrost o 3 pkt. proc.), wystawę (34 proc. - wzrost o 1 pkt. proc.) oraz do teatru (24 proc. - wzrost o 2 pkt. proc.). "Jest to kontynuacja widocznego od 2016 roku trendu wzrostowego. W przypadku udziału w kulturze nigdy wcześniej odsetek korzystających z badanych form aktywności nie przekroczył 50 proc. Odsetek respondentów, którzy w poprzednim roku poszli do teatru, od 1993 roku, kiedy był najniższy, wzrósł trzykrotnie i już prawie co czwarty Polak był w ubiegłym roku przynajmniej raz na przedstawieniu teatralnym" - czytamy w komentarzu do wyników badania.

Reklama

CBOS zauważa też, że w 2018 roku miał miejsce również wzrost aktywności związanych ze spędzaniem czasu wolnego. Ponad trzy czwarte osób urządziło w ubiegłym roku przyjęcie dla przyjaciół, znajomych (77 proc. - wzrost o 3 pkt. proc.) oraz poszło z rodziną lub przyjaciółmi do restauracji (76 proc. - wzrost o 5 pkt. proc.). Dwie trzecie ankietowanych zadeklarowało, że przeczytało w ubiegłym roku książkę dla przyjemności (67 proc. - wzrost o 3 pkt. proc.). Wzrósł też udział osób, które co najmniej raz w minionym roku były na imprezie sportowej (do 43 proc. - wzrost o 2 pkt. proc.). "Nieprzerwanie od 2006 roku rośnie odsetek osób korzystających z internetu w celach pozazawodowych i obecnie wynosi 73 proc. wśród ogółu Polaków" - podaje CBOS. Odsetek osób, które korzystały w 2018 r. z internetu w celach pozazawodowych wzrósł o 2 pkt. proc. w stosunku do 2017 r.

Badanie pokazało również, że w ciągu ostatniego roku istotnie wzrósł udział respondentów deklarujących wyjazd wypoczynkowy oraz wyjazd za granicę. Ponad połowa badanych (58 proc. – wzrost o 8 pkt. proc.) przynajmniej raz w 2018 roku uczestniczyła w wyjeździe wypoczynkowym. "Warto dodać, że odkąd monitorujemy tę kwestię, udział osób wyjeżdżających na wypoczynek wzrósł niemal dwukrotnie (od 2006 roku)" - zaznaczono w komentarzu CBOS. Zagraniczne wyjazdy deklaruje 37 proc. badanych (wzrost o 6 pkt. proc.). "Jest to wynik zdecydowanie najwyższy od ćwierć wieku" - podano. W 2018 roku 6 proc. osób (wzrost o 1 pkt. proc.) było przynajmniej raz w roku w celach zarobkowych poza granicami kraju.

Reklama

W porównaniu z 2017 rokiem, w minionym roku wzrosła także aktywność społeczna badanych, przejawiająca się przeznaczaniem pieniędzy na cele dobroczynne (74 proc. - wzrost o 3 pkt. proc.). Na tym samym poziomie co w 2017 roku pozostaje odsetek osób deklarujących przekazywanie rzeczy na cele dobroczynne (takie deklaracje złożyło 62 proc. ankietowanych), natomiast udział respondentów przeznaczających pracę lub usługi (21 proc. - spadek o 4 pkt. proc.) pracujących w charakterze wolontariuszy spadł w 2018 roku (7 proc. - spadek o 1 pkt. proc.). Zmniejszył się też odsetek badanych, którzy podali, że wzięli udział w co najmniej jednym strajku lub demonstracji (6 proc. - spadek o 1 pkt. proc.).

"Na większość aktywności i doświadczeń, o które pytaliśmy Polaków, respondenci wskazywali częściej niż rok wcześniej. W zakresie finansów odnotowujemy jednak kilka spadków" - informuje CBOS. Trzy piąte ankietowanych (61 proc. - wzrost o 4 pkt. proc.) kupiło sobie coś atrakcyjnego, nieplanowanego. Natomiast znacznie mniej (37 proc. - spadek o 8 pkt. proc.) grało w gry liczbowe Totalizatora Sportowego. Jedynie 15 proc. osób zaciągnęło kredyt lub pożyczkę (spadek o 2 pkt. proc.). "Jest to najniższy odsetek, odkąd monitorujemy tę kwestię, i kontynuacja trendu spadkowego obserwowanego od 2013 roku" - podano. Odsetek respondentów, którzy pożyczyli pieniądze od znajomych, pozostaje na poziomie z 2017 roku (13 proc.). "Również jest najniższy od ponad 30 lat" - zaznaczono.

"Z deklaracji Polaków dotyczących ich doświadczeń i aktywności podejmowanych w 2018 roku wynika, że był to dobry czas. Wzrosło uczestnictwo w kulturze – więcej osób niż rok wcześniej wybrało się do kina, teatru, na koncert. Inne aktywności związane z miłym spędzaniem czasu wolnego podjęła co najmniej raz w minionym roku większość Polaków. Spotkania z rodziną, przyjaciółmi, czytanie książek dla przyjemności, udział w imprezach sportowych, wyjazdy wypoczynkowe również były udziałem większej części badanych niż wcześniej. Wskaźniki przeznaczania pracy lub usług na cele dobroczynne oraz pracy w charakterze wolontariusza spadły w 2018 roku. Dobrym znakiem jest spadek odsetka osób, które zaciągnęły kredyt lub pożyczkę w banku. Wyniki te wpisują się w obraz wyłaniający się z innych naszych badań" - czytamy w podsumowaniu sondażu.

"Rok 2018 był dla Polaków, ich rodzin oraz miejsc pracy najlepszy od ponad ćwierć wieku. Oceny sytuacji osobistej i rodzinnej oraz kondycji zakładów pracy są dziś najlepsze od przełomowego roku 1989. Także samopoczucie psychiczne Polaków oraz nastroje środowiskowe w roku 2018 należą do najlepszych z dotychczas notowanych. Wszystko to daje spójny obraz pozytywnych zmian w życiu Polaków" - ocenia CBOS.

Badanie przeprowadzono metodą wywiadów bezpośrednich (face to face) wspomaganych komputerowo (CAPI) w dniach 10–17 stycznia 2019 roku na liczącej 928 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.