41 proc. Polaków uważa, że sytuacja w kraju zmierza w złym kierunku; przeciwnego zdania jest 44 proc. badanych – wynika ze styczniowego badania CBOS. To najmniej korzystny wynik od sierpnia 2017 roku.

Jak wskazano w badaniu CBOS, styczeń jest drugim z kolei miesiącem, w którym nieznacznie pogorszyła się ocena ogólnej sytuacji w Polsce. 44 proc. Polaków ceniło, że sytuacja w kraju ogólnie rzecz biorąc zmierza w dobrym kierunku - to spadek o 3 punkty proc. Z kolei o 5 punktów proc. wzrosła liczba osób, które są zdania, że sytuacja w Polsce zmierza w złym kierunku - w styczniu wyniosła ona 41 proc.

Autorzy badania zauważają, że jest to najmniej korzystny wynik od ponad roku, a takie same oceny zanotowano ostatnio w sierpniu 2017 roku.

Lepiej sytuację oceniają osoby uczestniczące w praktykach religijnych oraz osoby o poglądach prawicowych. Dla przykładu pogląd, że sprawy w kraju idą w dobrym kierunku wyraża 56 proc. osób uczestniczących w praktykach religijnych kilka razy w tygodniu oraz 66 proc. osób o poglądach prawicowych, podczas gdy 71 proc. osób, którzy w ogóle nie uczestniczą w praktykach religijnych jest przeciwnego zdania. Taki sam pogląd wyraża 69 proc. osób o poglądach lewicowych.

"W potencjalnych elektoratach głównych ugrupowań politycznych zadowolenie z rozwoju sytuacji w Polsce przeważa nad niezadowoleniem przede wszystkim wśród zwolenników PiS (84 proc. wobec 7 proc.), a w dalszej kolejności także wśród potencjalnych wyborców ruchu Kukiz’15 (46 proc. wobec 35 proc.). Ci natomiast, którzy chcą głosować na PO i PSL najczęściej negatywnie wypowiadają się o kierunku zmian w Polsce, przy czym zdecydowanie najbardziej krytyczni w swoich ocenach są wyborcy PO (79 proc. niezadowolonych i 11 proc. zadowolonych). Krytycyzm wyraźnie przeważa także wśród osób o niesprecyzowanych preferencjach wyborczych (57 proc. wobec 24 proc.)" - wskazano w badaniu.

W styczniu nastąpił także nieznaczny spadek w ocenie sytuacji politycznej. 36 proc. badanych uważa ją za złą, co stanowi wzrost o 3 punkty proc. w stosunku do grudnia. Jak podkreślono w badaniu tylko jedna czwarta postrzega ją pozytywnie (25 proc.). Co trzeci ankietowany natomiast ocenił, że sytuacja polityczna w kraju jest przeciętna, czyli ani dobra, ani zła (34 proc.).

Zbliżone do tych z poprzedniego miesiąca są oceny sytuacji gospodarczej w Polsce. Większość badanych ocenia ją pozytywnie (52 proc.), jedna trzecia wyraża opinię, iż stan gospodarki jest przeciętny – ani dobry, ani zły (32 proc.), a jedna ósma postrzega go negatywnie (13 proc).

Niewiele zmieniły się też oceny poziomu życia badanych i ich rodzin. Większość uznaje go za dobry (65 proc.) i jest to o 2 punkty proc. więcej niż przed miesiącem. Jako zły określa swój poziom życia jedynie 5 proc. respondentów, a 30 proc. twierdzi, że żyje im się przeciętnie – ani dobrze, ani źle.

Gorsze niż w grudniu są oceny sytuacji w zakładach pracy. O 4 punkty proc. (spadek z 70 do 66 proc.) ubyło zatrudnionych, którzy uznają ją za dobrą, a o 3 punkty proc. (do 24 proc.) wzrósł odsetek określających ją jako przeciętną. Niezadowolenie, podobnie jak przed miesiącem, wyraża jedynie 8 proc. zatrudnionych.

"Zróżnicowanie ocen odnoszących się do wymiaru publicznego tradycyjnie uwarunkowane jest głównie czynnikami światopoglądowymi. Oznacza to, że zadowoleniu z ogólnej sytuacji w kraju, sytuacji politycznej i stanu gospodarki sprzyja częstsze uczestnictwo w praktykach religijnych oraz prawicowa orientacja polityczna. Z kolei poziom życia respondentów i ich rodzin oraz warunki materialne gospodarstw domowych oceniane są z reguły korzystniej przez osoby młodsze, lepiej wykształcone, zajmujące znaczące pozycje zawodowe oraz osiągające wyższe dochody per capita" - napisano w komentarzu do badania.

Z badania wynika, że lepsze niż przed miesiącem są oceny sytuacji na lokalnych rynkach pracy. 78 proc. ankietowanych (wzrost o 4 punkty proc.) uważa, że w ich miejscowości lub okolicy można znaleźć zatrudnienie, w tym 21 proc. ocenia, że nietrudno jest o pracę satysfakcjonującą. 14 proc. respondentów twierdzi, że znalezienie pracy jest trudne, a jedynie 3 proc., że jest to zupełnie niemożliwe.

"Ponad trzy czwarte zatrudnionych (78 proc.) nie obawia się utraty pracy, w tym 40 proc. zupełnie nie bierze tego pod uwagę. Jedna piąta pracowników (20 proc.) deklaruje, że obawia się utraty zatrudnienia, w tym 4 proc. liczy się z tym bardzo poważnie.

"Poczucie stabilności zatrudnienia wśród pracujących w znacznej mierze warunkują takie cechy respondentów jak poziom wykształcenia, pozycja zawodowa, dochód per capita i satysfakcja materialna. Bezrobocia relatywnie najczęściej obawiają się osoby gorzej wykształcone, o niższym statusie zawodowym i materialnym" - zaznaczono w komentarzu do badania.

Jak podano - w porównaniu z poprzednim miesiącem - w zasadzie nie zmieniły się przewidywania dotyczące rozwoju sytuacji w kraju. Nieco ponad jedna czwarta badanych uważa, że w ciągu najbliższego roku sytuacja w Polsce się poprawi (28 proc.), a niespełna jedna piąta obawia się jej pogorszenia (19 proc.). Najwyższy odsetek tradycyjnie stanowią osoby spodziewające się w tym zakresie stabilizacji (43 proc.).

W wymiarze politycznym 49 proc. Polaków nie spodziewa się jakichkolwiek zmian. Poprawy sytuacji politycznej w kraju oczekuje w styczniu jedna piąta badanych (21 proc.), a minimalnie mniejszy odsetek (18 proc.) obawia się jej pogorszenia.

Zbliżone do grudnia są przewidywania sytuacji gospodarczej. Jej pogorszenia spodziewa się 13 proc., a ponad dwukrotnie większą grupę stanowią osoby spodziewające się poprawy (32 proc.). Niezmiennie największy odsetek respondentów nie przewiduje zmian w tej dziedzinie (46 proc.).

"Od wielu miesięcy dość stabilne są przewidywania dotyczące poziomu życia. Niemal trzy piąte badanych uważa, że za rok im i ich rodzinom będzie się żyło tak samo jak obecnie (58 proc.), jedna czwarta oczekuje poprawy w tym względzie (24 proc., spadek o 2 punkty procentowe), a co dziesiąty spodziewa się pogorszenia (10 proc.).

Większość respondentów odpowiedziało w styczniu, że w ciągu najbliższego roku warunki materialne gospodarstw domowych pozostaną niezmienione (68 proc.) - to wzrost o 5 punktów proc., 25 proc. oczekuje ich poprawy, zaś 7 proc. obawia się jej pogorszenia.

Prognozy sytuacji w zakładach pracy pozostają podobne jak w grudniu. Jej poprawę przewiduje co czwarty pracujący, co szesnasty spodziewa się raczej pogorszenia, natomiast większość wskazuje na stabilność.

Badanie "Aktualne problemy i wydarzenia" przeprowadzono metodą wywiadów bezpośrednich wspomaganych komputerowo (CAPI) w dniach 10-17 stycznia 2019 roku na liczącej 986 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski. (PAP)

Autor: Marcin Chomiuk