Sejmowa komisja skierowała w czwartek projekt nowelizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej do prac w podkomisji stałej ds. rodziny. Propozycja zakłada ograniczenie roli placówek opiekuńczo-wychowawczych, a zwiększenie roli rodzinnych form pieczy zastępczej.

Projekt nowelizacji ustawy przewiduje, że umieszczenie dziecka w pieczy automatycznie wiązałoby się z wprowadzeniem asystenta rodziny, zaostrzono także zakaz umieszczania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, jeśli mają mniej niż 10 lat. Propozycja zakłada także utworzenie centralnego rejestru miejsc pieczy zastępczej.

Projekt nowelizacji zwiększa rolę ministra rodziny w zakresie organizacji ośrodków adopcyjnych. Zgodnie z propozycją, minister rodziny może wystąpić do samorządu województwa o utworzenie ośrodka adopcyjnego lub o jego likwidację. Samorząd województwa będzie takim wystąpieniem związany.

Według rządowej propozycji, proces opiekuńczo-wychowawczy zostanie wzmocniony przez specjalistów. Ma to zapobiegać oddzielaniu dziecka od rodziny i sprzyjać powrotom dzieci z pieczy zastępczej do domu. Zaproponowano otwarcie dla wszystkich rodzin placówek wsparcia dziennego, a także przewidziano zmiany w organizacji rodzin wspierających.

Aby ograniczyć przypadki umieszczania dzieci w pieczy instytucjonalnej, resort wprowadził zasadę, że w sytuacji skierowania przez powiat dziecka do placówki opiekuńczo-wychowawczej – będzie on sam musiał pokryć koszty umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej. Gmina nie będzie współfinansowała pobytu dziecka w placówce.

Nowe przepisy zakładają, że wynagrodzenie przysługujące rodzinie zastępczej zawodowej i prowadzącemu rodzinny dom dziecka nie może być niższe niż kwota minimalnego wynagrodzenie za pracę. Gdy rodzina zastępcza zawodowa będzie pełnić dodatkowo funkcję pogotowia rodzinnego, wynagrodzenie miesięczne nie może być niższe niż 124 proc. minimalnego wynagrodzenia.

Nowelizacja przewiduje także zmiany w zakresie urlopu, który przysługuje rodzicom adopcyjnym. Obecnie dodatkowy urlop przysługuje rodzicom adopcyjnym, które przysposabiają dziecko w wieku do 7 lat. Nowe przepisy proponują, aby takie prawo mieli także rodzice, którzy adoptują starsze dzieci.

Nowe rozwiązania mają wejść w życie 1 stycznia 2019 r., z wyjątkiem niektórych przepisów, które zaczną obowiązywać w terminach późniejszych. (PAP)

Autorka: Karolina Kropiwiec