Część postulatów formułowanych przez Stowarzyszenie Poszkodowanych Obligatariuszy GetBack wymusza na organie nadzoru podejmowanie czynności naruszających prawo - ocenia Urząd Komisji Nadzoru Finansowego. Według UKNF zarzuty stowarzyszenia wobec KNF są nieuzasadnione.

UKNF podkreślił w czwartkowym stanowisku, że Komisja Nadzoru Finansowego działa wyłącznie na podstawie i w granicach przepisów prawa. Zwrócono uwagę, że część formułowanych wielokrotnie przez przedstawicieli Stowarzyszenia postulatów kierowanych zarówno do Urzędu KNF, jak i zawartych w piśmie z 22 listopada br. do premiera Mateusza Morawieckiego "wymusza na organie nadzoru podejmowanie czynności z naruszeniem przepisów prawa".

"Informacje o środkach prawnych podjętych przez KNF wobec spółki GetBack SA oraz Idea Bank SA zostały podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej KNF (...). ze względu na rygorystyczne przepisy dotyczące tajemnicy zawodowej, nie wszystkie podejmowane czynności nadzorcze mogą zostać upublicznione, o czym Urząd KNF wielokrotnie informował" - napisano.

Zapewniono, że Urząd KNF prowadzi "intensywne działania nadzorcze w przedmiotowej sprawie mające na celu ustalenie wszelkich okoliczności związanych z procesem oferowania obligacji GetBack SA przez podmioty nadzorowane".

W komunikacie UKNF zaznaczył, że rozumie trudną sytuację obligatariuszy oraz ich niepokój, niemniej "publiczne stygmatyzowanie przez przedstawicieli Stowarzyszenia Urzędu KNF, w tym jego konkretnych departamentów (...) oraz poszczególnych urzędników, nie przyczynia się do osiągnięcia celu, jakim jest pełne wyjaśnienie sprawy".

Zdaniem UKNF wiele publicznych wypowiedzi przedstawicieli Stowarzyszenia, w tym jego prezesa Artioma Bujana, "sprowadza się do formułowania w mediach nieuzasadnionych zarzutów wobec pracowników UKNF". "Formułowane zarzuty oraz przekazywane nieprawdziwe informacje odnoszące się do działań Urzędu KNF wprowadzają w błąd zarówno szeroką opinię publiczną, jak i obligatariuszy" - oceniono.

W datowanym na 22 listopada br. liście wysłanym przez Stowarzyszenie Poszkodowanych Obligatariuszy GetBack S.A. do premiera Morawieckiego i Kancelarii Prezesa Rady Ministrów zaproponowano wdrożenie 11-punktowego planu "celem stabilizacji sektora finansowego w Polsce szczególnie w zakresie znaczącej pomocy poszkodowanym przez Idea Bank SA oraz GetBack SA."

W planie tym znalazł się m.in. postulat natychmiastowego publicznego ujawnienia treści raportu będącego podstawą do wydania przez KNF decyzji dotyczącej wpisania Idea Bank na listę ostrzeżeń publicznych oraz raportu z kontroli w GetBack.

"Jeżeli KNF nie opublikuje natychmiast raportu w wersji nawet jawnej, to KNF kolejny raz udowodni, że może działać na szkodę społeczeństwa" - czytamy w liście. Stowarzyszenie domaga się też wyjaśnienia, dlaczego KNF "nie wykonał jakichkolwiek kroków mających na celu powiadomienia poszczególnych poszkodowanych przez PDM/IDEA/GetBack o problemach GetBack".

Stowarzyszenie domaga się także "przeprowadzenia szczegółowego audytu w ramach struktur KNF i usprawnienia pracy tej instytucji" oraz "wprowadzenia pełnej jawności finansów KNF" i zwolnienia pracowników naruszających kodeks etyczny.

Ponadto w postulatach zawarto: "wprowadzenie jawnego rejestru korzyści wszystkich pracowników KNF i NBP i członków ich rodzin oraz partnerów" otrzymanych m.in. od podmiotów nadzorowanych; przeniesienie nadzoru nad bankami do NBP; wprowadzenie zakazu przechodzenia do pracy w nadzorowanych instytucjach i firmach dla byłych pracowników KNF i NBP.

Spółka GetBack zajmuje się zarządzaniem wierzytelnościami. Powstała w 2012 r., a w lipcu 2017 r. jej akcje zadebiutowały na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w ramach przeprowadzonej pierwszej oferty publicznej.

W kwietniu GPW, na wniosek KNF, zawiesiła obrót akcjami GetBacku. Stało się to po tym, gdy 16 kwietnia rano firma podała, że prowadzi negocjacje z PKO BP oraz Polskim Funduszem Rozwoju ws. finansowania o charakterze mieszanym kredytowo-inwestycyjnym w wysokości do 250 mln zł. Z komunikatu spółki wynikało, że informację uzgodniono "ze wszystkimi zaangażowanymi stronami" tymczasem PKO BP i PFR zdementowały informacje, że prowadzą takie rozmowy. To wywołało reakcję KNF. W efekcie rada nadzorcza GetBack odwołała ze skutkiem natychmiastowym Konrada K. ze stanowiska prezesa spółki.

Konrada K. aresztowano. Zarzucono mu popełnienie ośmiu przestępstw, m.in. usiłowanie oszustwa na kwotę 250 mln zł, wyrządzenie spółce szkody majątkowej w wielkich rozmiarach - co najmniej ponad 185 mln zł i podejmowanie działań zmierzających do utrudnienia postępowania karnego i uniknięcia odpowiedzialności karnej.

Obligatariusze GetBack starają się odzyskać całość środków zainwestowanych w obligacje, ale nie od GetBack, tylko od banków, które te instrumenty oferowały. Chodzi m.in. o Idea Bank. W listopadzie br. bank ten znalazł się na liście ostrzeżeń publicznych KNF w związku z prowadzeniem działalności maklerskiej bez zezwolenia w zakresie oferowania instrumentów finansowych.

UOKiK zarzuca bankowi, że jego przedstawiciele podawali klientom nieprawdziwe informacje np. o tym, że obligacje GetBack przyniosą im gwarantowany zysk lub że dostęp do tych obligacji jest limitowany. Ponadto do nabycia obligacji namawiali osoby, o których powinni byli wiedzieć, że nie akceptują ryzykownych inwestycji.

Stowarzyszenie szacuje, że w skali kraju straty poniesione przez obligatariuszy-osoby fizyczne poszkodowane w aferze GetBack sięgają ponad 2 mld zł. (PAP)

autor: Marcin Musiał