We wtorek po godz. 10 rozpoczęło się posiedzenie rządu, który zajmie się projektem nowelizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, a także projektem utrzymującym stawki VAT na poziomie 23 proc. i 8 proc.

Projekt nowelizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej zakłada, że umieszczenie dziecka w pieczy automatycznie wiązałoby się z wprowadzeniem asystenta rodziny; byłby też zakaz umieszczania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, jeśli mają mniej niż 10 lat. Projekt zakłada także wprowadzenie centralnego rejestru miejsc pieczy zastępczej.

Zmienić mają się też zasady dysponowania pieniędzmi ze świadczenia 500 plus, które jest wypłacane na dzieci przebywające w pieczy zastępczej. Według projektu 20 proc. tego świadczenia, czyli 100 zł, co miesiąc ma być przekazywane na wydzielony rachunek bankowy prowadzony przez starostę. Zgromadzone tam pieniądze dziecko będzie mogło odebrać po ukończeniu 18 lat.

Projekt obejmuje też zmiany w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym. Chodzi o wydłużenia do 14 tygodni okresu, w którym rodzice mogą wyrazić zgodę na przysposobienie bez wskazania przysposabiającego (tzw. przysposobienie blankietowe). Teraz ten okres wynosi sześć tygodni.

Rząd zajmie się również projektem nowelizacji ustawy o VAT, który dotyczy przyporządkowywania towarów i usług do właściwych stawek podatku. Projekt przewiduje odejście od stosowania PKWiU 2008 na rzecz: Nomenklatury scalonej (CN) w zakresie towarów oraz aktualnej Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług PKWiU (2015) w zakresie usług. Wiąże się to z wprowadzeniem do przepisów o VAT nowej matrycy stawek VAT. Według MF projektowana konstrukcja ma na celu uproszczenie systemu stawek VAT, zapewnienie prostoty i przejrzystości w stosowaniu tych stawek.

Projekt zakłada też wprowadzenie instytucji wiążącej informacji stawkowej (WIS), która ma być instrumentem zapewniającym podatnikom pewność co do prawidłowości opodatkowania VAT. Przewidziano też czasowe utrzymanie stawek 23 proc. i 8 proc. Obniżenie ich - w momencie właściwym z punktu widzenia finansów publicznych - będzie uzależnione od spełnienia określonych warunków.

Drugi projekt MF dotyczy nowelizacji ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej, który przedłuża do 31 grudnia 2019 r. zawieszenie stosowania przepisów tej ustawy. Tym samym będą one miały zastosowanie do przychodów ze sprzedaży detalicznej, osiągniętych dopiero od dnia 1 stycznia 2020 r. Zmiana jest związana z nierozpoznaniem skarg złożonych przez Polskę do TSUE na decyzje KE dotyczące podatku od sprzedaży detalicznej. Polska wnosi w nich o stwierdzenie nieważności decyzji KE. Według MF istnieje ryzyko, że skargi nie zostaną rozpoznane przez TSUE do końca obowiązującego obecnie terminu zawieszenia stosowania ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej.

Rząd rozpatrzy ponadto przygotowany przez resort cyfryzacji projekt ustawy, który ma zapewnić odpowiednie stosowanie unijnego rozporządzenia RODO ws. ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych. Projekt wprowadza zmiany w kilkudziesięciu ustawach i dotyczy takich obszarów jak: sektor bankowy, ubezpieczeniowy, wymiar sprawiedliwości, energetyka, kultura, zdrowie, statystyka publiczna.

Projekt reguluje w nowelizowanych ustawach m.in. warunki przetwarzania danych osobowych pracowników przez pracodawców, rodzaj danych podlegających przetwarzaniu, osób których to dotyczy, podmioty, którym można ujawnić dane osobowe, czy w których można je ujawnić.

Rząd zajmie się także projektem ustawy o paszach. Resort rolnictwa zaproponował przesunięcie obowiązywania zakazu stosowania pasz genetycznie modyfikowanych o kolejne dwa lata do 1 stycznia 2021 roku. Jednocześnie ministerstwo chce przyspieszyć prace nad pozyskaniem krajowego białka, które ma przynajmniej częściowo zastąpić importowaną soję. Zakaz karmienia zwierząt paszami genetycznie modyfikowanymi wpisano do ustawy w 2006 r., obecnie moratorium obowiązuje tylko do końca roku.

Ministrowie omówią też projekt uchwały w sprawie miasta-kandydata do ubiegania się o organizację XI edycji Światowego Forum Miejskiego w 2022 r.

Rząd zajmie się także informacji ministra inwestycji i rozwoju na temat realizacji programów Umowy Partnerstwa na lata 2014–2020, stan na koniec sierpnia 2018 r.