Wynik finansowy netto spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) wyniósł plus 40,9 mln zł w 2017 roku wobec minus 139,7 mln zł rok wcześniej, z tego 24 kasy wygospodarowały zysk netto w wysokości 70,4 mln zł, a stratę netto w wysokości 29,5 mln zł poniosło 10 kas, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS).

Wynik finansowy brutto spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w 2017 r. był dodatni i wyniósł 46,9 mln zł, przed rokiem minus 102,0 mln zł.

"Przychody z całokształtu działalności spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w 2017 r. wyniosły 1 890 mln zł i zwiększyły się o 10,0% w porównaniu do 2016 r. W przychodach tych dominowały przychody z działalności podstawowej - 45,1%, (rok wcześniej 65,1%)" - czytamy w komunikacie.

Koszty uzyskania przychodów z całokształtu działalności w 2017 r. zwiększyły się o 1,2% w porównaniu z 2016 r. i wyniosły 1 843 mln zł. Najwyższy udział w kosztach z całokształtu działalności odnotowano w kosztach operacji finansowych 39,4% (13,7% w 2016 r.). W porównaniu z 2016 r. odnotowano wzrost kosztów operacji finansowych o 190,1%, na co wpłynął wzrost pozostałych kosztów operacji finansowych (o 180%), podano także.

Zadłużenie członków kas w końcu 2017 r. wyniosło 6 044 mln zł i zmniejszyło się o 3,5% w porównaniu z końcem 2016 r., wynosząc przeciętnie 177,8 mln zł na jedną kasę.

"W 2017 r. zawarto 317 tys. nowych umów pożyczkowych, wobec 402 tys. w roku poprzedzającym. Wartość udzielonych przez spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe pożyczek w ciągu 2017 r. wyniosła 3 016 mln zł i zmniejszyła się o 16,5% w porównaniu z 2016 r." - czytamy dalej.

Udział kas, które uzyskały dodatni wynik finansowy netto w wartości udzielonych pożyczek ogółem stanowił 90%. Przeciętna wartość pożyczki (na jedną nową umowę) zawartą między 1 stycznia a 31 grudnia 2017 r. wyniosła 9 523 zł, rok wcześniej było to 8 995 zł. Na jednego członka kas przeciętna wartość pożyczki wyniosła 1 765 zł, przed rokiem 1 869 zł, podano także.

"W ciągu 2017 r. kasy zawarły 228 tys. umów depozytowych (318 tys. umów w 2016 r.), na kwotę 5 921 mln zł. Przeciętnie członek SKOK złożył w tym okresie depozyt w wysokości 3 465 zł, a rok wcześniej było to 4 292 zł" - czytamy również.

Aktywa SKOK w końcu grudnia 2017 r. osiągnęły wartość 10 338 mln zł i zmniejszyły się o 8,1% wobec stanu przed rokiem.

Badaniem objętych zostało 34 spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, które prowadziły działalność operacyjną w końcu 2017 r. W odniesieniu do sytuacji w końcu 2016 r., liczba kas objętych badaniem zmniejszyła się o sześć, dwie z kas zostały przejęte przez banki, a względem pozostałych czterech kas sąd ogłosił upadłość.