Wystąpienia Adama Bodnara do ministrów: SWiA - Joachima Brudzińskiego i infrastruktury - Andrzeja Adamczyka są efektem spotkania pracowników Biura RPO z przedstawicielami organizacji społecznej "Piesza Masa Krytyczna", którzy przypomnieli o wnioskach zawartych w raporcie NIK "Bezpieczeństwo ruchu drogowego" z 2014 r.

NIK ocenił wówczas, że potrzebne są usprawnienia w celu szybszej poprawy bezpieczeństwa na drogach, a zwłaszcza efektywniejszej ochrony pieszych. Izba proponowała m.in. powołanie krajowego Systemu Zarządzania i Kontroli Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, zwiększenie finansowania zadań w dziedzinie bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz połączenie policji i Inspekcji Transportu Drogowego, by powstała formacja kompleksowo zajmująca się bezpieczeństwem ruchu.

NIK rekomendowała także weryfikację oznakowania drogowego, modernizację infrastruktury drogowej i właściwe zagospodarowanie pasa drogowego (w tym rezygnację z obowiązku nasadzania w pasie drogowym drzew w miejsce usuwanych) oraz wdrożenie kompleksowej strategii promocji wśród uczestników ruchu drogowego właściwych zachowań.

"Pomimo upływu czterech lat od opublikowania informacji o wynikach kontroli NIK zawarte w niej rekomendacje nie zostały uwzględnione w pracach organów władzy ustawodawczej i wykonawczej" - napisał Bodnar.

Wskazał m.in., że nie utworzono Systemu Zarządzania i Kontroli Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, nadal brak prawnych możliwości nakładania sankcji na zarządców dróg publicznych, którzy oznakowali je niezgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu.

RPO zwrócił się do obu ministrów o informacje, czy zamierzają wykorzystać rekomendacje NIK przy wykonywaniu zadań publicznych obejmujących sprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego. Pytał także, jakie działania planują podjąć w celu poprawy bezpieczeństwa na drogach, w szczególności ochrony pieszych.