Senat w czwartek przeprowadził głosowanie dotyczące wyboru ławników do Sądu Najwyższego. Senatorowie oddawali głosy za pomocą kart do głosowania wrzucanych do urny. Po głosowaniu ogłoszono przerwę, wyniki mają zostać podane po podliczeniu głosów po godz. 11.20.

Senat wybrał ławników - zgodnie z nowelizacją ustawy o SN z połowy kwietnia - w głosowaniu jawnym. Nowa ustawa o Sądzie Najwyższym, która weszła w życie 3 kwietnia, m.in. ustanowiła dwie nowe Izby Sądu Najwyższego: Izbę Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych oraz Izbę Dyscyplinarną, w których obok sędziów mają orzekać ławnicy.

Senatorowie na kartach do głosowania mieli wymienionych 15 kandydatur na ławników: Mariusza Kolankowskiego, Józefa Kowalskiego, Anny Kuć, Małgorzaty Kuśmierczyk-Balcerek, Jacka Leśniewskiego, Romana Markiewicza, Marka Molczyka, Agaty Pawlak, Aleksandra Popończyka, Bogusławy Rutkowskiej, Wojciecha Szczepki, Elizę Szepeluk, Agnieszki Zielonki, Joanny Witkowskiej i Misosława Lasoty. Wobec każdego z kandydatów senator mógł oddać głos za, przeciw lub wstrzymujący.

We wtorek 13 kandydatur zarekomendowała senacka komisja praw człowieka, praworządności i petycji. Z kolei wobec dwóch kandydatur - Lasoty i Witkowskiej - opinia komisji była negatywna.

Termin na wybór przez Senat ławników SN upływa we wtorek, 3 lipca; termin na zgłaszanie kandydatur na ławników minął 24 maja. Spośród 19 kandydatur na ławników Sądu Najwyższego, które wpłynęły w terminie do Kancelarii Senatu, wymogi formalne spełniło 15. Ponieważ liczba ławników w SN określona została przez I prezes tego sądu na 36, to już wcześniej wskazywano, iż w późniejszym czasie potrzebny będzie wybór uzupełniający.

Według ustawy ławnikiem SN może być osoba, która m.in. posiada wyłącznie obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i publicznych, jest nieskazitelnego charakteru, ukończyła 40 lat, w dniu wyboru nie ukończyła 60 lat, jest zdolna, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika, posiada co najmniej wykształcenie średnie. Nie może nim być osoba, która m.in.: jest zatrudniona w sądach, prokuraturze lub policji, pracuje w urzędach obsługujących centralne organy państwa, jest adwokatem, radcą prawnym, notariuszem, żołnierzem, duchownym albo należy do partii politycznej.