W ocenie rządu obecnie nie mogą one zacząć obowiązywać, gdyż Sejm podtrzymał w grudniu weto prezydenta do ustawy wprowadzającej reformy w służbie zdrowia, w której zapisano terminy ich wejścia w życie. Ministerstwo Zdrowia informuje, że nowa ustawa wprowadzająca powinna obowiązywać od kwietnia.

Wbrew wcześniejszym zapowiedziom rząd nie zajmie się projektem ustawy o opcjach walutowych.

Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta zakłada utworzenie urzędu Rzecznika Praw Pacjenta, którego na pięcioletnią kadencję będzie powoływał premier. W ustawie zebrano najważniejsze prawa i obowiązki pacjenta. Zagwarantowano w niej m.in. prawo do świadczeń zdrowotnych odpowiadających aktualnej wiedzy medycznej, a w sytuacji ograniczonego do nich dostępu - do "rzetelnej, opartej na kryteriach medycznych, procedury ustalającej kolejność dostępu do tych świadczeń".

Zgodnie z ustawą, pacjent ma też prawo żądać, aby udzielający mu świadczeń lekarz zasięgnął opinii innej osoby wykonującej zawód medyczny lub zwołał konsylium lekarskie (ustawa pozwala jednak lekarzowi odmówić, jeśli uzna żądanie za "oczywiście bezzasadne").

Ustawa o akredytacji reguluje możliwość wystąpienia przez podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych z wnioskiem o potwierdzenie spełniania określonych standardów ich udzielania. Potwierdzenie ma wydawać minister zdrowia, na wniosek Rady Akredytacyjnej, w formie certyfikatu. W przypadku gdy podmiot nie spełnia wymaganych standardów, nastąpi odmowa akredytacji.

Ustawa o konsultantach w większości sankcjonuje przepisy już obowiązujące w rozporządzeniach. Określa tryb powoływania i odwoływania konsultantów w ochronie zdrowia, zarówno na poziomie krajowym, jak i wojewódzkim.

Rząd rozpatrzy też wniosek w sprawie odstąpienia od obowiązku stosowania przepisów z dnia 10 września 1999 roku o niektórych umowach kompensacyjnych zawieranych w związku z umowami dotyczącymi dostaw na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa.

Wbrew wcześniejszym zapowiedziom premiera i wicepremiera Waldemara Pawlaka rząd nie zajmie się projektem ustawy o opcjach walutowych - przygotowywanym przez Ministerstwo Gospodarki.