Sejmowa komisja polityki społecznej i rodziny poparła w czwartek prezydencki projekt nowelizacji ustawy o Radzie Dialogu Społecznego. Zakłada on zwiększenie kompetencji Rady, która będzie mogła opiniować nie tylko ustawy, ale także rządowe strategie i programy.

Członkowie komisji poparli projekt jednogłośnie.

Komisja przyjęła poprawki zaproponowane przez posła Janusza Śniadka (PiS). Pierwsza z nich - jak wyjaśniał poseł - ma ujednolicić tryb konsultacji obowiązujący przy opiniowaniu budżetu z trybem konsultacji przewidzianym dla Wieloletniego Planu Finansowego Państwa.

Kolejna przyjęta poprawka przewiduje dodanie przepisów, zgodnie z którymi "strona pracowników i strona pracodawców Rady mają równą liczbę przedstawicieli, nie więcej niż 25 każda ze stron", a "w przypadku gdy nie ma możliwości ustalenia równej liczby przedstawicieli każdej z organizacji, której przedstawiciele reprezentują stronę pracowników lub stronę pracodawców w Radzie, każda ze stron Rady może ustalić różną liczbę przedstawicieli każdej z organizacji, której przedstawiciele reprezentują stronę pracowników lub stronę pracodawców w Radzie, przy czym ta różnica nie może wynosić więcej niż jeden".

Swój projekt prezydent przedstawiał pod koniec października ub.r. na posiedzeniu Rady; w styczniu projekt został skierowany do Sejmu. Kancelaria Prezydenta RP podkreśliła, że jest to wykonanie ustawy o RDS z 2015 r., która zobowiązała Radę do oceny dotychczasowego funkcjonowania ustawy i zarekomendowania prezydentowi zmian w ciągu dwóch lat od wejścia w życie ustawy.

Według projektu, RDS uzyska prawo do opiniowania projektów strategii, projektów programów oraz projektów innych dokumentów rządowych dotyczących planowanych działań Rady Ministrów. Dzięki temu strony reprezentowane w Radzie mają zyskać wpływ na tworzenie innych niż ustawy dokumentów rządowych, dotyczących warunków rozwoju społeczno-gospodarczego, zwiększenia konkurencyjności polskiej gospodarki i spójności społecznej, zasady partycypacji i solidarności społecznej oraz poprawy jakości formułowania i wdrażania polityk oraz strategii społeczno-gospodarczych.

Głos doradczy – obok przedstawicieli prezydenta, prezesów NBP i GUS - ma zyskać przedstawiciel głównego inspektora pracy. Projekt zakłada także, że reprezentanci pracowników i pracodawców będą mogli podejmować uchwały również w drodze głosowania korespondencyjnego, w tym z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.

Projekt przewiduje, że strony pracowników i pracodawców będą mogły zwracać się do ministra właściwego do spraw finansów publicznych o wydanie interpretacji ogólnej w przypadku niejednolitego stosowania przepisów podatkowych.

Proponowana nowelizacja ma dać Radzie prawo do występowania do Sejmu i Senatu o umożliwienie przedstawienia parlamentowi informacji w sprawach istotnych dla zadań realizowanych przez Radę.

Zmiany dotyczą również kompetencji do informowania Sejmu i Senatu o działalności Rady. Obok sprawozdania z działalności RDS w roku poprzednim, projekt przewiduje przedstawianie dodatkowo informacji o działalności Rady za okres kadencji przewodniczącego Rady.

Jednym z założeń projektu jest usprawnienie dialogu społecznego na szczeblu krajowym i regionalnym. Mają temu służyć propozycje zwiększające kompetencje Rady, wzmacniające ją organizacyjnie oraz doprecyzowujące kompetencje i procedury wojewódzkich rad dialogu społecznego.

Kancelaria prezydenta podkreśliła, że podstawą projektu były propozycje zgłaszane przez przedstawicieli stron reprezentowanych w RDS, a w projekcie znalazły się tylko rozwiązania zaakceptowane przez wszystkie strony.

Powołana ustawą z 27 sierpnia 2015 r. Rada Dialogu Społecznego jako forum trójstronnej współpracy zastąpiła Trójstronną Komisję ds. Społeczno-Gospodarczych. W skład RDS ze strony społecznej wchodzą przedstawiciele związków zawodowych i organizacji pracodawców; stronę rządową reprezentują wskazani członkowie Rady Ministrów, przedstawiciele ministra właściwego do spraw pracy odpowiedzialnego za dialog społeczny, ministra odpowiadającego za finanse publiczne odpowiedzialnego za budżet. Funkcję przewodniczącego pełnią rotacyjnie przez rok przedstawiciele każdej ze stron – związkowców, pracodawców i rządu; obecnie przewodniczącą RDS jest szefowa resortu rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska.(PAP)

autor: Olga Zakolska