We wtorek rząd ma przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017 r. - przewiduje porządek obrad Rady Ministrów. Będzie ono podstawą do udzielenia przez Sejm absolutorium rządowi. Zgodnie z szacunkowymi danymi MF 2017 r. zakończył się deficytem w wysokości ok. 25,4 mld zł.

Zgodnie z porządkiem obrad Rady Ministrów we wtorek rząd ma przyjąć przygotowane przez ministra finansów sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r. wraz z projektem uchwały Rady Ministrów w tej sprawie. Ponadto rozpatrzony będzie projekt uchwały rządu w sprawie zamknięcia rachunków budżetu państwa za rok 2017.

Zgodnie z konstytucją rząd w ciągu 5 miesięcy od zakończenia roku budżetowego musi przesłać do Sejmu sprawozdanie z wykonania ustawy budżetowej wraz z informacją o stanie zadłużenia państwa.

"Sejm rozpatruje przedłożone sprawozdanie i po zapoznaniu się z opinią Najwyższej Izby Kontroli podejmuje, w ciągu 90 dni od dnia przedłożenia Sejmowi sprawozdania, uchwałę o udzieleniu lub o odmowie udzielenia Radzie Ministrów absolutorium" - głosi ustawa zasadnicza.

Jak wynika z informacji zamieszczonej na stronie internetowej Sejmu, rząd w sprawozdaniu informuje Sejm o całokształcie wykonania budżetu. Sejm ocenia je pod kątem zachowania dyscypliny budżetowej, tj. prawidłowego wykonania ustaleń ustawy budżetowej. Sprawozdanie rozpatrywane jest przez sejmową Komisję Finansów Publicznych oraz pozostałe komisje sejmowe (w zakresie ich właściwości).

Po rozpatrzeniu sprawozdania, uwzględniając również informację Najwyższej Izby Kontroli o wykonaniu ustawy budżetowej, Komisja Finansów Publicznych przygotowuje sprawozdanie z wykonania ustawy budżetowej i innych planów finansowych, a także projekt uchwały o udzieleniu bądź odmowie udzielenia absolutorium.

Udzielenie absolutorium Radzie Ministrów oznacza, że Sejm nie ma istotnych zastrzeżeń do działalności rządu w toku realizacji ustawy budżetowej. Natomiast nieudzielenie przez Sejm absolutorium dla rządu może skutkować dymisją rządu, jednak - jak wyjaśniono - przepisy konstytucji nie zawierają tego wymogu.

Zgodnie z szacunkowymi danymi o wykonaniu budżetu państwa za styczeń - grudzień 2017 r. deficyt budżetu w zeszłym roku wyniósł ok. 25,4 mld zł, wobec dopuszczonego w ustawie budżetowej deficytu w wysokości 59,3 mld zł. Tym samym stanowił on 42,7 proc. możliwego w 2017 r. deficytu.

MF podało w szacunku, że dochody budżetu w zeszłym roku wyniosły 350,5 mld zł i były wyższe, niż prognozowano w ustawie budżetowej o 25,1 mld zł, czyli o 7,7 proc. (zaplanowano dochody w wysokości 325,4 mld zł). W stosunku do 2016 r. dochody w 2017 r. były wyższe o 11,4 proc.

Dochody podatkowe wyniosły 315,3 mld zł i były wyższe o 14,2 mld zł (4,7 proc.) w stosunku do kwoty zapisanej w ustawie budżetowej na 2017 r. (301,1 mld zł). Według MF głównym powodem wyższego wykonania dochodów z podatków były wyższe wpływy z VAT. Zostały oszacowane na kwotę 156,8 mld zł i w stosunku do dochodów w 2016 r. były wyższe o 23,9 proc. (czyli 30,2 mld zł). W stosunku do ustawy budżetowej na 2017 r. dochody z VAT były wyższe o 13,3 mld zł, tj. o 9,3 proc.

Natomiast wydatki, według szacunkowych danych, wyniosły 375,9 mld zł, tj. 97,7 proc. planu mówiącego o wydatkach w wysokości 384,7 mld zł. Według MF niższe niż założono w budżecie wykonanie wydatków w 2017 r. wynikało głównie z naturalnych oszczędności.