Prokuratura Okręgowa w Warszawie ponownie umorzyła śledztwo ws. przekroczenia uprawnień i niedopełniania obowiązków służbowych przez funkcjonariuszy publicznych w związku z przygotowaniem i przebiegiem posiedzenia Sejmu w Sali Kolumnowej z 16 grudnia 2016 r.

"Prokuratura Okręgowa w Warszawie postanowieniem z dnia 27 kwietnia 2018 r. umorzyła śledztwo w sprawie przekroczenia uprawnień i niedopełniania obowiązków służbowych przez funkcjonariuszy publicznych w związku z przygotowaniem i przebiegiem 33 posiedzenia Sejmu RP w dniu 16 grudnia 2016 r." - poinformowała w piątek PAP warszawska prokuratura okręgowa.

Jak dodano, podstawą umorzenia śledztwa było stwierdzenie, że "nie doszło do wyczerpania znamion czynów zabronionych i nie doszło do popełniania czynów w zakresie niewpuszczenia na teren Sali Kolumnowej posłów opozycji".

"W tym zakresie prokurator podtrzymał podstawy prawne umorzenia poszczególnych wątków śledztwa, jak też argumentację przedstawioną w pierwotnym postanowieniu o umorzeniu śledztwa" - podała prokuratura.

Postępowanie ws. obrad Sejmu w Sali Kolumnowej z 16 grudnia 2016 r. po raz pierwszy zostało umorzone 2 sierpnia 2017 r. Ta decyzja została jednak uchylona 18 grudnia ub.r. przez Sąd Okręgowy w Warszawie. Sąd motywował swoją decyzję tym, że w sprawie zachodziła konieczność wykonania dodatkowych czynności dowodowych.

Warszawska prokuratura zaznaczyła w piątkowym komunikacie, że nie podzielała argumentacji sądu zawartej w uzasadnieniu decyzji o uchyleniu postanowienia o umorzeniu śledztwa, jednak wykonano czynności wskazane przez sąd.

Prokuratura wskazała, że od stycznia do końca kwietnia br. prokurator dokonał m.in. oględzin nagrań materiałów zamieszczonych na profilu portalu społecznościowego posła Piotra Marca, a także uzyskał nagrania ze stacji telewizyjnych. "Uzyskane materiały audiowizualne nie wniosły do śledztwa żadnych nowych informacji w zakresie okoliczności istotnych dla sprawy" - zaznaczyła prokuratura.

Dodano, że prokurator przesłuchał też ponownie świadków m.in.: marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego, wicemarszałka Ryszarda Terleckiego oraz posłankę PiS Krystynę Pawłowicz, którzy - jak czytamy w komunikacie - podtrzymali wcześniejsze wyjaśnienia oraz "doprecyzowali je w zakresie niektórych kwestionowanych przez sąd okoliczności".

Ponadto prokuratura ponownie przeanalizowała plan podziału Sali Kolumnowej na sektory, dokonała ustaleń dotyczących poprawek i adnotacji naniesionych na formularze do obliczania głosów, a także ponownie dokonano ustaleń w zakresie "rzeczywistej liczby posłów biorących udział w poszczególnych głosowaniach".

"Zeznania świadków, nagrania z kamer sejmowych, sprawozdania stenograficzne, formularze głosowań oraz pisemne oświadczenia posłów biorących udział w przedmiotowym posiedzeniu korelują ze sobą i wzajemnie się uzupełniają. W ocenie prokuratora, treść dokumentów zawierających wyniki głosowań przeprowadzonych podczas kontynuacji 33 Posiedzenia Sejmu RP jest zgodna z rzeczywistością. Poddany ponownej analizie zgromadzony w tym zakresie materiał dowodowy w żaden sposób nie wskazuje na to, aby w głosowaniach wzięły udział osoby nieuprawnione" - podała prokuratura.

W komunikacie wskazano, że prokuratura ponownie przesłuchała też osoby spisujące wypowiedzi z sali plenarnej, "celem wyjaśnienia wątpliwości sądu, w zakresie podnoszonych przez posła Michała Szczerbę okoliczności dotyczących różnic pomiędzy autoryzowanym a nieautoryzowanym sprawozdaniem stenograficznym z posiedzenia Sejmu w dniu 16 grudnia 2016 r.".

Ponadto dokonano analizy materiału pod kątem uwag sądu dotyczących oceny zachowania "szefowej Kancelarii Sejmu oraz zachowania parlamentarzystów, którzy w ocenie sądu mieli blokować posłom opozycji swobodne przemieszczanie się po Sali Kolumnowej".

Jak dodano w komunikacie, zgodnie z sugestią sądu dokonano też ponownej oceny zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego

"Wnikliwa, szczegółowa i skrupulatna analiza zgromadzonego w toku śledztwa materiału dowodowego nakazuje podtrzymać stanowisko wyrażone w postanowieniu o umorzeniu śledztwa z dnia 2 sierpnia 2017 r. oraz argumentację w nim zawartą" - podsumowała prokuratura w komunikacie.

"Wykonane przez prokuratora czynności procesowe wynikające z postanowienia sądu tego stanowiska nie zmieniają. Wręcz przeciwnie. Utwierdzają w słuszności wcześniej dokonanych ustaleń i wskazują na intencjonalne i pozamerytoryczne podejście sądu do zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego" - czytamy w komunikacie.

Sędzia warszawskiego sądu okręgowego Igor Tuleya uzasadniając w grudniu 2017 r. decyzję o uchyleniu umorzenia śledztwa, stwierdził, że skarżący słusznie wskazali, iż "uzasadnienie zaskarżonego postanowienia skupia się w znacznej mierze, na prezentowaniu negatywnych działań i inicjatyw posłów wywodzących się z ugrupowań opozycyjnych, oraz na poszukiwaniu uzasadnienia i usprawiedliwienia dla działań podejmowanych przez posłów bądź członków organów Sejmu wywodzących się z obecnej większości parlamentarnej".

Chodzi o posiedzenie Sejmu z 16 grudnia 2016 r. W związku z planami ograniczeń w pracy dziennikarzy w Sejmie oraz wykluczeniem z obrad jednego z posłów PO Michała Szczerby, opozycja rozpoczęła wówczas blokowanie sejmowej mównicy. Marszałek Sejmu Marek Kuchciński wznowił obrady w Sali Kolumnowej, tam też przeprowadzono głosowanie m.in. nad ustawą budżetową na 2017 r. Opozycja podnosiła później, że głosowania te były nielegalne m.in. z powodu braku kworum. Zawiadomienie do prokuratury dot. przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków służbowych oraz działania na szkodę interesu publicznego przez funkcjonariuszy publicznych, złożyły PO i Nowoczesna.

Tuleya tłumacząc decyzję o uchyleniu umorzenia śledztwa mówił, że w ocenie sądu "nie wyjaśniono w sposób przekonujący z jakiego powodu, kiedy faktycznie i kto rzeczywiście podjął decyzję o przeniesieniu obrad do Sali Kolumnowej". "Wątpliwości sądu potęgują nie tylko kontestowane, dyskusyjne okoliczności wykluczenia posła Szczerba z obrad Sejmu - która to decyzja stała się impulsem do reakcji posłów opozycji, zresztą łatwej do przewidzenia" - mówił.