MŚ informuje, że w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie zakończył się 5-tygodniowy kurs uzupełniający dla strażników pracujących w parkach narodowych. Było to zwieńczenie pierwszej z kilku tur szkoleń przewidzianych dla funkcjonariuszy Straży Parku prowadzonych we współpracy z Policją. W uroczystości udział wzięli wiceministrowie środowiska Małgorzata Golińska oraz prof. Mariusz Orion Jędrysek.

Strażnicy pogłębiali swoją wiedzę z szeregu zagadnień, w tym przede wszystkim z realizacji ustawowych uprawnień i podejmowania interwencji przez funkcjonariuszy Straży Parku. Zapoznali się oni także z odpowiednimi zagadnieniami prawnymi, najnowszymi przepisami dotyczącymi ruchu drogowego oraz kontroli drogowej, a nawet kryminalistyki. Jednocześnie przeszli oni także kurs z udzielania pierwszej pomocy.

„Cieszę się, że funkcjonariusze Straży Parku zdali egzamin końcowy, uzyskując wysokie noty. Działania podjęte przez ministerstwo miały na celu usystematyzowanie posiadanej wiedzy oraz nabycie przez strażników odpowiednich umiejętności. Gwarantują one zarówno działanie w granicach prawa, jak i pełne wykorzystanie przysługujących służbie z mocy prawa instrumentów. Udało nam się to zrealizować” – powiedziała wiceminister środowiska Małgorzata Golińska.

Na co dzień Straż Parku oraz Policja ściśle ze sobą współpracują w zakresie zwalczania przestępstw i wykroczeń popełnianych w parkach narodowych przeciwko ochronie przyrody oraz w zakresie zadań związanych z ochroną mienia i dobra narodowego, jakim są parki narodowe.

„Dlatego ten kurs doskonalący miał dla resortu środowiska kluczowe znaczenie. Sądzę, że od teraz działania obu służb będą jeszcze skuteczniejsze” – podkreślił Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska prof. Mariusz Orion Jędrysek.

Opracowany Program doskonalenia dla funkcjonariuszy Straży Parku składał się z 7 bloków tematycznych w łącznym wymiarze 196 godzin lekcyjnych, które zakończyły się egzaminem teoretycznym.

Parki narodowe

23 parki narodowe zajmują ok. 1 proc. powierzchni Polski. Na ich terenie chronione jest najcenniejsze dziedzictwo przyrodnicze naszego kraju, takie jak rzadkie gatunki roślin i zwierząt. Wymaga to funkcjonowania dobrze przygotowanych merytorycznie służb, do których zalicza się m.in. strażników parków.