W środę senatorowie wysłuchają wystąpienia przewodniczącego Senatu Francji Gerarda Larchera, który tego dnia złoży wizytę w Polsce.

Senat zajmie się pakietem pięciu ustaw wprowadzających zmiany w prawie gospodarczym: Prawa przedsiębiorców; ustawy o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców; ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy; ustawy o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium RP; ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej.

Prawo przedsiębiorców wprowadza zasady: co nie jest prawem zabronione, jest dozwolone; domniemania uczciwości przedsiębiorcy i rozstrzygania wątpliwości faktycznych na jego korzyść. Wprowadza też instytucję działalności nierejestrowej, czy ulgę na start dla początkujących przedsiębiorców. Dzięki niej osoba fizyczna prowadząca działalność na mniejszą skalę (miesięczne przychody z niej pochodzące nie przekraczają 50 proc. minimalnego wynagrodzenia), nie musi rejestrować tej działalności ani płacić z tego tytułu składek ZUS. Z kolei "ulga na start" zakłada, że początkujący przedsiębiorcy nie będą musieli płacić składek na ubezpieczenia społeczne przez pierwszych 6 miesięcy wykonywania działalności gospodarczej.

Reklama

Nowe przepisy znoszą ponadto obowiązek posługiwania się przez przedsiębiorców numerem REGON w relacjach z urzędami – przedsiębiorca w kontaktach z dużą częścią urzędów będzie miał obowiązek posługiwania się wyłącznie numerem NIP. Nowe przepisy mają m.in. zachęcić młodych i przedsiębiorczych Polaków do rozpoczynania własnej działalności gospodarczej.

Wprowadzają ponadto instytucję Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców, który ma stać na straży praw mikro-, małych i średnich firm. Podstawowym zadaniem Rzecznika ma być dbanie o właściwe wdrożenie w praktyce zasad Konstytucji Biznesu. Inna z ustaw zawartych w pakiecie zakłada wprowadzenie możliwości zawieszenia przez przedsiębiorców-osób fizycznych wykonywania działalności gospodarczej na dowolnie określony czas oraz bezterminowo. Obecnie dopuszczalny okres zawieszenia działalności wynosi, co do zasady, maksymalnie 24 miesiące.

W nowych przepisach określono też zasady podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej w Polsce przez przedsiębiorców zagranicznych i wskazano zasady tworzenia przez nich oddziałów i przedstawicielstw w naszym kraju. Celem tej ustawy ma być zachęcenie cudzoziemców mieszkających w Polsce i inwestorów zagranicznych do rozwijania działalności kraju.

Senat zajmie się też ustawą, która nadaje Straży Marszałkowskiej nowe zadania i uprawnienia. Zgodnie z nią do zadań Straży Marszałkowskiej będzie należeć m.in.: ochrona terenów, obiektów i urządzeń będących w zarządzie Kancelarii Sejmu i zarządzie Kancelarii Senatu, w tym przy użyciu urządzeń służących do rejestracji obrazu i dźwięku; kontrola uprawnień do przebywania na terenach i w obiektach oraz wydawanie przepustek; prowadzenie rozpoznania pirotechniczno-radiologicznego i wykrywanie urządzeń podsłuchowych oraz konwojowanie wartości pieniężnych, mienia i dokumentów.

Funkcjonariusz Straży Marszałkowskiej wykonując zadania – w myśl ustawy – może m.in.: wydawać polecenia osobom, których zachowanie stwarza lub może stworzyć zagrożenie dla bezpieczeństwa; legitymować; dokonywać kontroli osobistej, a także przeglądać zawartość bagaży. Przy wykonywaniu zadań funkcjonariuszom Straży Marszałkowskiej przysługuje prawo użycia lub wykorzystania środków przymusu bezpośredniego i broni palnej.

Na etapie prac sejmowych usunięto dwa artykuły znajdujące się w pierwotnie zgłoszonym projekcie, a które wzbudzały kontrowersje. Chodzi o zapisy, który umożliwiały Straży Marszałkowskiej - na polecenie Marszałka Sejmu - pełnienie ochrony posłów i senatorów również poza terenami i obiektami parlamentu w przypadku uzasadnionego zagrożenia ich życia lub zdrowia. Drugi zapis, z którego zrezygnowano, stanowił, że Straż Marszałkowska przy wykonywaniu swoich zadań w szczególnie uzasadnionych przypadkach może korzystać z pomocy osób niebędących funkcjonariuszami, które mogłyby za taką pomoc otrzymać jednorazowe wynagrodzenie wypłacane ze środków będących w dyspozycji Kancelarii Sejmu.

W porządku obrad Senatu jest też ustawa, która zaostrza sankcję za zabijanie zwierząt i znęcanie się nad nimi z 2 do 3 lat pozbawienia wolności, a w przypadku dokonania tego ze szczególnym okrucieństwem - z 3 do 5 lat oraz wprowadza obligatoryjność orzekania przez sąd nawiązki na cele ochrony zwierząt w przypadku skazania za przestępstwa przeciwko zwierzętom, w wysokości od 1 tys. do nawet 100 tys. zł. Ustawa przewiduje też, że sąd będzie mógł orzec - tytułem środka karnego - zakaz posiadania wszelkich zwierząt albo określonej ich kategorii. (PAP)

autor: Wiktoria Nicałek