Senacka Komisja Budżetu i Finansów Publicznych odrzuciła we wtorek trzy poprawki zgłoszone przez inne komisje do ustawy budżetowej na 2018 r. i ostatecznie nie zaproponowała poprawek. Senat zajmie się budżetem w środę.

W trakcie prac nad budżetem po jednej poprawce zgłosiły trzy komisje. Pierwsza - zgłoszona przez Komisję Gospodarki Narodowej i Innowacyjności - dotyczyła przekazania dodatkowych pieniędzy Wyższemu Urzędowi Górniczemu na badanie nielegalnych wyrobisk kopalin.

Druga poprawka - Komisji Nauki, Edukacji i Sportu - przewidywała zwiększenie finansowania Urzędu Patentowego o 2 mln zł kosztem wydatków na obsługę długu publicznego.

Trzecia - zgłoszona przez Komisję Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej - zakładała zwiększenie wydatków na działalność Regionalnych Izb Obrachunkowych o 10 mln zł z rezerwy celowej na współfinansowanie projektów ze środków europejskich.

Reklama

Wszystkie trzy poprawki otrzymały negatywną rekomendację Ministerstwa Finansów. Komisja Budżetu i Finansów Publicznych w głosowaniach wszystkie trzy odrzuciła. Przegłosowała natomiast przyjęcie ustawy budżetowej bez poprawek. Budżet państwa na 2018 r. trafi teraz na posiedzenie plenarne Senatu.

Ustawa budżetowa przewiduje, że deficyt w tym roku nie przekroczy 41,5 mld zł, przy dochodach w wysokości 355,7 mld zł i wydatkach w kwocie 397,2 mld zł. Rząd przygotowując projekt założył wzrost gospodarczy na poziomie 3,8 proc. i średnioroczną inflację w wysokości 2,3 proc. oraz deficyt sektora finansów publicznych w 2018 r. w wysokości 2,7 proc. PKB. Przewidziano wzrost przeciętnego rocznego funduszu wynagrodzeń w gospodarce narodowej oraz wzrost emerytur i rent w wysokości 6,3 proc., wzrost spożycia prywatnego w ujęciu nominalnym o 5,9 proc. W tzw. budżecie środków europejskich na rok 2018 ustalono, że jego dochody wyniosą 64,8 mld zł, wydatki 80,2 mld zł, a deficyt 15,5 mld zł.