Ustawa została przyjęta jednogłośnie, za głosowało 427 posłów. Teraz nowela trafi pod obrady Senatu.

Wcześniej posłowie przyjęli dwie poprawki, jakie do projektu zaproponowali posłowie PiS. Jedna z nich zwalnia z obowiązku przekazywania przez zakłady ubezpieczeń do KNF kluczowych informacji o "detalicznych produktach zbiorowego inwestowania" i "strategicznych produktach inwestycyjnych". Jej celem jest, jak przekonywało PiS, zapewnienie równych zasad prowadzenia działalności przez polskie zakłady ubezpieczeń, w stosunku do zakładów zagranicznych.

Nowe przepisy implementują do polskiego prawa niektóre zapisy unijnych dyrektyw - Wypłacalność II i Omnibus II, dotyczących ubezpieczeń.

Mimo, iż dyrektywy te zostały już wcześniej implementowane do polskiego prawa, to jednak Komisja Europejska wskazała pewne braki.

Nowe przepisy odnoszą się m.in. do tzw. wewnętrznych zakładów ubezpieczeń i wewnętrznych zakładów reasekuracji (tzw. captives), których właścicielami mogą być instytucje niebędące instytucjami finansowymi, a które ubezpieczają np. wyłącznie ryzyka swoich właścicieli.

W nowych przepisach organ nadzoru, czyli w polskim przypadku KNF, będzie miał możliwość uznać zakład ubezpieczeń lub zakład reasekuracji za wewnętrzny zakład ubezpieczeń lub wewnętrzny zakład reasekuracji.

W ustawie przewiduje się też ułatwienia w działalności wykonywanej przez wewnętrzne zakłady, m.in. zakres przekazywanych danych i informacji do celów nadzoru będzie mógł być węższy niż w przypadku innych zakładów. Dopuszcza także, że obowiązujący dolny próg minimalnego wymogu kapitałowego dla wewnętrznego zakładu reasekuracji będzie niższy, niż w przypadku innych zakładów reasekuracji.

Ustawa reguluje również kwestie zawierania przez krajowe zakłady ubezpieczeń umów koasekuracji dużych ryzyk, umiejscowionych na terytorium innych państw Unii Europejskiej oraz zawierania przez zagraniczne zakłady ubezpieczeń umów koasekuracji dużych ryzyk, umiejscowionych na terytorium Polski.

Wprowadza też możliwość wydania przez KNF zakazu lub ograniczenia swobodnego rozporządzania aktywami umiejscowionymi na terytorium Polski przez zagraniczny zakład ubezpieczeń lub zagraniczny zakład reasekuracji z państwa członkowskiego UE, wykonujący działalność w naszym kraju przez oddział lub na zasadzie swobody świadczenia usług. Ograniczenie lub zakaz swobodnego rozporządzania aktywami będzie następowało na wniosek organu nadzorczego państwa UE, w którym dany zakład ma siedzibę.

W ustawie znalazły się też regulacje dotyczące gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych oraz ustawie o obligacjach. Polegają one m.in. na ustaleniu minimalnej wartości nominalnej obligacji podporządkowanej na poziomie 400 tys. zł w przypadku jej emisji (m.in. przez banki krajowe, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe czy zakłady ubezpieczeń).(PAP)

autor: Michał Boroń

edytor: Marek Michałowski