W porównaniu do wyników z października, o 4 punkty procentowe zmniejszył się odsetek ocen pozytywnych (z 43 do 39 proc.), a zwiększył się odsetek osób negatywnie oceniających kierunek biegu spraw w kraju (o 7 pkt. proc.). O 3 pkt. proc. zmniejszył się odsetek osób niezdecydowanych.

Jednocześnie ponad połowa Polaków (55 proc.) uważa, że polska gospodarka się rozwija. Przy czym niespełna połowa (47 proc.) uważa, że jest to rozwój powolny, a 8 proc. jest przekonanych o dynamicznym rozwoju gospodarki.

Przeciwnego zdania jest 30 proc. ankietowanych. W ich ocenie gospodarka znajduje się w stanie kryzysu, przy czym 23 proc. ankietowanych jest zdania, że jest to lekki kryzys, a według 7 proc. - głęboki. 15 proc. Polaków nie ma zdania na ten temat.

Reklama

W listopadzie, w porównaniu do poprzedniego miesiąca, o 7 pkt. proc. zmniejszył się odsetek osób, które uważają, że gospodarka znajduje się w stanie rozwoju (z 62 do 55 proc.). Zwiększył się odsetek osób, które sądzą, że gospodarka jest w kryzysie (z 24 do 30 proc.).

34 proc. Polaków jest zdania, że w ciągu najbliższych trzech lat materialne warunki życia w Polsce się poprawią. O tym, że nic się nie zmieni, przekonanych jest 40 proc. badanych. Natomiast prawie jedna piąta (19 proc.) sądzi, że ulegną one pogorszeniu. 7 proc. Polaków nie ma zdania na ten temat.

W porównaniu do wyników z października zmniejszył się odsetek ocen pozytywnych (o 9 pkt. proc.), niewiele zwiększył się natomiast odsetek ocen negatywnych (o 1 pkt. proc). Zwiększył się również odsetek osób, które uważają, że w ciągu najbliższych trzech lat nic nie zmieni się pod względem warunków życia w Polsce (o 12 pkt. proc.).

Większość Polaków (69 proc.) uważa, że w Polsce można znaleźć pracę; 8 proc. ocenia, że można bez większych kłopotów znaleźć dobrą pracę, a 61 proc. jest zdania, że pracę można znaleźć, ale niekoniecznie taką, jaką by się chciało.

Jedna piąta Polaków (20 proc.) uważa jednak, że trudno jest obecnie znaleźć jakąkolwiek pracę w Polsce, natomiast 4 proc. sądzi, że znalezienie zatrudnienia w naszym kraju jest w ogóle niemożliwe.

W listopadzie, w porównaniu do poprzedniego miesiąca odsetek osób uważających, że w Polsce można znaleźć pracę, zmniejszył się o 1 pkt. proc., odsetek osób, które sądzą, że trudno jest znaleźć pracę pozostał bez zmian.

Jak podkreśla Kantar Public stopa bezrobocia w Polsce od czerwca 2016 roku utrzymuje się na najniższym poziomie na przestrzeni ostatnich 25 lat. "Postrzeganie możliwości znalezienie pracy w Polsce również utrzymuje się na dość stałym, wysokim poziomie. Ogólnie rzecz biorąc, Polacy patrzą na rynek pracy raczej optymistycznie" - wskazano w wynikach sondażu.

Badanie przeprowadzono między 3 a 8 listopada na reprezentatywnej próbie 1063 mieszkańców Polski w wieku 15 i więcej lat techniką wywiadów bezpośrednich wspomaganych komputerowo.(PAP)

autor: Grzegorz Dyjak