„Zgadzamy się, że polityki migracyjne powinny uwzględniać zmienny charakter migracji jako zjawiska i wyzwania, jakie stwarza ona dla bezpieczeństwa. W naszym przekonaniu kluczem jest odzyskanie całkowitej kontroli nad granicami zewnętrznymi Unii Europejskiej, dzięki czemu można zmniejszyć presję migracyjną na Europę” – napisali ministrowie w przyjętej na spotkaniu w Budapeszcie deklaracji, przekazanej PAP przez węgierskie MSW.

W deklaracji podkreślono, że kraje V4 uważają, iż obowiązkowa relokacja osób ubiegających się o azyl w państwach członkowskich UE nie jest właściwą długoterminową odpowiedzią na kryzys migracyjny, a tylko stanowi silny czynnik przyciągający.

„Z tego powodu kraje V4 nie mogą poprzeć propozycji mechanizmu automatycznej i obowiązkowej relokacji” – głosi przyjęta deklaracja.

Odnośnie do reformy wspólnego europejskiego systemu azylowego (CEAS) sygnatariusze wyrazili przekonanie, że przyszły system azylowy powinien móc elastycznie odpowiadać na wyzwania XXI wieku, chronić tych, którzy potrzebują międzynarodowej ochrony, ale przy tym zdecydowanie przeciwdziałać nadużywaniu systemu azylowego.

„Musimy uniknąć stworzenia procedury, która będzie jedynie oznaczać dodatkowy czynnik przyciągający. Rozwiązanie polega na osłabianiu i zarządzaniu zasadniczymi przyczynami sytuacji kryzysowych w państwach pochodzenia” – czytamy.

Ministrowie oświadczyli, że popierają projekty i inicjatywy mające na celu wspieranie społeczności w regionach pochodzenia, zapobiegające podejmowaniu przez migrantów niebezpiecznych wypraw oraz przekonujące ich do poprawiania jakości życia w domu.

Za istotne uznali też wszelkie środki mogące przyczynić się do zwiększenia bezpieczeństwa wewnętrznego w UE oraz strefie Schengen.

„W tym celu monitorujemy i aktywnie uczestniczymy w debacie na temat propozycji Komisji w sprawie zmiany kodeksu granicznego Schengen dotyczącej tymczasowego przywrócenia kontroli granicznych na granicach wewnętrznych” – podkreślili ministrowie.

Zaznaczyli też, że aktywnie wspierają działalność Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej, szczególnie w odniesieniu do wspólnych operacji w krajach trzecich. „Zobowiązujemy się dostarczać dodatkową pomoc krajom trzecim na zasadzie bilateralnej” – napisali.

Jak wskazali ministrowie, wymiana informacji będących w posiadaniu organów ścigania jest jednym z najważniejszych narzędzi w walce z terroryzmem i przestępczością zorganizowaną. Potwierdzili w związku z tym, że zamierzają wzmocnić współpracę, by poprawić wymianę informacji oraz harmonizować stanowiska.

„Będziemy podejmowali dalsze wysiłki w walce z terroryzmem i zgodziliśmy się szukać okazji do wspólnych działań, a także wspierać dzielenie się najlepszymi praktykami i stałą wymianę doświadczeń między naszymi krajami, zwłaszcza jeśli chodzi o wymianę danych o nazwiskach pasażerów” – napisano w deklaracji.

Dokument został podpisany przez ministrów spraw wewnętrznych Węgier, Polski i Słowacji, Sandora Pintera, Mariusza Błaszczaka i Roberta Kaliniaka, a także czeskiego wiceministra Jirziego Novaczka.

Z Budapesztu Małgorzata Wyrzykowska (PAP)