Rezygnacja z konsultacji społecznych pozbawia obywateli wpływu na funkcjonowanie, niezbędnego w demokracji, trójpodziału władz - napisali we wtorek liście w sprawie poselskiego projektu ustawy o SN, skierowanym do marszałków Sejmu i Senatu, członkowie Rady Dialogu Społecznego.

Zdaniem sygnatariuszy listu, poselski projekt nowej ustawy o SN jest "aktem prawnym kluczowym dla funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości w Polsce". Dodają, że jako projekt poselski jest procedowany bez konsultacji społecznych, co może spowodować "złą jakość stanowionego prawa".

Autorzy listu zaznaczają, że partia rządząca w podobnym trybie dokonała zmian "w wielu obszarach regulacji systemowych, jak i gospodarczych", co - ich zdaniem - "pozbawia obywateli, środowiska prawnicze oraz przedsiębiorców, możliwości konsultacji, a tym samym wpływu na funkcjonowanie, niezbędnego w demokracji, trójpodziału władz". W ich ocenie takie działanie narusza "wartości dialogu społecznego, bo projekty poselskie nie muszą być opiniowane przez Radę Dialogu Społecznego".

Sygnatariusze listu podkreślają, że poprawa funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości jest "ważna i konieczna", ale musi "odbywać się z poszanowaniem Konstytucji i z zachowaniem standardów stanowienia prawa". "Reforma nie może koncentrować się na zmianach personalnych, potrzebne są za to realne zmiany w mechanizmach i narzędziach funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości" - zaznaczyli.

Pod listem podpisali się przedstawiciele organizacji pracodawców i central związkowych: Forum Związków Zawodowych, Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych, Konfederacji Lewiatan, Pracodawców RP, Związku Pracodawców Business Centre Club i Związku Rzemiosła Polskiego.

Pod apelem nie podpisał się przedstawiciel NSZZ „Solidarność". Rzecznik prasowy związku Mateusz Szymański powiedział PAP, że w ocenie związku projekt nie znajduje się w kompetencji Rady Dialogu Społecznego. "Jest to kwestia ustrojowa, a nie dotycząca kwestii społeczno-gospodarczych. Stąd taka decyzja" - wyjaśnił.

Projekt ustawy o Sądzie Najwyższym autorstwa PiS przewiduje m.in. trzy nowe izby SN, zmiany w trybie powoływania sędziów SN i umożliwienie przeniesienia obecnych sędziów SN w stan spoczynku. Projekt przewiduje, że „z dniem następującym po dniu wejścia w życie niniejszej ustawy sędziowie SN, powołani na podstawie przepisów dotychczasowych, przechodzą w stan spoczynku, z wyjątkiem sędziów wskazanych przez Ministra Sprawiedliwości.