Myślę, że zabrakło konsultacji, rozmów; jest wiele nieporozumień dotyczących tej sprawy - tak szef MSWiA Mariusz Błaszczak skomentował weto prezydenta wobec noweli ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych. Weto prezydenta trafiło w czwartek do Sejmu.

"Ograniczę się do stwierdzenia, że prezydent ma takiej prawo, Andrzej Duda skorzystał z tego prawa, myślę, że zabrakło konsultacji, rozmów. Tu jest wiele nieporozumień dotyczących tej sprawy. Odwołam się do raportu NIK, w którym bardzo wyraźnie postawiona jest kwestia uprawnień regionalnych izb obrachunkowych wobec samorządów, a więc moim zdaniem tu mieliśmy do czynienia z pewnymi nieporozumieniami, ale oczywiście szanuję decyzję pana prezydenta" - powiedział w czwartek na konferencji prasowej Błaszczak.

Jak mówił, sprawa jest "bardziej złożona", bo - jak zaznaczył - projekt noweli na etapie prac parlamentarnych został zmieniony. "Ten projekt, który został przyjęty przez rząd - te rozwiązania zostały zaakceptowane przez samorząd podczas posiedzenia komisji wspólnej rządu i samorządu, później w trakcie prac parlamentarnych zostały wprowadzone zmiany, które zmieniły podejście samorządów, a więc pokazując cały przebieg procesu legislacyjnego - sytuacja jest bardzo złożona" - dodał.

W uzasadnieniu decyzji, które otrzymała PAP, prezydent wskazał, że projekt noweli w trakcie prac parlamentarnych uległ istotnym zmianom, których "znaczenie dla funkcjonowania samorządu terytorialnego znacząco wykracza poza pierwotnie deklarowany cel ustawy".

W ocenie prezydenta, nadmierną ingerencję w działalność samorządu stanowi możliwość natychmiastowego odwołania przez premiera wójta, rozwiązania zarządu powiatu lub województwa oraz zawieszenia organów jednostek samorządu terytorialnego i powołanie zarządu komisarycznego na dwa lata. Premier będzie mógł podjąć takie rozstrzygnięcie na wniosek szefa MSWiA po wydaniu przez regionalną izbę obrachunkową negatywnej opinii dotyczącej budżetu jednostki.

Zgodnie z nowymi przepisami, negatywna opinia izby obrachunkowej programu naprawczego umożliwi premierowi podjęcie rozstrzygnięć, które budzą zastrzeżenia prezydenta. W uzasadnieniu wskazał on, że w 2016 r. izby wydały 18 takich opinii, w tym cztery negatywne.

Prezydent podkreślił, że obecnie rozstrzygnięcia nadzorcze premiera stają się prawomocne po upływie terminu wniesienia skargi do sądu administracyjnego lub uprawomocnienia się orzeczeń utrzymujących je w mocy. Zgodnie z nowymi rozwiązaniami - wskazał prezydent - rozstrzygnięcia będą podlegać natychmiastowemu wykonaniu.

Nowelizacja daje izbom szersze pole do kontroli. Zgodnie z nią inspektorzy będą badać nie tylko - jak do tej pory - legalność wydatków, lecz także gospodarność "w zakresie tzw. tytułów dłużnych i w oparciu o kryterium rzetelności". Prezydent zwrócił uwagę, że kryterium "gospodarności" nie zostało zdefiniowane, co sprawia, że celem nadzoru będzie także "zapewnienie wykonywania zadań publicznych w sposób preferowany przez organy sprawujące nadzór".

"Uzależnienie składu kolegiów regionalnych izb obrachunkowych od decyzji Prezesa Rady Ministrów, a następnie przyznanie opiniom tak powołanych organów mocy inicjowania odwołania lub zawieszenia wyłonionych w wyborach powszechnych organów samorządu terytorialnego, może wzbudzać wątpliwości natury systemowej w odniesieniu do ustrojowego usytuowania samorządu terytorialnego" - czytamy w uzasadnieniu.

Prezydent przywołał także wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 1998 r. W orzeczeniu tym TK stwierdził, że ingerencja ustawodawcy w sferę samodzielności gmin nie może być nadmierna i musi znajdować uzasadnienie w konstytucyjnie określonych celach i wartościach, a istotnym elementem samodzielności samorządów jest wyłączenie zasady hierarchicznego podporządkowania pomiędzy jednostkami samorządu a administracją rządową.

Nowela przygotowana przez rząd wprowadza także zmiany w ustawach: o samorządzie gminnym, samorządzie powiatowym, samorządzie województwa, systemie ubezpieczeń społecznych oraz w Kodeksie wyborczym.

Nowelizacja trafiła do prezydenta pod koniec czerwca. To pierwsza ustawa zawetowana przez prezydenta, która została przygotowana za rządów PiS. Odmowa podpisania ustawy przez prezydenta oznacza, że Sejmu ponownie ją rozpatrzy. Sejm odrzuca weto prezydenta większością trzech piątych głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów.