Wojciech Jaruzelski i Czesław Kiszczak mogą zostać pozbawieni stopni oficerskich? Na stronie Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt ustawy, zgodnie z którym można będzie pozbawić stopnia oficerskiego lub podoficerskiego generałów i żołnierzy.

Projektowana ustawa dotyczy możliwości pozbawienia dystynkcji – również pośmiertnie – osób, które z racji ukończonego wieku lub stanu zdrowia nie podlegają obowiązkowi służby wojskowej oraz żołnierzy rezerwy, którzy byli członkami Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego albo pełnili służbę w organach bezpieczeństwa państwa w okresie PRL-u.
Decyzję w przedmiocie pozbawienia stopnia oficerskiego i podoficerskiego podejmowałby Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej w odniesieniu do generałów i admirałów lub Minister Obrony Narodowej w odniesieniu do pozostałych oficerów oraz podoficerów. W projekcie założono powiązanie możliwości pozbawienia stopnia oficerskiego lub podoficerskiego z informacjami o przebiegu służby dotyczącymi poszczególnych osób uzyskiwanymi z Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.

Obecnie nie ma możliwości pozbawienia stopnia wojskowego pośmiertnie – art. 78 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej stanowi, że utrata stopnia wojskowego może dotyczyć wyłącznie żołnierza pełniącego czynną służbę wojskową.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 22.05.17 o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku ochrony Rzeczpospolitej Polskiej