Kluby parlamentarne w drugim czytaniu jednogłośnie poparły projekt ustawy o zwalczaniu dopingu w sporcie na czwartkowym posiedzeniu Sejmu. Jednym z jego głównych założeń jest powołanie Polskiej Agencji Antydopingowej (POLADA).

"Bardzo dziękuję za pozytywne stanowisko i rekomendacje płynące ze wszystkich klubów. To projekt bardzo wyczekiwany w środowisku sportowym, który nie tylko wpływa na podniesienie efektywności walki z dopingiem w naszym kraju, ale także umocni wizerunek Polski jako państwa prowadzącego zdecydowaną politykę na rzecz uczciwości w tak niezwykle ważnej sferze życia publicznego, jaką jest sport" - powiedział minister Witold Bańka.

Proponowana zmiana zakłada wyodrębnienie przepisów o zwalczaniu dopingu w sporcie i rezygnację z regulacji spraw z tego zakresu w ustawie o sporcie. Zwracano też uwagę na potrzebę szeroko zakrojonej akcji edukacyjnej skierowanej przede wszystkim do młodych zawodników.

POLADA ma działać jako państwowa osoba prawna nadzorowana przez ministra sportu i turystyki. Zastąpi dotychczas funkcjonującą Komisję do Zwalczania Dopingu w Sporcie. Nowa forma organizacyjna i prawna umożliwi uzyskanie dodatkowych środków na walkę z dopingiem w sporcie, m.in. z organizacji międzynarodowych, pozwoli także na rozszerzenie zakresu działania.

Agencja ma m.in. ściśle współpracować z policją, prokuraturą, Służbą Celną, Żandarmerią Wojskową czy Strażą Graniczną. Projekt stwarza możliwość wymiany informacji między tymi służbami a POLADA, co pozwoli jej na prowadzenie własnych dochodzeń w sprawach dopingowych. W Agencji będzie utworzony pion śledczy.

Projekt przewiduje także utworzenie przy agencji Panelu Dyscyplinarnego do rozstrzygania spraw o doping w sporcie. Jego zadaniem będzie podniesienie jakości orzecznictwa w tych sprawach. Dotychczas sprawami dopingu zajmowały się generalnie polskie związki sportowe. (PAP)