Regionalna izba obrachunkowa wykazała naruszenie w sprawozdaniu Rb-ST, a chodzi o różnice w wysokości ok. 500 zł pomiędzy „Stanem środków na rachunku budżetu…” a saldem konta 133 „Rachunek budżetu”. Czy doszło do naruszenia przepisów? Jest to niewielka różnica, a chyba ewidencja księgowa jest decydująca.
Wspomniane w zapytaniu konto 133 oznaczone zostało jako „Rachunek budżetu”. Służy ono do ewidencji operacji pieniężnych dokonywanych na bankowych rachunkach budżetu. Zapisy na koncie 133 są dokonywane na podstawie dokumentów bankowych, w związku z czym musi zachodzić zgodność zapisów między jednostką a bankiem. Na stronie Wn konta 133 ujmuje się wpływy środków pieniężnych na rachunek budżetu, w tym również spłaty dotyczące kredytu udzielonego przez bank na rachunku budżetu, oraz wpływy kredytów przelanych przez bank na rachunek budżetu, w korespondencji z kontem 134. Natomiast na stronie Ma konta 133 ujmuje się wypłaty z rachunku budżetu, w tym również wypłaty dokonane w ramach kredytu udzielonego przez bank na rachunku budżetu (saldo kredytowe konta 133), oraz wypłaty z tytułu spłaty kredytu przelanego przez bank na rachunek budżetu, w korespondencji z kontem 134. Konto 133 może wykazywać saldo Wn lub saldo Ma. Saldo Wn konta 133 oznacza stan środków pieniężnych na rachunku budżetu, a saldo Ma konta 133 ‒ kwotę wykorzystanego kredytu bankowego udzielonego przez bank na rachunku budżetu.