• Gdzie prezentuje się odsetki po ogłoszeniu upadłości
  • Jak rozumieć sporządzanie narastające sprawozdań
  • Co wykazuje się w wierszu depozyty na żądanie
  • Jak zaksięgować należności wypłacane kartą
  • W jaki sposób pokazać udział w PIT w sprawozdaniu RB-N
Czy w ewidencji księgowej nalicza się odsetki po ogłoszeniu upadłości i wykazuje się w kwartalnych sprawozdaniach?
Stosownie do art. 481 par. 1 kodeksu cywilnego, jeżeli dłużnik opóźnia się ze spełnieniem świadczenia pieniężnego, wierzyciel może żądać odsetek za czas opóźnienia, chociażby nie poniósł żadnej szkody i chociażby opóźnienie było następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi. Odsetki za opóźnienie są naliczane przez wierzyciela od pierwszego dnia po upływie terminu zapłaty aż do momentu otrzymania zapłaty.
Zgodnie z par. 11 rozporządzenia ministra rozwoju i finansów w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej odsetki od należności i zobowiązań, w tym również tych, do których stosuje się przepisy dotyczące zobowiązań podatkowych, ujmuje się w księgach rachunkowych w momencie ich zapłaty, lecz nie później niż pod datą ostatniego dnia kwartału w wysokości odsetek należnych na koniec tego kwartału.
W świetle art. 92 ust. 1 i 2 prawa upadłościowego z masy upadłości mogą być zaspokojone odsetki od wierzytelności, należne od upadłego, za okres do dnia ogłoszenia upadłości. Zasada ta nie dotyczy odsetek od wierzytelności zabezpieczonych hipoteką, wpisem w rejestrze, zastawem, zastawem rejestrowym, zastawem skarbowym albo hipoteką morską. Odsetki te mogą być zaspokojone tylko z przedmiotu zabezpieczenia. Odsetki można liczyć co do zasady do dnia ogłoszenia upadłości i odpowiednio prezentować w kwartalnym sprawozdaniu Rb-27 oraz Rb-27s. ©℗
Podstawy prawne
art. 481 par. 1 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. ‒ Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1740; ost.zm. Dz.U. z 2021 r. poz. 1509)
par. 11 rozporządzenia ministra rozwoju i finansów z 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 342)
art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z 28 lutego 2003 r. ‒ Prawo upadłościowe (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1228; ost.zm. Dz.U. z 2021 r. poz. 2140)
Sprawozdania Rb-23, Rb-24, Rb-27, Rb-28, Rb-28 Programy i Rb-28 Programy WPR za grudzień sporządza się narastająco od początku roku do końca grudnia z uwzględnieniem operacji finansowych dokonanych do 9. dnia roboczego następującego po roku budżetowym. Czy chodzi tu tylko o operacje na rachunkach bankowych w tzw. okresie przejściowym, czy o wszystkie operacje dotyczące poprzedniego roku budżetowego objęte sprawozdaniem budżetowym, np. zobowiązania w RB-28? W naszej jednostce bierzemy pod uwagę dokumenty, które wpłynęły do 15 stycznia, chyba że po tym terminie wpłynie coś istotnego.
Stosownie do art. 20 ust. 1 ustawy o rachunkowości do ksiąg rachunkowych okresu sprawozdawczego należy wprowadzić, w postaci zapisu, każde zdarzenie, które nastąpiło w tym okresie sprawozdawczym. Zgodnie z par. 18 rozporządzenia ministra finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej sprawozdania Rb-23, Rb-24, Rb-27, Rb-28, Rb-28 Programy i Rb-28 Programy WPR za grudzień sporządza się narastająco od początku roku do końca grudnia z uwzględnieniem operacji finansowych dokonanych do 9. dnia roboczego następującego po roku budżetowym. Sprawozdanie powinno uwzględniać wszystkie operacje i zdarzenia gospodarcze, które miały miejsce w okresie sprawozdawczym. Okres przejściowy został zdefiniowany w rozporządzeniu ministra finansów w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa wydanego na podstawie art. 198 ustawy o finansach publicznych (dalej: u.f.p.) i należy stosować do sporządzania sprawozdań Rb-23, łącznego Rb-23PL, Rb-24, Rb-27, Rb-27UE, Rb-27S, Rb-28, Rb-28 Programy, Rb-28 Programy WPR, Rb-28UE, Rb-28UE WPR, Rb-28NW, Rb-28NW Programy, Rb-28S, Rb-PDP i Rb-ST sporządzanych za rok budżetowy.
Zgodnie z par. 22 ust. 1 rozporządzenia w sprawie szczegółowego sposobu wykonania budżetu państwa okres przejściowy został wprowadzony w celu zaliczenia operacji dokonanych z końcem roku budżetowego na rachunkach właściwego roku budżetowego dla operacji na rachunkach bankowych prowadzonych dla obsługi budżetu państwa w zakresie krajowych środków finansowych po zakończeniu roku budżetowego.
W świetle par. 22 ust. 4 rozporządzenia w sprawie szczegółowego sposobu wykonania budżetu państwa do 12 stycznia roku następującego po roku budżetowym zalicza się na rachunki bankowe roku ubiegłego dochody pobrane do 31 grudnia przez jednostki samorządu terytorialnego lub podległe im jednostki, związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami.
Zgodnie z art. 255 ust. 2 u.f.p. pobrane do 31 grudnia i nieprzekazane w terminach dochody budżetowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami są przekazywane odpowiednio przez zarząd jednostki samorządu terytorialnego na rachunek bieżący dochodów dysponenta części budżetowej przekazującego dotację celową w terminie do 8 stycznia roku następującego po roku budżetowym, a gdy ten dzień jest dniem wolnym od pracy ‒ do pierwszego dnia roboczego po tym terminie. ©℗
Podstawa prawna
art. 20 ust. 1 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 217; ost.zm. Dz.U. z 2021 r. poz. 2106)
par. 18 rozporządzenia ministra finansów z 11 stycznia 2022 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 144)
par. 22 ust. 1 i 4 rozporządzenia ministra finansów z 15 stycznia 2014 r. w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa (Dz.U. z 2021 r. poz. 259)
art. 198, art. 255 ust. 2 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 305; ost.zm. Dz.U. z 2022 r. poz. 583)
Jakie dane należy wykazać w wierszu depozyty na żądanie w sprawozdaniu Rb-N według stanu za IV kwartał 2021 r.? Które należności należy odjąć, a które dodać (np. subwencja oświatowa, która wpływa na rachunek gminy w grudniu 2021 r., a dotyczy 2022 r.)?
Zgodnie z par. 13 ust. 1 pkt 4 lit. a załącznika nr 8 do rozporządzenia ministra finansów, funduszy i polityki regionalnej w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych w sprawozdaniu za IV kwartał jednostka nie wykazuje środków znajdujących się na rachunku bankowym na koniec IV kwartału, otrzymanych od innej jednostki lub na rzecz innej jednostki, które będzie zobowiązana zwrócić w wyniku rozliczenia w następnym kwartale, z uwzględnieniem okresu przejściowego, np. dotacji. Takie środki wykazuje jednostka, której zostały one zwrócone w kwartale następnego roku budżetowego i zaliczone przez nią do środków poprzedniego okresu sprawozdawczego, czyli IV kwartału.
Jednostka nie wykazuje również środków, które otrzymała na rachunek, a które dotyczą wykonania zobowiązań przyszłego okresu sprawozdawczego – kwartału następnego roku budżetowego. Takie środki jako depozyt wykazuje jednostka, która przekazała te środki np. na wynagrodzenia dla pracowników innej jednostki ponoszone w następnym okresie sprawozdawczym, tj. w I kwartale roku budżetowego.
W sprawozdaniu za IV kwartał jednostka powinna prezentować środki, które są zaliczone do stanu środków tej jednostki danego roku budżetowego, za który sporządzane jest sprawozdanie, nawet jeśli nie znajdują się one na rachunku jednostki na koniec okresu sprawozdawczego z uwzględnieniem okresu przejściowego. ©℗
Podstawa prawna
par. 13 ust. 1 pkt 4 lit. a załącznika nr 8 do rozporządzenia ministra finansów, funduszy i polityki regionalnej z 17 grudnia 2020 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz.U. poz. 2396; ost.zm. Dz.U. z 2021 r. poz. 2431)
W którym wierszu sprawozdania Rb-N należy wykazać dochody wpłacone do kasy kartą płatniczą (czyli w formie bezgotówkowej) 31 grudnia 2021 r. Spotkałam się z różnymi interpretacjami, np. że należy je wykazać jako należności od firmy, z którą mamy podpisaną umowę na bezgotówkową obsługę, z czym się osobiście nie zgadzam. Ja wykazuję je w wierszu depozyty na żądanie i traktuję jako środki pieniężne w drodze, które nie zostały jeszcze zaksięgowane na wyciągu bankowym, ale biorąc pod uwagę, że w tych końcowych kwartalnych sprawozdaniach zazwyczaj są okresy przejściowe, to analogicznie je tak wykazuję. A może powinny być wykazane jako gotówka?
Należności opłacane kartą płatniczą ostatniego dnia miesiąca kończącego kwartał, które wpływają na rachunek bieżący pierwszego dnia kolejnego miesiąca, mogą budzić wątpliwości w trakcie ich prezentacji w sprawozdaniu RB-N. W celu prawidłowego ujęcia tego typu operacji w księgach rachunkowych warto określić sposób ich ewidencji w przyjętej w jednostce polityce rachunkowości. Zapisy rozporządzenia ministra finansów, funduszy i polityki regionalnej w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych nie określają wprost sposobu prezentacji tak otrzymanych środków.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych w przypadku gotówki w drodze środki pieniężne należy wykazać w miejscu docelowym danej jednostki, z wyjątkiem gdy dotyczy to gotówki przekazywanej przez państwowe jednostki budżetowe na rachunek bieżący państwowej jednostki budżetowej ‒ w takim przypadku do momentu zapisania środków na rachunku jednostka wykazuje środki jako gotówkę w kasie.
Środki pieniężne „w drodze” należy wykazać „w miejscu docelowym” ‒ taki sposób prezentacji można przyjąć dla opisanych w pytaniu środków opłaconych kartą płatniczą. ©℗
Podstawa prawna
par. 13 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia ministra finansów, funduszy i polityki regionalnej z 17 grudnia 2020 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz.U. poz. 2396; ost.zm. Dz.U. z 2021 r. poz. 2431)
Jak w sprawozdaniu Rb-N wykazać udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych, które wpływają w następnym miesiącu po miesiącu, którego dotyczą? Czy wykazywać je tylko na przełomie roku i wtedy zwiększyć pozycję depozyty na żądanie? Czy w grupie I N5.2?
Z wymienionych kwot należności jednostka samorządu terytorialnego rozlicza się z urzędami skarbowymi (grupa I), a nie z poszczególnymi podatnikami. W związku z tym, jeżeli jednostka ma należności z ww. tytułów, to wykazuje je w wierszu N5.2 (gdyż są to należności podatkowe) oraz w kolumnie 5 – grupa I, czyli Skarb Państwa.
Zgodnie z par. 13 ust. 1 pkt 4 załącznika nr 8 do rozporządzenia ministra finansów, funduszy i polityki regionalnej w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych wykazuje się stan środków zapisanych na rachunku bankowym w banku, w kolumnie 10 (banki), albo jeżeli rachunek bankowy jest prowadzony przez Narodowy Bank Polski, w kolumnie 9 (bank centralny).
W sprawozdaniu za IV kwartał jednostka nie wykazuje środków znajdujących się na rachunku bankowym na koniec IV kwartału, otrzymanych od innej jednostki lub na rzecz innej jednostki, które będzie zobowiązana zwrócić w wyniku rozliczenia w następnym kwartale, z uwzględnieniem okresu przejściowego, np. dotacji. Takie środki wykazuje jednostka, której zostały one zwrócone w kwartale następnego roku budżetowego i zaliczone przez nią do środków poprzedniego okresu sprawozdawczego, czyli IV kwartału.
Środki, które wpływają w następnym roku, należy wykazać tylko w sprawozdaniu za IV kwartał, na przełomie roku. ©℗
Podstawa prawna
par. 13 ust. 1 pkt 4 załącznika nr 8 do rozporządzenia ministra finansów, funduszy i polityki regionalnej z 17 grudnia 2020 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 2396; ost.zm. Dz.U. z 2021 r. poz. 2431)