Znamy już treść rozporządzenia ministra finansów, funduszy i polityki regionalnej z 15 lutego 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

Weszło ono w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia (tj. 18 lutego 2021 r.) z mocą od 1 stycznia 2021 r. W terminie trzech miesięcy od dnia ogłoszenia JST będą musiały dostosować uchwały budżetowe na 2021 r. do zmian, które ono wprowadza. Oto niektóre z nich. W związku z wejściem w życie od 1 stycznia 2021 r. tzw. opłat cukrowych i tzw. małpek pojawiły się nowe paragrafy: 026 „Wpływy z opłaty od środków spożywczych”, a także 027 „Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym” wraz z objaśnieniami. Dodano też nowe rozdziały: „70006 Krajowy Zasób Nieruchomości”, „75111 Biuro Polityki Międzynarodowej”, „75606 Ryczałt od dochodów spółek kapitałowych”, „75638 Dochody ze zbycia praw do spółki nieruchomościowej z tytułu wpłat dokonanych przez płatnika”.
Ponadto uporządkowano i dostosowano do obowiązujących przepisów symbole klasyfikacji budżetowej. Przykładowo paragraf 004 wraz z objaśnieniami otrzymał brzmienie: „004 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, pochodnych instrumentów finansowych oraz zaliczki na podatek z tytułu zbycia praw do spółki nieruchomościowej. Paragraf ten obejmuje wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, o którym mowa w art. 30b oraz art. 41 ust. 4f–4h ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych”.
Podstawa prawna
rozporządzenie ministra finansów, funduszy i polityki regionalnej z 15 lutego 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 299)