Zgodnie Prawem bankowym, banki są zobowiązane do wypłaty środków z rachunku bankowego zmarłego na rzecz osoby, która poniosła koszty pogrzebu. Środki te nie wchodzą do masy spadkowej, co oznacza, że mogą zostać wypłacone bez względu na proces spadkowy. Wypłata ta dotyczy zarówno osób fizycznych, jak i prawnych. Kto może się starać o sfinansowanie kosztów pogrzebu przez bank i w jakich sytuacjach?

Zwrot kosztów pogrzebu przez bank jest ważnym wsparciem dla osób, które poniosły wydatki związane z pochówkiem bliskiej osoby. Dzięki przepisom zawartym w ustawie – Prawo bankowe, osoby te mogą liczyć na szybki zwrot części poniesionych kosztów, co stanowi znaczące ułatwienie w trudnym czasie po stracie bliskiego.

Zwrot kosztów pogrzebu przez bank. Jakie są warunki wypłaty środków?

Aby doszło do wypłaty środków, muszą zostać spełnione trzy warunki:

Środki na Rachunku

Na rachunku bankowym zmarłego musi znajdować się odpowiednia kwota pieniędzy. Bank nie jest zobowiązany do samodzielnego finansowania pogrzebu, dlatego wypłata jest możliwa jedynie w ramach dostępnych środków.

Zgodność ze zwyczajami

Zwrot wydatków następuje tylko w wysokości nieprzekraczającej kosztów urządzenia pogrzebu zgodnie ze zwyczajami przyjętymi w środowisku zmarłego. Oznacza to, że bank zwróci jedynie uzasadnione wydatki. Na przykład, jeśli zmarły pochodził z zamożnej rodziny, wyższe koszty mogą zostać pokryte w całości. W przypadku osób z mniej zamożnych środowisk, nadmierne wydatki mogą nie zostać zrefundowane w pełni.

Wykluczenie rachunków wspólnych

Jeśli rachunek bankowy należał do wspólnych małżonków, prawo do zwrotu kosztów pogrzebu nie ma zastosowania. Art. 57 ustawy – Prawo bankowe stanowi, że wypłata środków nie może nastąpić z rachunku wspólnego małżonków.

Zwrot kosztów pogrzebu przez bank. Kto może otrzymać pieniądze?

Wypłata ta dotyczy zarówno osób fizycznych, jak i prawnych, które sfinansowały pogrzeb, a nie muszą być one małżonkiem, krewnym ani spadkobiercą zmarłego.

Zwrot kosztów pogrzebu może otrzymać każdy, kto przedłoży bankowi rachunki potwierdzające poniesione wydatki. Obejmuje to:

- koszty przewozu zwłok;

- zakup trumny;

- odzież żałobną;

- miejsce na grób;

- koszt wzniesienia lub remontu nagrobka;

- wydatki na urządzenie uroczystości pogrzebowej oraz stypy.

Zwrot kosztów pogrzebu przez bank. Jak wygląda proces wypłaty środków?

Technicznie, umowa o prowadzenie rachunku bankowego zostaje rozwiązana z mocy prawa z chwilą śmierci posiadacza rachunku. Bank dowiaduje się o zgonie klienta zazwyczaj od członka rodziny lub spadkobiercy. Po otrzymaniu aktu zgonu, bank ustala datę śmierci i zamyka rachunek z datą wsteczną, dokonując ewentualnych korekt, takich jak zwrot opłat za prowadzenie rachunku.

Jak złożyć wniosek?

Aby ubiegać się o zwrot kosztów pogrzebu, należy przedłożyć bankowi rachunki potwierdzające poniesione wydatki. Warto zwrócić uwagę na to, by rachunki obejmowały wyłącznie uzasadnione koszty, zgodne ze zwyczajami środowiska, z którego pochodził zmarły. Bank następnie dokona analizy i wypłaci środki w odpowiedniej wysokości.