Prezydent podpisał ustawę „Aktywny rodzic”, co oznacza, że do rodziców trafią kolejne pieniądze, które odciążą domowy budżet. Na jakie wsparcie i w jakich sytuacjach mogą liczyć rodzice? Sprawdź!

800+

Powszechnie znanym świadczeniem jest 800+. Rodzice otrzymują na każde dziecko w rodzinie 800 zł miesięcznie od urodzenia do momentu ukończenia przez dziecko 18 lat. Świadczenie nie zależy od progów dochodowych, ale trzeba pamiętać o złożeniu wniosku.

Pierwszy wniosek składa się w terminie do trzech miesięcy po urodzeniu dziecka – wówczas można liczyć na wyrównanie od dnia urodzin. Jeśli wniosek zostanie złożony po tym terminie, rodzice nie otrzymają wyrównania i świadczenie będzie naliczane od dnia złożenia wniosku.

W kolejnych latach trzeba również pamiętać o składaniu wniosków. Okres zasiłkowy trwa od 1 czerwca do 31 maja, natomiast wnioski można składać już od lutego. Jeśli rodzice złożą wniosek do 30 czerwca, mogą liczyć na wyrównanie wypłat. Jeśli złożą go po tym terminie – wyrównanie przepada i 800+ jest naliczane od daty złożenia wniosku.

Aktywny rodzic, czyli babciowe

Aktywny rodzic to kolejne świadczenie na dzieci, które ma charakter powszechny i nie zależy od uzyskiwanych dochodów. Składa się z trzech części i każda rodzina może skorzystać tylko z jednej z nich.

Ważne

Można korzystać z jednego rodzaju świadczenia w miesiącu, ale można je zmieniać w kolejnych.

"Aktywni rodzice w pracy" to świadczenie w kwocie 1500 zł miesięcznie, które będzie wypłacane rodzicom, którzy zdecydują się zatrudnić do opieki nad swoim dzieckiem nianię lub babcię.

Przysługuje na okres 24 miesięcy – od 12. do ukończenia 35. miesiąca życia dziecka.

„Aktywnie w żłobku” to świadczenie w kwocie 1500 zł miesięcznie, które będzie wypłacane rodzicom, którzy zdecydują się zapisać swoje dziecko do żłobka.

Ważne

Ma zastąpić obecne dofinansowanie w wysokości do 400 zł do opłaty za pobyt dziecka w instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Przysługuje do ukończenia 35. miesiąca życia dziecka lub do ukończenia przez niego 4 roku życia w przypadku gdy niemożliwe lub utrudnione jest objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym.

Ważne

Do opłaty rodzica za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna, nie wlicza się opłaty za wyżywienie.

„Aktywnie w domu” to świadczenie w kwocie 500 zł miesięcznie, które będzie wypłacane rodzicom, którzy nie mogą skorzystać z programu „Aktywni rodzice w pracy” i „Aktywnie w żłobku”.

Będzie przysługiwało rodzicom dzieci w wieku od 12. do ukończenia 35. miesiąca życia, bez spełnienia warunku aktywności zawodowej

Zasiłek macierzyński

Zasiłek macierzyński przysługuje osobom, które są objęte ubezpieczeniem chorobowym obowiązkowo lub dobrowolnie. Należy się on:
• pracownikom,
• członkom rolniczych spółdzielni produkcyjnych i spółdzielni kółek rolniczych,
• osobom, które wykonują pracę nakładczą,
• osobom, które pracują na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług oraz osobom, które z nimi współpracują, a także osobom świadczącym pracę na podstawie umowy uaktywniającej,
• osobom, które prowadzą pozarolniczą działalność, i osobom, które z nimi współpracują,
• osobom, które pracują odpłatnie na podstawie skierowania do pracy, w czasie odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania,
• osobom, które odbywają służbę zastępczą,
• duchownym.Zasiłek macierzyński przysługuje za okres:
• urlopu macierzyńskiego albo urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego,
• urlopu rodzicielskiego
• urlopu ojcowskiego.


Kwota zasiłku macierzyńskiego wynosi:

• za okres urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego oraz urlopu ojcowskiego - 100 proc. podstawy wymiaru zasiłku.
• za okres urlopu rodzicielskiego - 70 proc. podstawy wymiaru zasiłku.
• za oba te okresy przy wnioskowaniu łącznie - 81,5 proc. podstawy wymiaru zasiłku

Kosiniakowe

To świadczenie w wysokości 1000 zł miesięcznie, które jest skierowane do kobiet (a w szczególnych wypadkach również do ojców), które nie mają prawa do pobierania zasiłku macierzyńskiego.

Świadczenie jest przyznawane na okres 52 tygodni.

Wniosek o jego wypłatę należy złożyć w terminie do trzech miesięcy od urodzenia dziecka. Wówczas matka otrzyma wyrównanie świadczenia od dnia narodzin dziecka. Po tym terminie świadczenie będzie wypłacane od daty złożenia wniosku

Becikowe

To świadczenie w wysokości 1000 zł, które jest jednorazowe i przysługuje na każde dziecko (urodzone przy jednym porodzie lub adoptowane), ale aby je uzyskać nie można przekroczyć progu dochodowego. Na jedną osobę w rodzinie nie może być to więcej niż 1922 zł miesięcznie netto.

Dodatkowym warunkiem przyznania becikowego jest to, że matka dziecka musi być objęta opieką lekarską nie później niż od 10 tygodnia ciąży do dnia porodu.

Wniosek o przyznanie becikowego trzeba złożyć w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka.

Wniosek składa się w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na miejsce zamieszkania albo w ośrodku pomocy społecznej lub w innej jednostce organizacyjnej gminy, jeżeli to właśnie im przekazana została realizacja świadczeń rodzinnych w danej gminie.

Zasiłek rodzinny

To świadczenie w kwocie 95 zł miesięcznie. Jest formą wsparcia rodziców o niższych dochodach - przysługuje gdy dochód w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza 674 zł, Zastosowanie ma tu mechanizm „złotówka za złotówkę”.

Do zasiłku rodzinnego przysługują także dodatki:
• dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej w wysokości 95 zł miesięcznie;
• dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka w wysokości 193 zł miesięcznie na dziecko, lecz nie więcej niż 386 zł na wszystkie dzieci (w przypadku dzieci niepełnosprawnych kwotę dodatku zwiększa się o 80 zł);
• dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego w wysokości 400 zł miesięcznie;
• dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wysokości 90 zł miesięcznie na dziecko do ukończenia 5 roku życia lub 110 zł miesięcznie na dziecko pomiędzy 5 a 24 rokiem życia;
• dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego w wysokości 100 zł na dziecko raz w roku szkolnym oraz dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania w wysokości 113 zł miesięcznie w związku z zamieszkiwaniem dziecka w miejscowości, w której znajduje się szkoła lub 69 zł miesięcznie w związku z dojazdem dziecka do szkoły.