Gościem Szymona Glonka w Obiektywnie o Biznesie jest Paweł Augustyn, I zastępca prezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Polska, będąca trzecim co do wielkości producentem wodoru w Europie z produkcją na poziomie około 1 300 000 ton, stoi przed wyzwaniem transformacji z wodoru szarego na zielony. Wodór szary, produkowany z paliw kopalnych, jest niekorzystny dla środowiska ze względu na emisję CO2. W związku z globalnymi trendami i koniecznością redukcji emisji Polska musi przemyśleć swoją strategię energetyczną, aby stać się liderem w produkcji wodoru zielonego, produkowanego z odnawialnych źródeł energii.

Czas Transformacji

Przejście na produkcję zielonego wodoru w Polsce jest procesem, który może zająć od 5 do 10 lat. Wymaga to ogromnych inwestycji w infrastrukturę oraz zmian technologicznych. Kluczowe znaczenie ma tutaj rozwój źródeł odnawialnych, takich jak fotowoltaika i energia wiatrowa, które będą głównymi źródłami energii potrzebnej do produkcji wodoru za pomocą elektrolizy. Wyzwaniem jest również pozyskiwanie czystej wody, niezbędnej do procesu elektrolizy, a także efektywne zarządzanie produkcją i magazynowaniem wodoru.

Strategia Wodorowa

Polska Strategia Wodorowa, przyjęta w 2021 roku, wyznacza horyzonty czasowe do 2030 roku, z perspektywą rozwoju do 2040 roku. Obecnie strategia jest wdrażana w różnych obszarach, w tym przez Gaz-System, który przygotowuje koncepcję sieci wodociągów wodorowych, oraz przez inicjatywy w tzw. dolinach wodorowych. Kluczowe będą decyzje dotyczące infrastruktury przesyłowej oraz współpraca międzynarodowa, na przykład z Niemcami, co może przyspieszyć proces transformacji.

Wykorzystanie Energii Odnawialnej

Obecnie istnieje możliwość wykorzystania nadmiaru energii odnawialnej, która nie jest odbierana przez sieci, do produkcji zielonego wodoru. Jednak skala produkcji musi być odpowiednia, aby zaspokoić zapotrzebowanie przemysłowe i transportowe. Inwestycje w infrastrukturę przesyłową oraz rozwój technologii magazynowania wodoru są niezbędne, aby efektywnie wykorzystać dostępne zasoby energii odnawialnej.

Wyzwania Technologiczne i Infrastrukturalne

Jednym z głównych wyzwań jest rozwój i dostępność elektrolizerów, które są kluczowe w procesie produkcji wodoru. Elektrolizery muszą być zasilane energią odnawialną w trybie ciągłym, co wymaga stabilnych i wydajnych źródeł energii. Również infrastruktura przesyłowa, w tym sieci wodociągów wodorowych, musi być rozwijana, aby efektywnie transportować wodór do miejsc jego wykorzystania. Ponadto, technologia magazynowania wodoru i jego transport na duże odległości stanowią dodatkowe wyzwania, które muszą zostać rozwiązane.

Przemysł i Odbiorcy Wodoru

Głównymi odbiorcami wodoru są przemysł chemiczny, rafinerie oraz przemysł hutniczy. Wykorzystanie zielonego wodoru przez te branże może znacznie obniżyć emisję CO2 i koszty związane z opłatami za emisję. Zielony wodór może być również wykorzystywany w transporcie ciężkim, zarówno kołowym, jak i kolejowym. W przyszłości, zielony wodór może stać się również paliwem dla energetyki rozproszonej oraz ogrzewania domów.

Potencjał i Perspektywy

Polska ma potencjał, aby stać się wiceliderem w produkcji zielonego wodoru, dzięki rozwijaniu odpowiedniej infrastruktury i technologii. Inwestycje w energetykę odnawialną, retencję wody oraz rozwój technologii elektrolizy i magazynowania wodoru są kluczowe dla osiągnięcia tego celu. Współpraca z międzynarodowymi partnerami oraz efektywne wykorzystanie dostępnych zasobów mogą przyspieszyć proces transformacji energetycznej.
Transformacja Polski w kierunku produkcji zielonego wodoru jest wyzwaniem, ale również szansą na zrównoważony rozwój i redukcję emisji. Wymaga to skoordynowanych działań rządu, przemysłu oraz sektora prywatnego, aby stworzyć nowoczesną i efektywną gospodarkę wodorową.