Ministerstwo Finansów informuje, że w następstwie przeprowadzonej weryfikacji Jednolitych Plików Kontrolnych JPK_VAT przy wykorzystaniu kompleksowego elektronicznego narzędzia ANALIZATOR_JPK, zidentyfikowano przypadki niezgodności w przesłanych plikach Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej za luty 2017 r.

Stwierdzone błędy w raportach przesłanych fiskusowi za luty 2017 r. dotyczą:

  • rozbieżności w przekazanych plikach JPK_VAT i deklaracjach złożonych za tożsamy okres,
  • rozbieżności co do kwot transakcji wykazanych przez kontrahentów w plikach JPK_VAT,
  •  przypadki uwzględniania w plikach JPK_VAT zakupu faktur VAT wystawionych przez podmioty, które nie posiadają statusu czynnego podatnika w podatku od towarów i usług.

Ministerstwo informuje, że w najbliższym czasie w stosunku do podatników, u których stwierdzono tego rodzaju przypadki zostaną skierowane drogą e-mailową z adresu jpk.analizy@ds.mofnet.gov.pl pisma informacyjne w ww. zakresie, opatrzone podpisem Ministerstwo Finansów Departament Poboru Podatków, z prośbą o dokonanie sprawdzenia składanych plików JPK_VAT oraz w przypadku stwierdzenia błędów lub omyłek - skorygowanie złożonej deklaracji VAT lub/i pliku JPK_VAT.

Źródło: Ministerstwo Finansów