Projekt noweli zwiększający limity pomocy de minimis do 300 tys. euro lub 750 tys. euro - opublikowano we wtorek na stronach Rządowego Centrum Legislacji.

Nowelizacja ustaw w kontekście pomocy de minimis z inicjatywy UOKiK

Chodzi o projekt noweli niektórych ustaw związanych z udzielaniem pomocy de minimis przygotowany przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK).

Wskazano, że w związku z wejściem w życie 1 stycznia 2024 r. rozporządzenia Komisji (UE) 2023/2831 oraz rozporządzenia Komisji (UE) 2023/2832 konieczna jest nowelizacja 18 ustaw.

Zmiany w obliczaniu limitów i sektorach objętych pomocą de minimis

Napisano, że w związku z wejściem w życie rozporządzeń KE zmianie uległ m.in. sposób obliczania 3-letniego okresu przy sumowaniu limitu pomocy de minimis z lat podatkowych (bieżący rok podatkowy oraz dwa poprzednie lata podatkowe) na okres 3 minionych lat. W ramach projektowanej noweli maksymalna wartość pomocy de minimis, z jakiej może skorzystać przedsiębiorca w ww. okresie, została zwiększona odpowiednio do 300 tys. euro lub 750 tys. euro.

Wprowadzone zmiany w zakresie udzielania pomocy de minimis dopuszczą możliwość jej udzielanie w sektorach, które dotychczas były z niej wykluczone, lub zlikwidują niższy limit pomocy de minimis w sektorze drogowego transportu towarów.

Aktualizacja odniesień do przepisów UE i dostosowanie wymagań proceduralnych

W wykazie wskazano, że w poszczególnych ustawach zostaną wprowadzone zmiany polegające na aktualizacji odesłań do obecnie obowiązujących rozporządzeń Komisji Europejskiej określających warunki udzielania pomocy de minimis oraz na dostosowaniu okresu, za który powinny być przedstawiane zaświadczenia lub oświadczenia o pomocy de minimis, do obowiązujących przepisów.

Proces opiniodawczy i konsultacje publiczne w związku z projektowaną nowelą

Jak napisano w ocenie skutków regulacji (OSR) projekt ustawy zostanie przekazany do opiniowania i konsultacji publicznych, które będą trwać 7 dni. Wskazano, że skrócenie tego etapu wynika z konieczności jak najszybszego wejścia w życie przedmiotowego projektu w celu zapewnienia zgodności udzielanej pomocy de minimis z obowiązującymi w tym zakresie od dnia 1 stycznia 2024 r. przepisami unijnymi. (PAP)

ewes/ ab/ mick/