Jutro wejdą w życie przepisy, które umożliwią weryfikowanie przez pracodawców prawa do udzielenia urlopu energetycznego lub górniczego. Tak wynika z ustawy z 17 sierpnia 2023 r. o osłonach socjalnych dla pracowników sektora elektro energetycznego i branży górnictwa węgla brunatnego (Dz.U. poz. 1737).

Przypomnijmy, że zgodnie z ustawą odchodzący z pracy górnicy węgla brunatnego i pracownicy sektora elektroenergetycznego, którym do nabycia praw emerytalnych zostało nie więcej niż cztery lata, będą mogli przejść na urlopy górnicze lub energetyczne. Będą oni wówczas zwolnieni z obowiązku świadczenia pracy i otrzymają świadczenie socjalne w wysokości 80 proc. miesięcznego wynagrodzenia obliczanego jak za urlop wypoczynkowy.

Aby pracodawca mógł udzielić takiego wolnego, musi najpierw ustalić, czy pracownik spełnia warunki niezbędne do jego uzyskania (chodzi o okresy wymagane do nabycia uprawnień emerytalnych). Tych informacji udzieli Zakład Ubezpieczeń Społecznych, w formie zaświadczenia, na wniosek pracodawcy, w terminie 60 dni od dnia otrzymania wniosku. Zgodnie z przepisami, które jutro wejdą w życie, wniosek o udzielenie przez ZUS informacji będzie można złożyć za pomocą profilu utworzonego w systemie teleinformatycznym udostępnionym przez zakład, w formie dokumentu elektronicznego. Wniosek złożony w innej formie ZUS pozostawi bez rozpatrzenia, o czym zawiadomi pracodawcę, który go złożył. Zakład udostępni zaświadczenie dla potrzeb udzielenia przez pracodawcę urlopu energetycznego lub górniczego na profilu informacyjnym.

Zwróciliśmy się do ZUS o informację, czy system jest już gotowy. Do czasu zesłania gazety do druku nie otrzymaliśmy odpowiedzi.

Z nowych rozwiązań może skorzystać nawet ok. 23 tys. osób, a maksymalny limit wydatków budżetowych na osłony w latach 2023–2033 oszacowano na 1,3 mld zł. Korzystanie ze świadczeń będzie dobrowolne. Program osłonowy będzie realizowany do 2049 r., z wypłatą świadczeń do 2053 r. ©℗