Odpis na fundusz wypłaty różnicy ceny to duże obciążenie dla wytwórców i sprzedawców energii. Firmy mają też wątpliwości, jak go liczyć. Urząd Regulacji Energetyki daje wytyczne i czas na korekty, ale zapowiada też kontrole i kary.

Prezes URE od grudnia zacznie sprawdzać, jak firmy wywiązują się z obowiązku dokonywania wspomnianego odpisu. Nałożyła go ustawa o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku (Dz.U. z 2022 r. poz. 2243) oraz ustawa o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz.U. z 2022 r. poz. 2687).

Te regulacje zapewniły od grudnia 2022 r. do końca 2023 r. maksymalną cenę energii dla gospodarstw domowych, samorządów, tzw. odbiorców wrażliwych oraz małych i średnich przedsiębiorstw. Natomiast firmy zajmujące się obrotem energią zobowiązały do odprowadzania odpisu w wysokości 96,7 proc.lub 97 proc. od różnicy pomiędzy ceną nabycia a ceną odsprzedaży energii dla odbiorcy końcowego. Przedsiębiorcy muszą obliczyć wysokość odpisu i wpłacić go na rachunek funduszu do 10. dnia roboczego każdego miesiąca następującego po miesiącu rozliczenia.

– Jest wiele zapytań od przedsiębiorców i widzimy, że nie ma jednolitego podejścia do wyliczania wysokości odpisu. Dlatego nim rozpoczniemy kontrole, do czego zobowiązują nas przepisy, opublikowaliśmy wyjaśnienia, aby przedsiębiorcy mogli najpierw sami sprawdzić czy prawidłowo obliczali odpis i ewentualnie skorygować swoje obliczenia – mówi Agnieszka Głośniewska, rzecznik prasowy URE.

Możliwość korekty ma uchronić przed karą, która może wynieść do 15 proc. przychodu osiągniętego w poprzednim roku podatkowym.

Odpis jest sporym ciężarem dla firm energetycznych. Dlatego niektórzy przedsiębiorcy, wystawiając swoim klientom rachunek, rozbijali ostateczną cenę na kilka pozycji, robiąc odpis na fundusz wypłaty różnicy ceny tylko od ceny energii. Od września prawo tego zabrania. URE na pewno przyjrzy się, jak do tej zmiany zastosowały się firmy.

Odpis to jeden obowiązek, drugi, o którym firmy muszą pamiętać, to składanie comiesięcznego sprawozdania z dokonanego odpisu. URE przypomina, że do złożenia sprawozdań są zobowiązane wszystkie podmioty niezależnie od tego, czy odpis jest ujemny, czy dodatni. Za brak sprawozdania prezes URE może wymierzyć karę do 50 proc. należnej sumy odpisu za dany miesiąc rozliczeniowy.©℗