Przedsiębiorcy, którzy planują zarejestrować znak towarowy, wzór przemysłowy lub uzyskać patent na wynalazek, mogą złożyć wniosek o dotację z Funduszu MŚP Ideas Powered for business. Dzięki unijnemu programowi można pokryć nawet 75 proc. kosztów związanych z opłatami urzędowymi.

Fundusz MŚP Ideas Powered for business to inicjatywa Komisji Europejskiej realizowana przez Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO). Program ma na celu wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w ochronie praw własności intelektualnej. Całkowity budżet to aż 25 mln euro. Wnioski można składać do 8 grudnia 2023 r.

Bony własności intelektualnej - na co?

Dotacje są rozdzielane w formie bonów, które mogą być wykorzystane na działania prowadzone w zakresie własności intelektualnej. W przypadku Polski w grę wchodzą m.in. bony:

  • na wzór znaku towarowego i wzoru ‒ może zostać wykorzystany do rejestracji znaków towarowych lub wzorów w celu ich ochrony na szczeblu krajowym, regionalnym, unijnym lub międzynarodowym; jego wartość to maksymalnie 1000 euro;
  • patentowy – może zostać wykorzystany do rejestracji patentów krajowych w krajowym urzędzie ds. własności intelektualnej państwa członkowskiego UE lub patentów europejskich złożonych w Europejskim Urzędzie Patentowym (EPO); maksymalnie 1500 euro;
  • na wspólnotową ochronę odmian roślin – może zostać wykorzystany do rejestracji odmian roślin w celu ich ochrony w UE; maksymalnie 225 euro.

Przy czym bonem można pokryć 75 proc. (w przypadku rejestracji na poziomie unijnym lub krajowym) lub 50 proc. kosztów (w przypadku rejestracji na poziomie międzynarodowym poza UE). Nie ma ograniczenia ani co do branży, ani rodzaju działalności przedsiębiorstwa. – W praktyce szczególnie atrakcyjne dla przedsiębiorców są dotacje do rejestracji znaków towarowych na poziomie unijnym, co wynika z tego, że koszty z nią związane są wyższe niż na poziomie krajowym, a więc i uzyskane zwroty są wyższe – mówi Marek Rumak, radca prawny, aplikant rzecznikowski z kancelarii AOMB.

Jak zdobyć bon? Procedura

Procedura wnioskowania o bon i o zwrot poniesionych wydatków przebiega w internecie.

Krok 1. Przygotowanie wymaganych dokumentów. Aby usprawnić proces składania wniosku, warto wcześniej przygotować dokumenty wymagane podczas rejestracji i wypełniania elektronicznego formularza wniosku. Chodzi m.in. o:

Ponadto jeżeli przedsiębiorstwo korzysta przy składaniu wniosku z usług zewnętrznego przedstawiciela (np. prawnika, rzecznika patentowego), to należy przygotować podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania firmy i przez przedstawiciela oświadczenie o przedstawicielstwie.

Krok 2: Złożenie wniosku. Wniosek mogą złożyć właściciele, upoważnieni pracownicy lub przedstawiciele zewnętrzni (odpowiednio upoważnieni do prawnego reprezentowania danego przedsiębiorcy). Składa się go drogą elektroniczną. Jeżeli przedsiębiorca nigdy tego nie robił, najpierw powinien założyć konto użytkownika. W odpowiednie rubryki w elektronicznym formularzu wpisuje się m.in. takie dane jak: nazwa firmy (lub w przypadku jednoosobowej działalności: imię i nazwisko), NIP, sektor działalności, adres, numer telefonu. Trzeba też określić, do jakiej kategorii MŚP należy wnioskodawca. Na decyzję o przyznaniu bonu trzeba czekać ok. 10 dni roboczych.

Krok 3. Rejestracja znaku. Po otrzymaniu decyzji o przyznaniu dotacji trzeba zgłosić znak lub wzór i wnieść całość opłat. Przedsiębiorca ma na to dwa miesiące od uzyskania decyzji o przyznaniu dotacji (bonu), ale możliwe jest wydłużenie tego terminu o kolejne dwa miesiące. Łatwo można to zrobić na koncie przedsiębiorcy, w ostatnim miesiącu pierwotnego dwumiesięcznego okresu ważności.

Krok 4. Złożenie wniosku o zwrot wydatku. W przypadku rejestracji na poziomie unijnym wniosek można złożyć od razu po wniesieniu opłaty za rejestrację (przypomnijmy, że wnosi się ją w tym przypadku już na wstępie procesu rejestracji, przy składaniu wniosku o objęcie ochroną). Jeśli natomiast rejestruje się znak na poziomie krajowym, to w praktyce z wnioskiem o zwrot trzeba występować dwa razy: po wniesieniu opłaty za zgłoszenie i po przyznaniu ochrony i wniesieniu opłaty za 10-letni okres ochronny.

Zasady rozpatrywania wniosków

Wnioski są rozpatrywane według kolejności zgłoszenia, do momentu wyczerpania puli środków. – W praktyce obserwujemy, że najszybciej zwrot można dostać, gdy rejestrujemy znak na poziomie unijnym. EUIPO bowiem łatwo może sprawdzić, czy pieniądze np. za rejestrację znaku unijnego wpłynęły na konto. W przypadku znaków rejestrowanych na poziomie krajowym lub międzynarodowym na zwrot zwykle trzeba poczekać dłużej, ponad 30 dni – mówi Marek Rumak.

Zwroty są dokonywane bezpośrednio na konto bankowe przedsiębiorcy wskazane podczas rejestracji. Jeśli np. zgłoszenie dotyczy znaku UE w dwóch klasach towarowych (co wiąże się z opłatami 900 euro), to zwrot wyniesie 675 euro (75 proc. × 900 euro). Z kolei przy rozszerzeniu znaku towarowego UE (który przedsiębiorca już posiada) przez rejestrację międzynarodową na USA, Japonię i UK, to opłata do WIPO wynosiłaby 2420 franków szwajcarskich, ale można otrzymać zwrot 50 proc., czyli 1210 franków szwajcarskich. ©℗