Zniesienie części wymogów dotyczących posiadania statusu rzemieślnika zakłada poselski projekt ustawy wniesiony do Sejmu.

Nowelizację ustawy o rzemiośle (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 2159) proponuje grupa posłów Koalicji Polskiej. Ich zdaniem obecne regulacje nie nadążają za dynamiką zmian i przekształceń form prowadzenia działalności gospodarczej przez mikro, małych i średnich przedsiębiorców.

Projekt rozszerza możliwość prowadzenia działalności rzemieślniczej w formie spółki w rozumieniu kodeksu spółek handlowych. Obecnie, w przypadku spółek osobowych, wszyscy ich wspólnicy muszą mieć kwalifikacje zawodowe w rzemiośle w postaci dyplomu mistrza, świadectwa czeladniczego lub robotnika wykwalifikowanego w zawodzie odpowiadającym danemu rodzajowi rzemiosła. W przypadku spółek kapitałowych dopuszczalna jest zaś tylko jednoosobowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, do tego powstała wyłącznie w wyniku przekształcenia z jednoosobowej działalności gospodarczej.

Projektodawcy zwracają uwagę, że na skutek tych ograniczeń wiele spółek handlowych nie jest uznawane za rzemieślników, chociaż prowadzi działalność w przedmiocie tradycyjnie zaliczanym do rzemiosła. Podnoszą też, że „setki przedsiębiorców w skali całego kraju” utraciły status rzemieślnika na skutek nie do końca świadomych decyzji o zmianie formy prowadzenia działalności.

W myśl proponowanych regulacji wystarczającym wymogiem posiadania statusu rzemieślnika przez spółkę handlową (osobową lub kapitałową) będzie wykonywanie rzemiosła co najmniej przez jednego wspólnika lub akcjonariusza będącego osobą fizyczną. Co więcej, status rzemieślnika nabędzie też fundacja rodzinna, jeżeli przynajmniej jednym z jej fundatorów jest osoba fizyczna posiadająca status rzemieślnika i czynnie wykonująca działalność.

Projektodawcy proponują ponadto, by z katalogu działalności i usług niezaliczanych do rzemiosła wykreślić działalność handlową, usługi hotelarskie oraz działalność zakładów optycznych. „Działalność handlowa to obecnie bardzo często działalność towarzysząca działalności rzemieślników. W obecnych realiach gospodarczych i rynkowych firmy rzemieślnicze dla zapewnienia sobie lepszej pozycji na rynku, poprawy wyników ekonomicznych prowadzonej działalności gospodarczej, jak również uniezależnienia się od praktyk dużych sieci handlowych niejako zmuszone są do organizacji i prowadzenia sprzedaży wytwarzanych wyrobów” – czytamy w uzasadnieniu.©℗