Parlament Europejski i Rada UE zawarły porozumienie polityczne w sprawie projektu rozporządzenia dotyczącego ram prawnych dla europejskiej tożsamości cyfrowej (eID).

Europejska tożsamość cyfrowa w postaci aplikacji mobilnej ma umożliwić mieszkańcom Unii i działającym w niej przedsiębiorstwom na uwierzytelnianie się online we wszystkich państwach członkowskich.

Korzystanie z niej będzie dobrowolne. W dowolnym kraju Unii będzie można posłużyć się eID np. do złożenia wniosku o wydanie aktu urodzenia, zaświadczenia lekarskiego, zgłoszenia zmiany adresu, otwarcia rachunku bankowego czy złożenia deklaracji podatkowej. Na podstawie europejskiej tożsamości cyfrowej wynajmiemy samochód, zameldujemy się w hotelu lub złożymy wniosek o przyjęcie na studia. Z kolei podczas ubiegania się o pożyczkę bankową aplikacja, oprócz potwierdzenia tożsamości, posłuży również do przechowywania wniosku i towarzyszących mu dokumentów oraz bezpiecznego przesłania ich do banku.

Przy ustalaniu finalnej wersji rozporządzenia dużo uwagi poświęcono kwestii cyberbezpieczeństwa.

Jak informuje Rada UE, aby w jak największym stopniu uspójnić tworzoną regulację z obowiązującymi przepisami unijnymi w tej dziedzinie, państwa członkowskie wyznaczą podmioty publiczne i prywatne akredytowane do certyfikacji eID zgodnie z aktem o cyberbezpieczeństwie. Porozumienie organów unijnych wyjaśnia ponadto, że wydawanie, używanie do uwierzytelniania i unieważnianie portfeli powinno być dla osób fizycznych bezpłatne. Portfel umożliwiałby im też bezpłatne posługiwanie się podpisem elektronicznym.

Dla przetestowania europejskiej tożsamości cyfrowej w codziennym zastosowaniu – m.in. jako mobilnego prawa jazdy i przy korzystaniu z usług e-zdrowia – Komisja Europejska przeznaczyła 46 mln euro z programu „Cyfrowa Europa” na cztery projekty pilotażowe.

Po niezbędnych pracach leksykalno-technicznych i formalnym zatwierdzeniu tekstu regulacji przez PE i Radę rozporządzenie zostanie opublikowane w Dzienniku Urzędowym EU. Wejdzie w życie dwudziestego dnia po publikacji.©℗