Projekt nowelizacji prawa energetycznego trafił właśnie do Sejmu (druk nr 3237). Nowe przepisy implementują dyrektywę unijną 2019/944 promującą wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.

Dzięki nim łatwiejsze stanie się porównywanie cen prądu, zakładanie tzw. obywatelskich społeczności energetycznych, a od 2026 r. zmiana operatora energii w mniej niż 24 godziny.

Gospodarstwa domowe oraz mikroprzedsiębiorcy zużywający nie więcej niż 100 tys. kWh prądu rocznie zyskają dostęp do darmowej i niezależnej porównywarki cenowej dostawców energii. Prezentowane w niej dane będą regularnie aktualizowane. W ustawie przewidziano także kary dla operatorów, którzy nie będą wywiązywali się z obowiązku terminowego dostarczania najnowszych danych o swojej ofercie do bazy. Chodzi o to, by w dobie gwałtownie rosnących cen energii istniało jedno sprawdzone źródło informacji, prowadzone przez organ państwowy – prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (URE). Ceny ujawniane w bazie będą uwzględniały dynamikę zmian, np. w przypadku gdy dostawca zastosuje jedynie okresową promocję, porównywarka wskaże także cenę regularną i zestawi średnią stawkę z ofertami innych podmiotów.

Nowe przepisy tworzą ramy prawne dla tzw. obywatelskich społeczności energetycznych. Zgodnie z polityką unijną państwa członkowskie muszą dążyć do jak najszerszej dywersyfikacji źródeł energii. Przyczynią się do tego obywatelskie społeczności energetyczne, które będą mogły wytwarzać, sprzedawać, magazynować albo dystrybuować energię. Dzięki temu rozwiązaniu ceny za prąd mają być niższe.

Ustawodawca zaproponował, by społeczności energetyczne mogły tworzyć spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, stowarzyszenia oraz spółki osobowe, z wyjątkiem spółek partnerskich. Powstać ma również specjalny wykaz prowadzony przez prezesa URE, który pozwoli monitorować rozwój tej lokalnej formy współpracy produkcyjnej. Wprowadzono jednak ograniczenia, ustalając maksymalny pułap napięcia krążącego w sieciach obywatelskich społeczności energetycznych. Nie będzie ono mogło być wyższe niż 110 kV.

Od 2026 r. zmiana dostawcy prądu będzie możliwa w mniej niż 24 godziny. Jak twierdzą projektodawcy, stanie się tak za sprawą Centralnego Systemu Informacji Rynku Energii (CSIRE), którego wdrożenie jest częścią KPO. Dzięki nowemu mechanizmowi cały proces będzie odbywał się w jednym miejscu, bez konieczności przekazywania danych między operatorami, a weryfikacja zgłoszenia zmiany dostawcy zostanie przeprowadzona automatycznie.©℗