Instytucja rzecznika małych i średnich przedsiębiorców została powołana do życia w 2018 r. To swoisty ombudsman dla przedsiębiorców, mający stać na straży ich praw. Zgodnie z ustawą o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców (Dz.U. z 2018 r. poz. 648) może on m.in. uczestniczyć w postępowaniach administracyjnych, wnosić skargi nadzwyczajne do Sądu Najwyższego i „występować do właściwych organów z wnioskami o podjęcie inicjatywy ustawodawczej”. Projektów ustaw wnosić nie może, bo uprawnionych do tego wskazuje konstytucja.

Bocznymi drzwiami