Sejm poparł w piątek część senackich poprawek do ustawy deregulacyjnej. Ustawa zakłada przyspieszenie wydawania decyzji i usprawnienie postępowań administracyjnych. Tryb uproszczonego postępowania ma być stosowany m.in. w sprawach o wydanie książeczek żeglarskich.

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców ma na celu zmniejszenie obciążeń regulacyjnych niekorzystnych z punktu widzenia funkcjonowania obywateli i prowadzenia działalności gospodarczej.

Zakłada przyspieszenie wydawania decyzji i usprawnienie postępowań, co ma nastąpić m.in. przez upowszechnienie postępowania uproszczonego, milczącego trybu załatwienia sprawy, elektronizację, a także zniesienie dwuinstancyjności w postępowaniach, których charakter na to pozwala. Ponadto, przewiduje upowszechnienie stosowania prostych formularzy urzędowych, składania wniosków on-line i ograniczenie liczby składanych wniosków.

Sejm poparł w piątkowym głosowaniu senackie poprawki o charakterze doprecyzowującym, nie przychylił się natomiast do poprawek merytorycznych.

Odrzucone poprawki Senatu zmierzały m.in. do zachowania instytucji ponaglenia z powodu przewlekłości postępowania administracyjnego. Senat proponował też skreślenie zapisów o jednoinstancyjności w niektórych postępowaniach oraz o składaniu przez fundacje sprawozdań z działalności w formie elektronicznej i określaniu przez ministra sprawiedliwości, w drodze rozporządzenia, wzoru jednolitego formularza sprawozdania. Senat chciał ponadto zmienić przepisy umożliwiające waloryzację umów zawartych w ramach zamówienia publicznego w związku ze wzrostem cen materiałów budowlanych i kosztów.

Ustawa wprowadza tryb postępowania uproszczonego i milczącego załatwienia sprawy w postępowaniach, w których zazwyczaj występuje jedna strona, postępowanie dowodowe ma nieskomplikowane charakter, a decyzje zapadają często głównie w oparciu o dokumenty dołączone przez stronę do wniosku lub na podstawie informacji z publicznych rejestrów. Tryb uproszczonego postępowania ma być stosowany m.in. w sprawach o nadanie uprawnień przewodnika górskiego, wydanie książeczek żeglarskich i wydanie licencji połowowej.

Przepisy dopuszczają możliwość odstąpienia od dwuinstancyjności postępowania administracyjnego, m.in. w sprawie zatwierdzania tabel wynagrodzeń organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi. Modyfikują też instytucję ponaglenia - organ prowadzący postępowanie będzie pozostawiał bez rozpoznania ponaglenie wniesione przed upływem terminu przewidzianego na rozpatrzenie sprawy.

Ustawa jest jedną z reform przewidzianych do realizacji w ramach Krajowego Planu Odbudowy. Teraz trafi do podpisu prezydenta.(PAP)

kmz/ skr/