Inspekcja Handlowa przed wakacjami skontrolowała 53 placówki gastronomiczne, w 60,4 proc. z nich stwierdzono nieprawidłowości. Nałożono 5 mandatów karnych na łączną kwotę 700 zł - poinformował w piątek Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) poinformował w piątek, że w okresie poprzedzającym wakacje Inspekcja Handlowa rozpoczęła kontrole lokali gastronomicznych, szczególną uwagę zwracając na rzetelność obsługi konsumentów oraz prawidłowość uwidaczniania cen towarów, potraw i napojów.

"Skontrolowane placówki nie budziły zastrzeżeń inspektorów w odniesieniu do stanu sanitarno-porządkowego oraz warunków przechowywania środków spożywczych. W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami nałożono 5 mandatów karnych na łączną kwotę 700 zł na osoby odpowiedzialne za popełnienie wykroczeń. Do sądów rejonowych skierowano 6 wniosków o ukaranie sprawców wykroczeń. O nieprawidłowościach poinformowano inne organy, w tym: właściwe urzędy miar, urząd skarbowy" - wskazał UOKiK.

Dodano, że zapadła jedna decyzja dot. nieprzestrzegania przepisów w zakresie informowania o cenach (przedsiębiorca Aleksandra Kulawiak Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „ALEKSANDRA” Restauracji NAPOLEON we Wróblewie), w pozostałych przypadkach sprawy są w toku. Od kwietnia do połowy maja skontrolowano 53 placówki gastronomiczne, z czego w 32 (60,4 proc.) odnotowano następujące nieprawidłowości.

Zastrzeżenia wynikające z nierzetelnej obsługi konsumentów dotyczyły: zaniżonej pojemności napojów alkoholowych, co skutkowało zapłatą wyższej ceny przez konsumentów – 2 placówki (Karczma BIDA w Opolu, restauracja/ pizzeria „HEXE” w Żegocinie); wydania konsumentowi za małej porcji w stosunku do deklarowanej – 4 placówki (restauracja „Zatoka Aniołów” w Łebie, restauracja BUENO w Prudniku, restauracja „Zajazd Dyminy” w Kielcach, ED-JACKS-TRUCK w Pile).

Zarzuty nieprzestrzegania przepisów o uwidacznianiu cen dotyczyły 22 placówek. Brak jakichkolwiek cen stwierdzono w 4 placówkach (karczma pod Młynem w Katowicach, restauracja przy domu wczasowym „Lusia” w Katowicach, restauracja NAPOLEON we Wróblewie, pizzeria OTTO w Łodzi). Uwidocznienie cen w sposób niejednoznaczny dla konsumenta stwierdzono w 18 placówkach (w 3 przypadkach stwierdzono więcej niż jedną nieprawidłowość). Informacje o cenach niewidoczne dla konsumenta stwierdzono w 3 placówkach (restauracja „VERDE RUCOLA” w Ustce, naleśnikarnia „Cuda Wianki” w Sopocie, restauracja „Zatoka Aniołów” w Łebie).

Zgodnie z informacją UOKiK w 10 przypadkach chodziło o stosowanie nielegalizowanych przyrządów pomiarowych – przedsiębiorcy posiadali i stosowali wagi bez aktualnych cech legalizacji lub używali w kuchniach tzw. wagi domowe niepodlegające prawnej kontroli metrologicznej.

Poza tym stwierdzono naruszenie przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - w trzech placówkach brakowało wywieszki informującej o szkodliwości spożywania alkoholu.

Kolejne nieprawidłowości dotyczyły nieprzestrzegania przepisów ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych - w dwóch zakładach nie uwidoczniono wymaganych informacji dotyczących zakazu palenia wyrobów tytoniowych.

autor: Anna Bytniewska