Choć przedsiębiorcy z coraz większą niecierpliwością czekają na nowe konkursy grantowe z funduszy unijnych z perspektywy 2021–2027 i Krajowego Programu Odbudowy, to oczekiwanie to mogą sobie umilić, korzystając z wciąż dostępnych, ostatnich już konkursów, których źródłem finansowania jest jeszcze poprzednia perspektywa finansowa (czyli fundusze unijne na lata 2014–2020). Obecnie w ramach operacyjnych programów krajowych trwają nabory m.in. do konkursów z PO Inteligentny Rozwój, PO Wiedza Edukacja Rozwój, a także PO Polska Wschodnia. Wsparcie to najczęściej ma formę dofinansowania do szkoleń pracowników i usług doradczych zwiększających rozwój kompetencji kadry kierowniczej. Niestety konkursów umożliwiających pozyskanie środków na wdrożenie innowacji w firmach czy nowe inwestycje zostało już niewiele. Dziś prezentujemy wybrane konkursy z krajowych programów operacyjnych, w których nabory jeszcze trwają lub rozpoczynają się w najbliższych tygodniach, oraz wskazujemy kto, na co i w jakiej wysokości może uzyskać wsparcie unijne.

przygotowania do konkursów w ue

Przedsiębiorcy mogą pozyskać grant, aby się przygotować do udziału w programach Unii Europejskiej – takich jak Kreatywna Europa, LIFE, Horyzont Europa i Single Market Programme.
Nazwa konkursu. „Granty na Eurogranty” (poddziałanie 2.3.6 PO Inteligentny Rozwój).
Dla kogo? Mikro, mali i średni przedsiębiorcy
Na co? Dofinansowanie można przeznaczyć m.in. na pokrycie kosztów:
 • usługi doradczej, dzięki której przedsiębiorca przygotuje wniosek o Eurogrant;
 • opracowania studium wykonalności;
 • organizacji spotkań w celu poszukiwania partnerów projektu oraz podróży służbowych;
 • przygotowania wniosku/aplikacji o Eurogrant zgodnie z wymaganiami określonymi przez organizatora konkursu oraz związane z ewentualną korektą wniosku, w tym na pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników w części, w jakiej wynagrodzenia te są bezpośrednio związane z przygotowaniem projektu planowanego do realizacji w ramach jednego z programów UE, oraz kosztów związanych z prezentacją wniosku/aplikacji o Eurogrant przed komisją oceny projektów powołaną przez organizatora konkursu;
 • tłumaczenia dokumentacji aplikacyjnej przedkładanej organizatorowi konkursu.
Wysokość wsparcia. Można otrzymać nawet 280 tys. zł .Możliwe jest sfinansowanie do 100 proc. wydatków kwalifikowanych (nie jest wymagany wkład własny) .
Termin składania wniosków. Od 1 czerwca do 11 sierpnia 2022 r.
Budżet konkursu. 50 mln zł.
Instytucja odpowiedzialna. PARP (www.parp.gov.pl/component/grants/grants/granty-na-eurogranty).
Gdzie złożyć wniosek? Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu należy złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem Generatora Wniosków udostępnionego za pośrednictwem strony internetowej PARP (https://lsi1420.parp.gov.pl/home).

rozwój kompetencji cyfrowych menadżerów

Przedsiębiorcy, którzy chcą podnieść kompetencje swojej kadry menadżerskiej w zakresie technologii cyfrowych, mogą skorzystać z oferty dofinansowania do szkoleń.
Nazwa konkursu. „Akademia Menadżera MMŚP – kompetencje w zakresie cyfryzacji – oferta dla przedsiębiorców”, działanie 2.21 Poprawa zarządzania, rozwoju kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów innowacyjnych w przedsiębiorstwach, PO Wiedza Edukacja Rozwój.
Dla kogo? Dla mikro, małych lub średnich przedsiębiorców.
Na co? Dofinansowanie można przeznaczyć na usługi doradcze i szkoleniowe, które pozwolą:
 • zdiagnozować potrzeby mikro, małego lub średniego przedsiębiorstwa w zakresie zarządzania transformacją cyfrową;
 • określić luki kompetencyjne właścicieli, kadry menedżerskiej lub osób przewidzianych do objęcia stanowiska kierowniczego;
 • skorzystać z usług doradczych i/lub przeszkolić wskazane osoby w zakresie kompetencji cyfrowych. Szkoleniami mogą być objęci:
– właściciele i współwłaściciele zarządzający firm (aktywnie biorący udział w zarządzaniu),
– pracownicy zatrudnieni na stanowiskach kierowniczych,
– pracownicy, wobec których właściciele mają plany związane z awansem na stanowisko kierownicze.
Wybierane przez nich firmy szkoleniowe muszą pochodzić z Bazy Usług Rozwojowych, w której figurują podmioty zweryfikowane przez PARP (uslugirozwojowe.parp.gov.pl).
Wysokość wsparcia. Do 80 proc. wartości projektu, co oznacza, że wkład własny musi wynieść co najmniej 20 proc. całkowitego kosztu. Maksymalnie można otrzymać 150 tys. zł.
Termin składania wniosków. Do 30 września 2023 r.
Budżet konkursu. 54 mln zł.
Instytucja odpowiedzialna. PARP.
Gdzie złożyć wniosek? U jednego z operatorów:
 • Stowarzyszenie „Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęk, realizuje projekt Menadżer 4.0, www.screp.pl;
 • SMG/KRC Poland Human Resources Region Południowy Sp. z o.o., projekt „Akademia kompetencji menadżerskich w zakresie transformacji cyfrowej MMŚP”, informacje: www.smgkrc.com;
 • Łódzka Izba Przemysłowo-Handlowa z Partnerami: HRP Group sp. z o.o. i Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach, „Akademia Transformacji Cyfrowej MMŚP”, www.hrp.com.pl;
 • Centrum Edukacyjne ZS sp. z o.o., „E-LIDERZY”, www.cezs.eu;
 • Certes Sp. z o.o. , projekt „MENADŻER 4.0”, www.szkolenia.certes.pl;
 • Krajowe Centrum Pracy sp. z o.o. , projekt „Oferta rozwoju kwalifikacji i kompetencji kadr zarządzających MMŚP w zakresie transformacji cyfrowej”, www.orkk-am.pl).

zwiększenie dostępności dla osób o specjalnych potrzebach

Firmy, które chciałyby adresować swoją ofertę do osób o specjalnych potrzebach, mogą skorzystać z oferty darmowych szkoleń podnoszących kompetencje pracowników w tym zakresie.
Nazwa konkursu. Działanie 2.21 „Poprawa zarządzania, rozwoju kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów innowacyjnych w przedsiębiorstwach”, PO Wiedza Edukacja Rozwój.
Dla kogo? Dla przedsiębiorców mikro, małych, średnich lub dużych, którzy:
 • wytwarzają produkty lub oferują usługi i chcieliby, aby mogły z nich korzystać osoby ze szczególnymi potrzebami na równi z pozostałymi użytkownikami (technologie kompensacyjne i asystujące);
 • chcieliby wiedzieć, jak projektować produkty, środowiska, programy lub usługi, aby były użyteczne dla wszystkich bez potrzeby adaptacji (uniwersalne projektowanie);
 • planują wprowadzić te produkty i usługi na rynek (planują komercjalizację).
Na co? Przedsiębiorcy mogą korzystać ze szkoleń u wybranych operatorów. Oferują oni:
 • szkolenia dotyczące technologii asystujących/kompensacyjnych oraz zasad uniwersalnego projektowania;
 • szkolenia dotyczące możliwości komercjalizacji rozwiązań z zakresu technologii asystujących/kompensacyjnych i uniwersalnego projektowania, które są związane z produkcją, importem, wprowadzaniem do obrotu i dystrybucją produktów oraz projektowaniem i świadczeniem usług.
Wysokość wsparcia. Do 100 proc., co oznacza, że szkolenia są bezpłatne.
Termin składania wniosków. W zależności od operatora – maksymalnie do 30 września 2023 r.
Instytucja odpowiedzialna. Szkolenia realizowane są na terenie całej Polski w podziale na pięć makroregionów przez wyłonione uprzednio instytucje szkoleniowe:
 • makroregion nr 1 – województwa kujawsko-pomorskie, podlaskie, pomorskie, warmińsko-mazurskie: Ośrodek Doradztwa i Treningu Kierowniczego, projekt „Dostęp do wiedzy kluczem do zwiększenia dostępności”, nabór w edycji I trwa do 30 września 2022 r., w II edycji planowany jest do 30 września 2023 r., www.oditk.pl;
 • makroregion nr 2 – województwa lubelskie, mazowieckie: HRP Group sp. z o.o., projekt „Przepis na rozwój – dostępność szansą na rozwój”, nabór trwa do 31 października 2022 r., www.hrp.com.pl;
 • makroregion nr 3 – województwa małopolskie, podkarpackie, świętokrzyskie: Utilitia sp. z o.o., projekt „Dostępny przedsiębiorca”, nabór do 30 września 2022 r., www.utilitia.pl;
 • makroregion nr 4 – województwa łódzkie, opolskie, śląskie: Certes sp. z o.o., projekt „Na plusie – dostępność szansą rozwoju przedsiębiorstw”, nabór trwa do 30 września 2022 r., a II edycja do 30 września 2023 r., www.szkolenia.certes.pl;
 • makroregion nr 5 – województwa dolnośląskie, lubuskie, zachodnio-pomorskie, wielkopolskie: DGA SA, projekt „Dostępny design”, nabór trwa do 30 września 2022 r., a II edycja – do 30 września 2023 r., www.dostepnydesign.pl.

zatrudnienie stażystów

Ciekawą propozycją jest program adresowany do firm zainteresowanych przyjęciem na trzy miesiące stażysty z wiedzą dotyczącą najnowszych technologii cyfrowych, przeszkolonego przez Google. Jeśli przedsiębiorca nie zdąży załapać się na obecnie trwającą wiosenną turę – będzie miał jeszcze szansę jesienią.
Nazwa konkursu. „Kariera Jutra”, działanie 4.1 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014–2020.
Dla kogo? W projekcie mogą uczestniczyć mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa zarejestrowane na terytorium Polski, które zaproponują ciekawy i spójny z celami projektu plan stażu, tj. zapewniający stażystom możliwości wykorzystania i rozwijania nabytych kompetencji.
Na co? Wparcie polega na opłaceniu wynagrodzenia dla stażysty za odbyty i potwierdzony przez pracodawcę staż. Stażysta musi przepracować nie mniej niż 25 i nie więcej niż 40 godzin tygodniowo (minimum 120 godzin stażu miesięcznie, co w trzymiesięcznym okresie realizacji stażu daje łącznie 360 godzin).
Przy czym wyszkoleni przez Google stażyści mają wiedzę dotyczącą najnowszych technologii cyfrowych, tj. kandydaci dysponują wiedzą umożliwiającą im:
 • tworzenie i monitorowanie kampanii w najpopularniejszych platformach marketingowych – Google Ads oraz Facebook;
 • mierzenie efektywności swoich działań za pomocą narzędzi analitycznych takich jak Google Analytics;
 • wykorzystywanie nowatorskich narzędzi marketingu internetowego;
 • tworzenie efektywnych kampanii e-mail marketingu;
 • rozpoznawanie błędów w pozycjonowaniu strony WWW w wyszukiwarkach.
Termin rozpoczęcia stażu jest uzależniony od uzgodnień z przedsiębiorcą przyjmującym na staż i nie może być późniejszy niż 1 września 2022 r. dla I tury naboru i 2 stycznia 2023 r. dla II tury naboru. Staże muszą być zrealizowane zgodnie z harmonogramem wskazanym w programie i zostać zakończone do 30 listopada 2022 r. – dla I tury, a w przypadku II tury do 31 marca 2023 r.
Wysokość wsparcia. 3010 zł brutto miesięcznie – maksymalnie przez trzy miesiące.
Termin składania wniosków. Rekrutacja przedsiębiorstw przyjmujących na staż do udziału w projekcie dla I tury naboru dobiega końca, zaś II tura planowana jest na przełomie października i listopada 2022 r. Szczegółowy harmonogram rekrutacji na stronie: www.gov.pl/web/karierajutra.
Instytucja odpowiedzialna. Projekt jest realizowany przez Naukową i Akademicką Sieć Komputerową – Państwowy Instytut Badawczy.
Gdzie złożyć wniosek? Chętni do udziału w programie mogą się zarejestrować na stronie https://karierajutra.gov.pl/rejestracja/organizacja. Po wypełnieniu wniosku i podpisaniu niezbędnych zgód trzeba poczekać na wyniki weryfikacji przesłanych formularzy. Wyłoniony podmiot zostanie poinformowany o przyjęciu do projektu drogą e-mailową.

opracowanie planu sukcesji

Firmy rodzinne z sektora MŚP mogą starać się o dofinansowanie na przygotowanie indywidualnego planu sukcesji. Poprzedzone może zostać ono badaniem przedsiębiorstwa.
Nazwa konkursu. „Sukcesja w firmach rodzinnych”, działanie 2.21 PO Wiedza Edukacja Rozwój.
Dla kogo? Projekt skierowany jest do firm rodzinnych. Definiowane są one w programie jako:
 • przedsiębiorstwa prowadzone w oparciu o osobistą pracę co najmniej dwóch członków rodziny, gdzie co najmniej jeden z nich ma istotny wpływ na zarzadzanie przedsiębiorstwem;
 • przedsiębiorstwa, w których członkowie rodziny posiadają łącznie udziały większościowe.
Przy czym przez członka rodziny rozumie się: zstępnych, wstępnych, rodzeństwo, dzieci rodzeństwa, małżonka, partnera, powinowatych, osoby przysposabiające lub przysposobione.
Wysokość wsparcia. Do 90 proc. wydatków, a więc wkład własny musi wynosić minimum 10 proc.
Na co? Wsparcie może być przeznaczone na wynagrodzenie doradców, którzy zdiagnozują sytuację w firmie planującej sukcesję, a następnie jej wskażą potencjalne szanse i zagrożenia oraz pomogą w zaprojektowaniu sukcesji pod względem prawnym, finansowym i organizacyjnym.
Termin składania wniosków. Do czerwca 2023 r.
Instytucja odpowiedzialna. Nad wszystkim czuwa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Wyłoniła ona firmy doradcze, które wspierają firmy rodzinne w opracowywaniu strategii sukcesji, tj. oferują usługi ekspertów finansowych, prawnych, organizacyjnych i doświadczonych psychologów biznesu.
Gdzie złożyć wniosek? Obecnie nabór prowadzony jest w trzech makroregionach:
 • województwa małopolskie, podkarpackie, świętokrzyskie: PM Doradztwo Gospodarcze, projekt „Przez sukcesję z Przewodnikiem”, nabór kończy się 28 lutego 2023 r., www.sukcesja.org/sukcesja;
 • województwa kujawsko-pomorskie, podlaskie, pomorskie, warmińsko mazurskie: Ośrodek Doradztwa i Treningu Kierowniczego, projekt „Sukcesja z sukcesem”, nabór kończy się 23 maja 2023 r., www.oditk.eu;
 • województwa łódzkie, opolskie i śląskie: Nowa Praxis sp. z o.o., projekt „Sukcesja w firmach rodzinnych – wsparcie między generacjami”, nabór potrwa do 30 czerwca 2023 r., www.sukcesjaplus.pl.
W województwach dolnośląskich, lubuskim, wielkopolskim, zachodniopomorskim – nabór się już zakończył. Natomiast w piątym makroregionie – obejmującym województwa lubelskie i mazowieckie – nabór jest czasowo wstrzymany, przy czym firmy z tych województw mogą się kontaktować z operatorami działającymi na terenie pozostałych makroregionów.

rozwój kompetencji sektorowych

Firmy z niektórych branż mogą uzyskać dofinansowanie na udział w szkoleniach, które podnoszą kompetencje pracowników.
Nazwa konkursu. Działanie 2.12 „Zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych”, PO Wiedza Edukacja Rozwój.
Dla kogo? Dofinansowanie do szkoleń mogą otrzymać mikro, małe, średnie i warunkowo duże przedsiębiorstwa z wybranych branż, tj.: finansowej, turystycznej, IT, mody i innowacyjnych tekstyliów, opieki zdrowotnej i pomocy społecznej oraz motoryzacyjnej z uwzględnieniem elektromobilności.
Wysokość wsparcia. Do 80 proc. wartości usług, co oznacza, że pozostałe 20 proc. musi stanowić wkład własny.
Na co? Na sfinansowanie szkoleń pracowników, doradztwa i studiów podyplomowych. Szkolenia oferują wyłonieni przez PARP operatorzy. Przykładowo sektor turystyczny może skorzystać ze szkoleń dotyczących m.in. obsługi klienta, reklamacji składanych przez podróżnych i procedur ich rozpatrywania, umów o udział w imprezie turystycznej, klauzul niedozwolonych w umowach, błędów w stosowaniu przepisów ustawy o imprezach turystycznych. Z kolei sektor budowlany może szkolić pracowników w obsłudze dronów czy umiejętnościach bezpiecznej obsługi sprzętu budowlanego i maszyn budowlanych typu spycharki, równiarki, koparki.
Termin składania wniosków. Są zróżnicowane u poszczególnych operatorów, u niektórych potrwają nabory są planowane do 31 sierpnia 2023 r., ale w większości kończą się dopiero w październiku, a nawet grudniu br.
Instytucja odpowiedzialna. PARP i wyłonione przez nią instytucje szkoleniowe, w tym:
 • sektor budowlany: KDK INFO sp. z o.o. (www.akademiabudowlana.com.pl);
 • sektor finansowy: Instytut ADN sp. z o.o. sp.k. (www.akademia-kompetencji.com.pl); Stowarzyszenie Ostrowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości (ocwp.org.pl);
 • sektor turystyki: Polska Izba Turystyki (kompetencjewturystyce.pl); Instytut ADN sp. z o.o. sp.k. (www.kompetencjedlaturystyki.pl);
 • sektor IT: CTS Sp. z o.o. (www.itakademia.com.pl);
 • sektor mody i innowacyjnych tekstyliów: HRP Group Sp. z o.o. (www.hrp.com.pl);
 • sektor opieki zdrowotnej i pomocy społecznej: Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie (www.kompetencjedlaopiekizdrowotnejipomocyspolecznej.zdz.edu.pl);
 • sektor motoryzacyjny z elementami elektromobilności: HRP GROUP Sp. z o.o. (www.hrp.com.pl).
Gdzie złożyć wniosek? Formularz zgłoszeniowy można wypełnić na stronie PARP: https://www.parp.gov.pl/component/site/site/kompetencje-dla-sektorow-formularz.

wdrożenie innowacji w firmach

Już 12 lipca ruszy nabór w kolejnej edycji konkursu, w którym można sięgnąć po unijne granty na wytworzenie innowacyjnych produktów lub wdrożenie w firmie innowacyjnych procesów technologicznych, w szczególności wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych.
Nazwa konkursu. „Wdrażanie innowacji przez MŚP”, poddziałanie 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP w ramach osi priorytetowej I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014–2020.
Dla kogo? O dofinansowanie mogą starać się mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa z całej Polski, które:
 • przynajmniej od sześciu miesięcy należą do ponadregionalnego powiązania kooperacyjnego (minimum pięć firm współpracujących ze sobą w pokrewnych branżach z co najmniej dwóch województw, w tym jedna z Polski Wschodniej), które działa co najmniej rok;
 • w trakcie trzech lat przed złożeniem wniosku przynajmniej w jednym roku obrotowym osiągnęły przychody nie mniejsze niż 600 tys. zł.
Na co? Pieniądze można przeznaczyć na:
 • nabycie albo wytworzenie środków trwałych (maszyn i urządzeń, linii produkcyjnej lub technologicznej);
 • zakup wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej;
 • zakup usług doradczych na rzecz przygotowania do wdrożenia;
 • ustanowienie zabezpieczenia zaliczki i jej utrzymanie.
Wysokość wsparcia. Zależy od rodzaju firmy i miejsca lokalizacji projektu. Maksymalnie może to być do 85 proc. kosztów w przypadku usług doradczych oraz do 70 proc. na inwestycje, co oznacza, że wkład własny przedsiębiorcy to co najmniej 15 proc. kosztów w przypadku usług doradczych i 30 proc. kosztów w przypadku inwestycji. Najwyższe wsparcie przewidziano dla województw Polski Wschodniej. Kwotowo dofinansowanie może maksymalnie sięgnąć 10 mln zł. Całkowity koszt projektu musi zamknąć się w kwocie od 1 mln zł do 50 mln euro.
Termin składania wniosków. Od 12 lipca do 5 sierpnia 2022 r.
Budżet konkursu. 30 mln zł.
Instytucja odpowiedzialna. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (www.parp.pl).
Gdzie złożyć wniosek. Za pośrednictwem generatora wniosków dostępnego na stronie internetowej PARP (https://lsi1420.parp.gov.pl/home).
©℗
Opracowała Joanna Pieńczykowska
Zapraszamy do zadawania pytań