Zgodnie z projektem ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego minister spraw wewnętrznych i administracji utworzy listę podmiotów, które nie zostały objęte unijnymi sankcjami.
Przesłanką wpisania danej firmy lub osoby do wykazu, zgodnie z projektowanym art. 3 ust. 2, ma być prawdopodobieństwo, że wspierają one agresję lub że możliwe jest wykorzystywanie ich zasobów w tym celu. Decyzję będzie podejmował minister z własnej inicjatywy lub na wniosek m.in. którejś z licznych służb, prokuratury czy też Krajowej Administracji Skarbowej (tej instytucji projekt powierza wykonanie zamrożenia aktywów i pasywów).