Sprawa dotyczyła konsumenta, który nabył w sieci bilety na koncert od CTS Eventim, czyli niemieckiego pośrednika sprzedającego wejściówki na wydarzenia. Koncert miał się odbyć 24 marca 2020 r. w Brunszwiku, jednak ze względu na wprowadzone przez niemieckie władze restrykcje związane z pandemią COVID-19 musiał zostać odwołany. CST Eventim zaproponował klientowi przekazany przez organizatora koncertu bon zakupowy o wartości odpowiadającej cenie kupna jego biletów. Ten jednak odmówił i zwrócił się do pośrednika o pełen zwrot pieniędzy wraz z kosztami dodatkowymi.

Spór trafił do sądu rejonowego w Bremie. Ten zaś zwrócił się do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z pytaniem, czy zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83/UE z 25 października 2011 r. w sprawie praw konsumentów CST Eventim miał obowiązek zwrotu środków. Dyrektywa ta stanowi, że konsumentowi, który zawarł z przedsiębiorcą umowę na odległość, przysługuje co do zasady przez pewien okres (zasadniczo 14 dni w przypadku, gdy konsument został należycie poinformowany) prawo do odstąpienia od umowy bez podania jakichkolwiek powodów takiej decyzji.
Przy czym dyrektywa wyłącza prawo do odstąpienia m.in. w odniesieniu do świadczenia usług związanych z wypoczynkiem, jeżeli umowa przewiduje konkretny dzień wykonania usługi. Celem tego wyłączenia jest ochrona organizatorów działalności w zakresie wypoczynku (np. wydarzeń kulturalnych lub sportowych) przed ryzykiem związanym z rezerwacją określonych wolnych miejsc, które w przypadku wykonania prawa do odstąpienia od umowy mogą się okazać dla nich trudne do zbycia.
TSUE stwierdził, że wspomniany wyjątek ma również zastosowanie do sytuacji, w której konsument dokonuje zakupu u pośrednika. W opisywanej sprawie należy bowiem uznać, że działalność CST Eventim ogranicza się wyłącznie do przeniesienia prawa dostępu do działalności w zakresie wypoczynku prowadzonej przez podmiot trzeci. Spółka ta nie świadczy samodzielnie na rzecz konsumenta usługi związanej z tą działalnością. W przypadku rozwiązania umowy to organizator koncertu powinien więc zwrócić kwotę będącą ceną kupna biletów nabytych od CTS Eventim. Oznacza to, że ryzyko ekonomiczne związane z wykonaniem prawa do odstąpienia od umowy ciąży na faktycznym organizatorze wydarzenia.
Biorąc pod uwagę cel wspomnianej wcześniej dyrektywy – ochronę organizatora – TSUE uznał, że klientowi nie zawsze przysługuje prawo do odstąpienia od umowy z pośrednikiem. Wyjątek obejmuje sytuację, gdy bilety zostały zakupione na odległość, stanowią wejściówki na wydarzenia mające się odbyć w konkretnym dniu lub okresie, a konieczność realizacji umowy naraziłaby organizatora na kłopot związany z brakiem możliwości sprzedaży biletów (np. z powodu braku możliwości zorganizowania koncertu). ©℗

orzecznictwo

Wyrok TSUE z 31 marca 2022 r. w sprawie C-96/21 www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia