Firmy, które planują inwestycje w swoją elektromobilność, mogą sięgnąć po wsparcie finansowane ze środków publicznych. Podobnie jak samorządy mogą korzystać z oferty NFOŚiGW, m.in. dotacji do zakupu auta i na dofinansowania do budowy stacji ładowania aut napędzanych prądem lub wodorem.

Ponadto mogą się też starać o dopłaty do leasingowanych elektryków. Ale to nie wszystko. Przedsiębiorcy, szczególnie mali i średni, powinni przyjrzeć się też ofercie Banku Gospodarstwa Krajowego, który oferuje rozmaite formy wsparcia, z których mogą skorzystać przedsiębiorcy planujący zakupy taboru. Mowa tutaj o gwarancjach kredytowych i leasingowych BGK oraz o pożyczkach oferowanych poprzez współpracujące z nim instytucje finansowe.

Zakup pojazdów

Od listopada ub.r. przedsiębiorcy mogą już starać się o dotację do zakupu zeroemisyjnego auta z programu „Mój elektryk”. Wnioski mogą składać w ramach tych samych naborów co jednostki samorządu terytorialnego (patrz s. B10). Warunki wsparcia są bardzo podobne, dopłatę mogą otrzymać na te same cele, w tym m.in. do zakupu samochodów osobowych oraz dostawczych, a nawet na motocykli i motorowerów. Identyczne są również kwoty wsparcia przypadające na jeden pojazd. Wnioski składa się za pomocą tego samego generatora.

Terminy. Wnioski należy składać w terminie 22 listopada 2021 r. - 30 września 2025 r. (jednak nie dłużej niż do wyczerpania środków).

Czy dotacja zostanie wypłacona przed zakupem auta?

Nie. Dotacja do zakupu auta zgodnie z regulaminem może zostać wypłacona dopiero po zakupie pojazdu. A zatem przedsiębiorca musi najpierw kupić auto, a potem otrzyma zwrot środków. Z kolei zgodnie z regulaminem datą zakupu jest data wystawienia końcowej faktury VAT - formalnie potwierdzającej zakup pojazdu oraz stanowiącej podstawę do jego rejestracji (ona również jest wymagana przed wypłatą dotacji). Fakturę potwierdzającą wpłatę środków trzeba dostarczyć do NFOŚiGW. Ponadto warunkiem wypłaty dofinansowania jest dostarczenie do funduszu skanu dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie zakupionego pojazdu od uszkodzeń, zniszczeń oraz utraty na skutek zderzeń, kolizji, zdarzeń losowych, uszkodzeń przez osoby trzecie oraz kradzieży wraz z adnotacją ubezpieczyciela o uznaniu cesji praw z polisy na rzecz NFOŚiGW oraz dowodem opłacenia składek lub pierwszej raty.

Co można zrobić w przypadku odrzucenia wniosku?

Jeśli wniosek zostanie odrzucony, to zgodnie z regulaminem odwołanie nie przysługuje. Ale nie oznacza to, że przedsiębiorca jest na przegranej pozycji. Jest proste rozwiązanie: otóż w takiej sytuacji można po prostu złożyć kolejny wniosek. Odrzucenie wniosku czy odmowa przyznania dofinansowania nie stanowi przeszkody do ubiegania się o dofinansowanie przedsięwzięcia w ramach tego samego naboru na podstawie nowego wniosku.

Kupiłem pojazd elektryczny we wrześniu 2021 r., jeszcze przed ogłoszeniem naboru dla przedsiębiorców. Czy mam szansę skorzystać z dofinansowania?

Tak. Istnieje taka możliwość. Dotacja jest wypłacana na pojazdy, które zostały zakupione po 1 maja 2020 r. Jeśli ktoś kupił samochód po tej dacie, a przed datą uruchomienia naboru i pojazd ten spełnia warunki regulaminowe, to NFOŚiGW dokonuje refundacji kosztów. To dobra wiadomość dla tych, którzy zakupili zeroemisyjne pojazdy, zanim program ruszył.

Na budowę stacji ładowania

Wszyscy przedsiębiorcy mogą starać się również o środki na budowę stacji ładowania w ramach programu priorytetowego „Wsparcie infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych i infrastruktury do tankowania wodoru”, który prowadzi NFOŚiGW.

Warunki. Wnioski mogą składać w ramach tych samych naborów jak JST. Co jednak istotne, w niektórych naborach 20 proc. środków jest z góry przeznaczona tylko dla mikro, małych i średnich firm. Wsparcie ma formę bezzwrotnej dotacji. Jej wysokość jest podobna jak w przypadku JST.

Na co. Firmy (mikro, mali, średni i duzi przedsiębiorcy) mogą je otrzymać obecnie na:

 • budowę stacji ładowania o mocy nie mniejszej niż 22 kW, innej niż ogólnodostępna stacja ładowania (która nie będzie wykorzystywana do świadczenia usługi ładowania);
 • budowę (lub przebudowę) ogólnodostępnej stacji ładowania o mocy nie mniejszej niż 50 kW i mniejszej niż 150 kW, w której co najmniej jeden punkt ładowania umożliwia świadczenie usługi ładowania prądem stałym i ma moc nie mniejszą niż 50 kW;
 • budowę ogólnodostępnej stacji ładowania o mocy nie mniejszej niż 150 kW, w której co najmniej jeden punkt ładowania umożliwia świadczenie usługi ładowania prądem stałym i ma moc nie mniejszą niż 150 kW (lub przebudowę stacji, która spowoduje przyrost mocy do analogicznej wielkości);
 • budowę lub przebudowę ogólnodostępnej stacji wodoru.

Terminy. Wnioski o dofinasowanie w formie dotacji należy składać od 1 stycznia 2022 r. do 31 marca 2022 r. - jednak nie dłużej niż do wyczerpania środków alokacji.

Przedsiębiorca planuje budowę kilku stacji ładowania w różnych lokalizacjach. Czy może złożyć kilka wniosków?

Zgodnie z regulaminem programu zamieszczonym na stronie internetowej NFOŚiGW jeden wnioskodawca może złożyć w jednym naborze tylko jeden wniosek o dofinansowanie. Jednakże nic nie stoi na przeszkodzie, aby ten wniosek obejmował kilka różnych stacji. Wystarczy, że zostaną we wniosku połączone jako jedno przedsięwzięcie. Nie ma również przeciwskazań, aby to przedsięwzięcie było realizowane dla stacji w różnych lokalizacjach. Inaczej mówiąc, jeden wnioskodawca może złożyć tylko jeden wniosek, ale w ramach jednego wniosku można ubiegać się o dofinansowanie kilku stacji.

Dopłaty do leasingowanych aut

Od połowy listopada ub.r. przedsiębiorcy, a także inne podmioty (w tym osoby fizyczne), mogą ubiegać się o dopłatę do leasingu zeroemisyjnych (w tym elektrycznych) aut.

Gdzie skorzystać. O dopłaty można starać się w instytucjach leasingowych, które współpracują z bankami wyłonionymi przez NFOŚiGW, który na swojej stronie publikuje informację o bankach i firmach leasingowych uczestniczących w programie. Pierwszym pozytywnie zweryfikowanym bankiem, który w imieniu NFOŚiGW pośredniczy w przyznawaniu dotacji do leasingu, jest Bank Ochrony Środowiska SA. Ale podpisano już umowy z kolejnymi instytucjami.

Na co. Dopłatami do leasingu mogą być objęte pojazdy zeroemisyjne:

 • kategorii M1 (samochody osobowe do przewozu maksymalnie 8 osób),
 • kategorii N1 (pojazdy dostawcze z masą do 3,5 t).

Beneficjenci. Oprócz przedsiębiorców z ofert leasingowych korzystać mogą osoby fizyczne, ale również instytuty badawcze, stowarzyszenia i fundacje, spółdzielnie, rolnicy indywidualni, kościoły i inne związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne i pozostałe organizacje religijne, a także JST.

Wysokość dofinansowania. Wysokość dopłaty do leasingu jest uzależniona od kategorii leasingobiorcy i typu pojazdu. Kwoty te są identyczne jak przy dotacjach do zakupu aut. Przy czym nie są one wypłacane klientowi, jak przy dotacji, lecz trafiają do firmy leasingowej z przeznaczeniem dofinansowania opłaty wstępnej i opłaty transferowej wskazanych w umowie leasingu pojazdu zeroemisyjnego. Oznacza to, że dopłata pomniejsza opłatę wstępną oraz raty leasingu, jakie płaci klient. W praktyce dzięki dofinansowaniu z programu „Mój elektryk” klienci zapłacą miesięczną ratę niższą od 300 do nawet 800 zł.

Składanie wniosków. Obowiązuje zasada „jednego okienka”, tzn. wniosek o dotację i leasing załatwia się w firmie leasingowej, która podpisała umowę z bankiem udzielającym wsparcia w imieniu NFOŚiGW. Znaczną część formalności z uzyskaniem dotacji przejmuje firma leasingowa. W praktyce procedura wygląda następująco: klient wybiera auto elektryczne z oferty firmy leasingowej i wypełnia formularz wniosku, a ta potwierdza ofertę i przedstawia w imieniu klienta wniosek o dotację bankowi pośredniczącym. Po uzyskaniu zgody na dotację firma leasingowa i klient podpisują umowę wynajmu oraz umowę na dotację. Następnie klient odbiera zamówione auto.

Dla dystrybutorów energii

Nie można w tym miejscu nie wspomnieć również o programie, który wspierać ma operatorów systemów dystrybucyjnych. NFOŚiGW prowadzi nabór wniosków w ramach programu priorytetowego „Rozwój infrastruktury elektroenergetycznej na potrzeby rozwoju stacji ładowania pojazdów elektrycznych” (program jest finansowany ze środków zgromadzonych na rachunku Funduszu Modernizacyjnego). Program ma wspomóc firmy dystrybucyjne w przygotowaniu odpowiedniej infrastruktury, dzięki której możliwy będzie w dalszej kolejności rozwój sieci stacji ładowania pojazdów,

Dofinansowanie w formie dotacji do 60 proc. kosztów kwalifikowalnych otrzymać mogą operatorzy systemów dystrybucyjnych na działania związane z:

 • budową nowych/rozbudową/modernizacją stacji transformatorowo-rozdzielczych na wszystkich dowolnych poziomach napięcia,
 • rozbudową/modernizacją pól rozdzielni lub poprawą systemu nadzoru i sterowania tych stacji transformatorowo-rozdzielczych,
 • budową/przebudową linii elektroenergetycznych WN, SN, nn,
 • zwiększeniem stopnia automatyzacji sieci, rozwój systemów pomiarowych, systemów komunikacji i systemów IT umożliwiających lub poprawiających warunki monitoringu i wizualizacji stanu pracy sieci.

Terminy. Wnioski o dofinasowanie będzie można składać od 13 grudnia 2021 r. do 28 lutego 2022 r. lub do wyczerpania środków.

Gwarancja de minimis BGK

Przedsiębiorcy, którzy chcą zakupy elektrycznych aut realizować z kredytów w komercyjnych bankach, mogą rozważyć gwarancje de minimis, które oferuje Bank Gospodarstwa Krajowego. Jest to jedna z form pomocy de minimis udzielana w ramach dopuszczalnej pomocy publicznej na zabezpieczenie spłaty kredytu obrotowego lub inwestycyjnego. Wniosek o gwarancję przedsiębiorca składa w banku kredytującym, który ma podpisaną z BGK umowę. Lista banków jest opublikowana na stronie www.deminimis.gov.pl. Z pomocy mogą skorzystać mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa. - Gwarancje de minimis, podobnie jak inne gwarancje portfelowe BGK, mogą zabezpieczać przedsiębiorcom finansowanie kredytowe związane z nabyciem lub korzystaniem z pojazdów służących działalności biznesowej - mówi Kinga Szymkiewicz z departament komunikacji i zarządzania doświadczeniami klienta BGK. Przy czym z pomocy de minimis nie mogą skorzystać przedsiębiorcy prowadzący działalność zarobkową transportu drogowego, którzy chcą uzyskać kredyt z gwarancją, by zakupić pojazdy przeznaczone do transportu drogowego (dotyczy to gwarancji de minimis i Biznesmax).

Więcej informacji: https://www.bgk.pl/male-i-srednie-przedsiebiorstwa/zabezpieczenie-finansowania/gwarancja-de-minimis/

Gwarancje leasingu/pożyczki

Przedsiębiorcy, którzy planują zakup aut przyjaznych środowisku, mogą też korzystać z oferowanej przez BGK gwarancji spłaty leasingu/pożyczki leasingowej.

Forma wsparcia: Jest to gwarancja udzielana przez BGK, która zabezpiecza spłatę leasingu lub pożyczki leasingowej przyznawanych przez firmy leasingowe (leasingodawców). Celem gwarancji jest wsparcie przedsiębiorców z sektora MŚP w dostępie do finansowania leasingowego.

Dla kogo: Po tę formę wsparcia mogą sięgnąć mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa. Przy czym nie mogą skorzystać przedsiębiorcy, którzy prowadzą podstawową lub znaczącą działalność w jednym z sektorów zastrzeżonych (np. transport pasażerski), albo chcą skorzystać z leasingu/pożyczki leasingowej na zakup aktywa zastrzeżonego, np. samochodu osobowego do celów handlowych, furgonetek, samochodów ciężarowych, które nie spełniają określonych norm emisyjności.

Więcej informacji: https://www.bgk.pl/male-i-srednie-przedsiebiorstwa/pakiet-pomocy-bgk/systemy-gwarancji/gwarancja-splaty-leasingu/pozyczki-leasingowej/

Pożyczki pomocowe ue

We wszystkich województwach Polski przedsiębiorcy mają również możliwość kupienia samochodu ekologicznego na potrzeby firmy również ze środków pożyczki pomocowej Unii Europejskiej. - Zwykle zakup samochodu musi być elementem jakiegoś większego projektu innowacyjnego. Przy czym w zależności od regionu te produkty się różnią, dlatego warto porozmawiać z bankiem lub doradcą BGK i poprosić o szczegółowe informacje - mówi Kinga Szymkiewicz z BGK. Przykładowe nazwy produktów instytucji finansowych, dzięki którym można uzyskać tego typu wsparcie w regionach:

 • Pomorskie - Poręczenie;
 • Zachodniopomorskie - Mikropożyczka, Pożyczka Inwestycyjna PLUS, Pożyczka Obrotowo Inwestycyjna PLUS;
 • Lubuskie - Pożyczka Inwestycyjna;
 • Dolnośląskie - Pożyczka Rozwojowa, Poręczenie;
 • Mazowieckie - Pożyczka Duża, Pożyczka Mała;
 • odkarpackie - Pożyczka Standardowa, Pożyczka Standardowa - Inwestycyjna. 

Więcej informacji: https://www.bgk.pl/pozyczki-unijne/

Oprac. Joanna Pieńczykowska