możliwość 1: dofinansowanie-zakupu pojazdów

Przedsiębiorcy mogą już starać się o dotację na zakup auta z programu „Mój elektryk”. Od 22 listopada br. trwa nabór wniosków przeznaczony dla nich i dla pozostałych podmiotów innych niż osoby fizyczne. Dopłatę będzie można otrzymać na samochody osobowe oraz dostawcze, a nawet na motocykle i motorowery. I to nawet te zakupione po 1 maja 2020 r.
Program „Mój elektryk” znany był do tej pory głównie osobom fizycznym. Zgodnie z jednak z zapowiedziami zarząd Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z myślą o przedsiębiorcach zwiększył budżet programu priorytetowego „Mój elektryk” o kolejne 200 mln zł (w sumie do 700 mln zł). Przypomnijmy, wcześniej – od 12 lipca – ze wsparcia w ramach programu „Mój elektryk” mogły korzystać osoby fizyczne, które do listopada złożyły do NFOŚiGW około tysiąca wniosków. Teraz jednak liczba chętnych na dotacje może wzrosnąć – bo to właśnie firmy odpowiadają w Polsce za ponad 70 proc. wszystkich rejestracji nowych aut i one również są głównymi klientami salonów samochodowych oferujących elektryczne pojazdy.
Reklama
Dla kogo
Wnioski do NFOŚiGW o dotacje w naborze, który ruszył 22 listopada, mogą składać:

Reklama
 • przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 162),
 • spółdzielnie,
 • rolnicy indywidualni,
 • stowarzyszenia,
 • fundacje,
 • jednostki sektora finansów publicznych,
 • instytuty badawcze,
 • Kościoły i inne związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne,
 • organizacje religijne.
Na jakie pojazdy
Wsparcie polega na częściowej refundacji kosztu zakupu zeroemisyjnego auta (dotacji). Chodzi tu o:
 • samochody osobowe mające nie więcej niż osiem miejsc oprócz siedzenia kierowcy (pojazdy wchodzące w skład tzw. kategorii M1);
 • dostawcze do przewozu ładunków i mających maksymalną masę całkowitą nieprzekraczającą 3,5 t (kategoria N1);
 • motorowery, motocykle, w tym trójkołowe, oraz czterokołowce (kategorii L1e-L7e).
Przy czym możliwość dofinansowania dotyczy pojazdów wykorzystujących do napędu wyłącznie:
– energię elektryczną akumulowaną przez podłączenie do zewnętrznego źródła zasilania, albo
– wytworzoną z wodoru w zainstalowanych w nich ogniwach paliwowych, lub
– wyłącznie przez silnik, którego cykl pracy nie prowadzi do emisji gazów cieplarnianych lub innych substancji objętych systemem zarządzania emisjami gazów cieplarnianych. – A zatem wyklucza to możliwość uzyskania dotacji na samochody o napędzie hybrydowym – potwierdza Artur Lorkowski, wiceprezes NFOŚiGW.
Wysokość dotacji
Wysokość dotacji zależy od rodzaju pojazdu oraz od deklarowanego rocznego przebiegu. I tak wynosi ona odpowiednio do:
1. pojazdów osobowych (kategoria M1) – nie więcej niż 18 750 zł lub w przypadku deklaracji średniorocznego przebiegu powyżej 15 tys. km – nie więcej niż 27 tys. zł. Przy czym koszt zakupu (cena pojazdu) pojazdu zeroemisyjnego nie może przekroczyć 225 tys. zł. Jak wynika z danych zebrany przez NFOŚiGW, obecnie jest dostępnych co najmniej kilkanaście modeli pojazdów, które mieszczą się w tym limicie cenowym.
2. pojazdów dostawczych (kategoria N1) – dotacja będzie wyższa, bo będzie mogła wynieść do 20 proc. kosztów kwalifikowanych, lecz nie więcej niż 50 tys. zł lub w przypadku deklaracji średniorocznego przebiegu powyżej 20 tys. km – do 30 proc. kosztów kwalifikowanych, lecz nie więcej niż 70 tys. zł. – W przypadku aut dostawczych nie będzie obowiązywał limit cenowy – deklaruje wiceprezes Artur Lorkowski.
3. pojazdów kategorii L1e-L7e (motorowery, motocykle, w tym trójkołowe, oraz czterokołowce) – dotacja do 30 proc. kosztów kwalifikowanych, lecz nie więcej niż 4000 zł
Dla porównania dodajmy, że w przypadku naboru dla osób fizycznych (trwa on od 12 lipca 2021 r.) dotacja dotyczy tylko aut osobowych, a kwoty dotacji wynoszą niezależnie od przebiegu 18 750 zł, a jedynie w przypadku rodzin wielodzietnych – 27 tys. zł. Cena auta nie może również przekraczać 225 tys. zł (przy czym limit cenowy nie dotyczy posiadaczy Karty Dużej Rodziny).

Przykład

Wyższy przebieg pozwoli na wyższą dotację
Przedsiębiorca kupuje elektryczne auto osobowe w cenie 150 tys. zł. Zadeklarował, że pojazd będzie przejeżdżał średniorocznie 15 tys. km. Taki przedsiębiorca może się ubiegać o dotację w wysokości 27 tys. zł. Będzie musiał jednak wykazać, że średnio w ciągu dwóch lat przejechał co najmniej 15 tys. km rocznie.
Gdzie złożyć wniosek
Wniosek składa się bezpośrednio do NFOŚiGW wyłącznie w wersji elektronicznej, a cały proces przyznawania dotacji jest prowadzony online.
Aby starać się o dotacje, trzeba zacząć od utworzenia konta na stronie internetowej NFOŚiGW pod adresem generatora wniosków https://gwd.nfosigw.gov.pl/. Następnie trzeba się zalogować. Zalogowanie się do systemu daje dostęp do formularzy wniosków gotowych do wypełnienia. Następnie można przejść do wypełnienia wniosku. Co istotne, przy składaniu wniosku przez przedsiębiorców i podmioty inne niż osoby fizyczne konieczne jest posiadanie podpisu elektronicznego, który wywołuje skutki prawne równoważne podpisowi własnoręcznemu (chodzi tu o podpis kwalifikowany). Wnioski składane w innej formie (na przykład przy użyciu profilu zaufanego) nie spełniają wymogów programu, a zatem będą odrzucane.
Terminy
Aktualne ogłoszenie o naborze wskazuje, że wnioski o dofinansowanie zakupu „elektryków” dla przedsiębiorców i podmiotów innych niż osoby fizyczne można składać od 22 listopada 2021 r. do 30 września 2025 r. – o ile wcześniej nie wyczerpie się budżet. Przy czym jeśli taka sytuacja będzie miała miejsce (zarezerwowana kwota zostanie wyczerpana przed terminem), na stronie internetowej NFOŚiGW zostanie umieszczona informacja o braku możliwości składania wniosków. Wiceprezes NFOŚ zapowiada jednak, że jeśli do takiej sytuacji dojdzie, to jest szansa na zwiększenie alokacji programu.
O zachowaniu terminu złożenia wniosku oraz o kolejności jego rozpatrywania decyduje data jego wysłania przez GWD na skrzynkę podawczą NFOŚiGW znajdującą się na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP).
Rozpatrywanie
Rozpatrywanie wniosku może potrwać kilkadziesiąt dni. Z regulaminu wynika, że najpierw zostanie on zarejestrowany – NFOŚ daje sobie na to 3 dni. Kolejne 17 dni od daty rejestracji zajmie ocena wniosku według kryteriów dostępu i jakościowych dopuszczających.
Jeżeli wniosek będzie niekompletny – nie będzie wymaganych informacji i/lub dokumentów – można go uzupełnić. Przy czym zainteresowany przedsiębiorca ma na to do 7 dni od dnia otrzymania wezwania. Proces oceny zostanie przedłużony. Ponowna ocena wniosku według kryteriów dostępu i jakościowych dopuszczających znów zajmie do 17 dni od daty rejestracji skorygowanego wniosku.
Jeśli wniosek zostanie zaakceptowany – wówczas rozpocznie się kolejny etap procedury, w którym zostaną uszczegółowione warunki umowy. Przed podpisaniem umowy o dofinansowanie NFOŚiGW zastrzega możliwość wezwania wnioskodawcy w celu uszczegółowienia warunków dofinansowania – do 10 dni od daty zakończenia oceny według kryteriów dostępu i jakościowych dopuszczających. Ostatecznie nastąpi przygotowanie i podpisanie umowy o dofinansowaniu przedsięwzięcia – NFŚ zastrzega na ten etap do 16 dni od dnia podjęcia uchwały przez zarząd NFOŚiGW o przyznaniu dofinansowania.
Warunki wypłaty środków
Dotacja na zakup auta zostanie wypłacona dopiero po nabyciu pojazdu. Przy czym dopuszczalne jest posiłkowanie się kredytem przy zakupie u dilera. Datą zakupu jest data wystawienia końcowej faktury VAT potwierdzającej zakup pojazdu oraz stanowiącej podstawę do jego rejestracji. Fakturę tę trzeba dostarczyć do NFOŚiGW. Ponadto warunkiem wypłaty dofinansowania jest dostarczenie do funduszu skanu dokumentu ubezpieczenia (polisy) OC oraz AC (autocasco) zakupionego pojazdu od uszkodzeń, zniszczeń oraz utraty na skutek zderzeń, kolizji, zdarzeń losowych, uszkodzeń przez osoby trzecie oraz kradzieży wraz z adnotacją ubezpieczyciela o uznaniu cesji praw z polisy na rzecz NFOŚiGW oraz dowodem opłacenia składek lub pierwszej raty.
Co można zrobić w przypadku odrzucenia wniosku?
Jeśli wniosek zostanie odrzucony, odwołanie nie przysługuje. Ale jest rozwiązanie: otóż w takiej sytuacji można po prostu złożyć kolejny wniosek. Odmowa przyznania dofinansowania nie stanowi jakiejkolwiek przeszkody do ubiegania się o dofinansowanie przedsięwzięcia w ramach tego samego naboru na podstawie nowego wniosku. Podobnie odrzucenie wniosku na etapie oceny według kryteriów dostępu lub na etapie kryteriów jakościowych dopuszczających nie stanowi przeszkody do ubiegania się o dofinansowanie przedsięwzięcia na podstawie nowo składanego wniosku – nawet w ramach tego samego naboru. Co potwierdza par. 8 pkt 2 regulaminu. Mówiąc prościej, w przypadku odrzucenia nie należy się zrażać, sprawdzić, co poszło nie tak, wyciągnąć wnioski, naprawić błędy i złożyć ponownie wniosek.
W jaki sposób będzie weryfikowane, że przedsiębiorca przejechał rzeczywiście deklarowaną liczbę kilometrów uprawniającą do otrzymania wyższej kwoty dotacji?
Jeśli wnioskodawca wystąpił o podwyższoną kwotę dofinansowania, będzie musiał potwierdzić średnioroczny przebieg na zakończenie okresu trwałości, tj. czasu, kiedy zobowiązał się użytkować pojazd w zadeklarowany sposób. A jak to będzie weryfikowane? – To pytanie stało się już nawet przedmiotem interpelacji poselskiej (interpelacja nr 25907). Jak wyjaśnił sekretarz stanu Ministerstwa Klimatu i Środowiska Ireneusz Zyska w odpowiedzi na to zapytanie, wywiązanie się z tego warunku potwierdzone zostanie w okresie trwałości przedsięwzięcia spisem drogomierza wraz z oświadczeniem potwierdzającym przebieg pojazdu w całym okresie trwałości.
Czy niewywiązanie się z przejechania obowiązkowej liczby kilometrów będzie oznaczać automatycznie obowiązek zwrotu dotacji?
Tak, brak przebiegu w deklarowanej liczbie kilometrów skutkować będzie zwrotem wypłaconego dofinansowania w wysokości, której otrzymanie jest uwarunkowane uzyskaniem przebiegu zgodnie z programem priorytetowym i który zadeklarował dodatkowo beneficjent.

możliwość 2: dopłaty do leasingowanych samochodów

Od 16 listopada przedsiębiorcy, a także inne podmioty (w tym osoby fizyczne), mogą ubiegać się o dopłatę do leasingowanego auta. Tego dnia programy ze wsparciem z NFOŚiGW uruchomiły pierwsze firmy leasingowe.
W przypadku dotacji do leasingu zeroemisyjnych pojazdów, które również są realizowane w ramach programu „Mój elektryk”, NFOŚiGW udziela dotacji dla beneficjentów z udziałem pośredników – poprzez banki, które to z kolei podpisują umowy z firmami leasingowymi. Pierwszym pozytywnie zweryfikowanym bankiem, który w imieniu NFOŚiGW będzie pośredniczył w przyznawaniu dotacji do leasingu, jest Bank Ochrony Środowiska SA. Obecnie współpracuje on z trzema firmami leasingowymi. Ale jak zapewnia Anna Ciastoń z biura prasowego BOŚ, ich lista wkrótce zostanie powiększona – trwają rozmowy z kolejnymi firmami leasingowymi. Również NFOŚiGW ujawnia, że prowadzi rozmowy z kolejnymi bankami pośredniczącymi. Listę firm leasingowych uczestniczących w programie NFOŚiGW będzie publikował i aktualizował na swojej stronie.
Dla kogo
Lista potencjalnych beneficjentów jest podobna jak w przypadku dopłat do zakupu. Oprócz przedsiębiorców (zarówno jednoosobowych, jak i wielkich korporacji) mogą po nie sięgnąć: jednostki sektora finansów publicznych, instytuty badawcze, stowarzyszenia i fundacje, spółdzielnie, rolnicy indywidualni, Kościoły i inne związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne i pozostałe organizacje religijne. Ponadto dopłaty do leasingowanych aut są dostępne dla osób fizycznych.
Na jakie pojazdy
Dopłatami do leasingu mogą być objęte pojazdy zeroemisyjne:
 • kategorii M1 (samochody osobowe do przewozu maksymalnie 8 osób);
 • kategorii N1 (pojazdy dostawcze z masą do 3,5 t).
Wysokość dofinansowania
Podobnie jak w przypadku dopłat do zakupu wysokość dopłaty do leasingu jest uzależniona od kategorii leasingobiorcy i typu pojazdu. Kwoty dotacji są analogiczne. Przy czym nie są one wypłacane klientowi, jak przy dotacji, lecz trafiają do firmy leasingowej z przeznaczeniem dofinansowania opłaty wstępnej i opłaty transferowej wskazanych w umowie leasingu pojazdu zeroemisyjnego. Oznacza to, że dopłata pomniejsza opłatę wstępną oraz raty leasingu, jakie płaci klient.
Po uwzględnieniu dofinansowania z programu „Mój elektryk” klienci zapłacą miesięczną ratę niższą, od 300 do nawet 800 zł – wynika z wyliczeń jednej z firm leasingowych. Oczywiście wsparcie może być udzielone w przypadku, gdy na przedmiot leasingu nie udzielono wcześniej dofinansowania w ramach przedmiotowego programu (podobnie jak w przypadku dopłat).
Gdzie i jak złożyć wniosek
Obowiązuje zasada „jednego okienka”, tzn. wniosek o dotację i leasing załatwia się w firmie leasingowej, która podpisała umowę z bankiem udzielającym wsparcia w imieniu NFOŚiGW. Znaczną część formalności z uzyskaniem dotacji przejmuje firma leasingowa. W praktyce procedura wygląda następująco: klient wybiera auto elektryczne z oferty firmy leasingowej i wypełnia formularz wniosku. Ta potwierdza ofertę i procesuje wniosek o dotację z bankiem pośredniczącym w imieniu klienta. Po uzyskaniu zgody na dotację – firma leasingowa i klient podpisują umowę wynajmu oraz umowę na dotację. Następnie klient odbiera zamówione auto.

możliwość 3: dotacje na stacje ładowania

W styczniu 2022 r. rozpocznie się nabór wniosków w kolejnym programie pt. „Wsparcie infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych i infrastruktury do tankowania wodoru”. Poziom dofinansowania będzie zależeć od rodzaju inwestycji oraz od tego, w jakiej miejscowości jest realizowana. Przy niektórych rodzajach inwestycji poziom wsparcia może sięgnąć nawet 50 proc. kosztów kwalifikowanych.
Program przewiduje finansowanie dla przedsiębiorców i innych podmiotów, które planują budowę punktów ładowania samochodów elektrycznych oraz stacji tankowania wodoru (szczegółowa lista beneficjentów w dalszej części). Co istotne – będą mogły to być to zarówno punkty ładowania tworzone na potrzeby własne (np. które służyć będą wyłącznie do tankowanie własnych pojazdów przedsiębiorcy czy pojazdów członków wspólnoty mieszkaniowej albo spółdzielni), jak i ogólnodostępne stacje ładowania, świadczące usługi ogólnodostępne.
Jak zapewnia NFOŚ – ze strony organizacyjnej już wszystko jest gotowe. Pod koniec października Komisja Europejska zgodziła się na wdrożenie polskiego programu pomocowego, a w drugiej połowie listopada rada nadzorcza NFOŚiGW zaakceptowała już szczegółowe kryteria wyboru projektów. – Jesteśmy już gotowi do realizacji programu. Dzięki niemu w całej Polsce powstanie sieć ponad 17 tys. punktów ładowania samochodów elektrycznych oraz około 20 stacji wodorowych – wylicza wiceprezes Lorkowski.Dla porównania – jak wynika z danych zebranych przez NFOŚiGW – obecnie w Polsce funkcjonuje ok. 1700 stacji ładowania pojazdów elektrycznych, z których nieco ponad 30 proc. to punkty ładowania prądem stałym (DC), a niemal 70 proc. wolne ładowarki prądu przemiennego (AC) o mocy mniejszej lub równej 22 kW. Program ma być realizowany do 2028 r., przy czym podpisywanie umów będzie się odbywać do 31 grudnia 2025 r., a wydatkowanie środków finansowych potrwa do 15 grudnia 2028 r. Zainteresowani będą mogli stanąć do naborów, z których pierwsze rozpoczną się już w styczniu.
Dla kogo
O dofinasowanie będą mogły ubiegać się:
 • przedsiębiorcy,
 • jednostki samorządu terytorialnego,
 • spółdzielnie,
 • wspólnoty mieszkaniowe,
 • rolnicy indywidualni.
Na co można otrzymać dofinansowanie
Budżet na dofinansowanie inwestycji w stacje ładowania wyniesie łącznie do 870 mln zł. Przy czym kwoty te zostaną przeznaczone odpowiednio na:
 • tworzenie punktów ładowania o mocy nie mniejszej niż 22 kW, wyłącznie na potrzeby własne i nie jest wykorzystywany do świadczenia usługi ładowania – do 70 mln zł;
 • budowę stacji ładowania o mocy nie mniejszej niż 22 kW, innych niż ogólnodostępne stacja ładowania – do 70 mln zł;
 • budowę bądź przebudowę ogólnodostępnych stacji ładowania umożliwiających świadczenie usługi ładowania prądem stałym o mocy nie mniejszej niż 50 kW i nie większej niż 150 kW – do 315 mln zł;
 • budowę bądź przebudowę ogólnodostępnych stacji ładowania umożliwiających świadczenie usługi ładowania prądem stałym o mocy nie mniejszej niż 150 kW – do 315 mln zł;
 • budowę bądź przebudowę ogólnodostępnych stacji wodoru – do 100 mln zł.
Przy czym co najmniej 20 proc. kwot w ramach naborów organizowanych w latach 2021–2024 przeznaczone ma być dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). Jeśli zaś okaże się, że 31 grudnia 2024 r. budżet programu nie zostanie wyczerpany, tj. łączna wnioskowana przez zainteresowanych kwota środków będzie mniejsza niż dostępna alokacja, ogłoszony będzie dodatkowy nabór bez gwarantowanego budżetu dla MŚP.
Wysokość wsparcia
Wsparcie będzie miało formę bezzwrotnej dotacji. Wyniesie odpowiednio w przypadku:
 • Budowy stacji ładowania o mocy nie mniejszej niż 22 kW, innej niż ogólnodostępna stacja ładowania lub wyłącznie na potrzeby własne, która nie będzie wykorzystywana do świadczenia usługi ładowania – do 25 proc. kosztów kwalifikowanych.
 • Budowy (lub przebudowy) ogólnodostępnej stacji ładowania o mocy nie mniejszej niż 50 kW i mniejszej niż 150 kW, w której co najmniej jeden punkt ładowania umożliwia świadczenie usługi ładowania prądem stałym i ma moc nie mniejszą niż 50 kW – do 30 proc. kosztów kwalifikowanych.
Uwaga! Wysokość wsparcia dla ogólnodostępnych stacji o powyższej mocy może wynieść 45 proc., jeżeli jest ona usytuowana w gminie, w której na dzień 31 grudnia przedostatniego roku kalendarzowego poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o dofinansowanie:
– liczba mieszkańców nie przekraczała 100 000, lub
– zostało zarejestrowanych mniej niż 60 000 pojazdów samochodowych, lub
– mniej niż 400 pojazdów samochodowych przypadało na 1000 mieszkańców.
Przy czym zwiększenie intensywności wsparcia o 15 pkt proc. nie ma zastosowania do ogólnodostępnej stacji ładowania usytuowanej w pasie drogowym drogi ekspresowej albo autostrady.
 • Budowy ogólnodostępnej stacji ładowania o mocy nie mniejszej niż 150 kW, w której co najmniej jeden punkt ładowania umożliwia świadczenie usługi ładowania prądem stałym i ma moc nie mniejszą niż 150 kW (lub przebudowy stacji skutkującej przyrostem mocy do analogicznej wielkości) – do 50 proc. kosztów kwalifikowanych.
 • Budowy lub przebudowy ogólnodostępnej stacji wodoru. – do 50 proc. kosztów kwalifikowanych.
Jakie koszty będą kwalifikowane
Dofinansowanie będzie można przeznaczyć na koszty związane z uruchomieniem stacji ładowania. Kwalifikowane będą przy tym m.in.:
 • koszty nabycia środków trwałych bezpośrednio związanych z budową stacji ładowania/stacji wodoru lub koszt ich wytworzenia przez beneficjenta (z wyłączeniem kosztów budowy i modernizacji instalacji OZE);
 • koszty montażu i robót budowlanych;
 • koszty instalacji przyłączeniowej;
 • cena nabycia wartości niematerialnych i prawnych lub koszt ich wytworzenia we własnym zakresie;
 • koszty dokumentacji technicznej;
 • koszty nadzoru inwestorskiego lub autorskiego;
 • koszty testów i odbiorów, jeżeli zwiększają wartość środków trwałych;
 • podatki i opłaty związane z realizacją przedsięwzięcia, poniesione w okresie realizacji przedsięwzięcia, inne niż podatek akcyzowy oraz podatek od towarów i usług;
 • podatek od towarów i usług związany z realizacją przedsięwzięcia, jeżeli podmiotowi ubiegającemu się o dofinansowanie nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w rozumieniu przepisów ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 685; ost.zm. Dz.U. z 2021 r. poz. 2105);
 • część kapitałowa rat i inne opłaty związane ze spłatą lub odpowiednio pomniejszeniem kapitału przedmiotu umowy leasingu finansowego – dotyczące środków trwałych bezpośrednio związanych z budową stacji ładowania/stacji wodoru, z wyłączeniem kosztów budowy i modernizacji instalacji odnawialnych źródeł energii.
Gdzie i jak złożyć wniosek
Wnioski o dofinansowanie w formie dotacji należy składać w wersji elektronicznej przez generator wniosków dostępny pod adresem http://gwd.nfosigw.gov.pl. Wnioski są przyjmowane w trybie ciągłym do wyczerpania środków przeznaczonych na dany nabór. Decyduje zatem kolejność ich składania. Przy czym wnioski podlegają ocenie – muszą spełniać określone kryteria jakościowe.
Przy planowaniu inwestycji warto wziąć pod uwagę, że jeden wnioskodawca może złożyć w danym naborze tylko jeden wniosek o dofinansowanie.
Terminy naboru
W listopadzie ogłoszono cztery różne nabory. We wszystkich wnioski o dofinansowanie w formie dotacji będzie można składać w terminie od 7 stycznia 2022 r. do 31 marca 2022 r. Informacje o nich dostępne są na stronie: https://www.gov.pl/web/elektromobilnosc/aktualne-ogloszenia-o-naborach. ©℗
O czym trzeba pamiętać, korzystając ze wsparcia w programie „Mój elektryk”?
Regulamin programu wprowadza pewne wymogi i zasady dla podmiotów korzystających z dopłat do zakupu lub leasingu samochodu. Ich spełnienie jest podstawą wypłaty dotacji. Niedotrzymanie niektórych wymogów może oznaczać konieczność zwrotu części lub całości tego wsparcia.
Wyłącznie nowe pojazdy. Dotacją do zakupu lub leasingu mogą być objęte tylko fabrycznie nowe pojazdy. Chodzi przy tym o auta, które nie były przed zakupem zarejestrowane lub zostały zakupione i zarejestrowane przez dilera samochodowego, importera lub firmę leasingową, z przebiegiem kilometrowym nie wyższym niż 50 km.
Zakaz łączenia środków. Dofinansowanie nie będzie udzielane na przedsięwzięcia, których koszty zostały dofinansowane z publicznych środków krajowych lub zagranicznych, w szczególności ze środków budżetu Unii Europejskiej. A zatem jeśli ktoś choćby częściowo sfinansował auto z udziałem wsparcia z programu unijnego, nie może otrzymać na nie dofinansowania z NFOŚ.
Obowiązkowe oznakowanie. Zarówno objęty dotacją do zakupu, jak i do leasingu pojazd musi być oznakowany specjalną naklejką, która informuje, że pojazd został dofinansowany ze środków NFOŚ. Fundusz nie zapewnia naklejki, przygotował jedynie jej wzór, jest on jednym z załączników do umowy. W przypadku dotacji klient powinien sam sobie zamówić i sfinansować jej druk. W przypadku leasingu bank, np. Bank Ochrony Środowiska (jako dysponent środków NFOŚ), wymaga, aby to firma leasingowa zapewniła taką naklejkę swoim klientom. Naklejka musi być na pojeździe przez cały okres trwałości, który wynosi dwa lata od dnia zakończenia realizacji przedsięwzięcia (czyli w praktyce – od zakupu pojazdu). Przy czym w przypadku leasingu należy przez to rozumieć datę przekazania beneficjentowi nowego pojazdu do używania albo używania i pobierania pożytków na podstawie protokołu przekazania pojazdu.
Wymóg rejestracji w RP. Pojazd zeroemisyjny stanowiący przedmiot dofinansowania musi być zarejestrowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez co najmniej dwa lata od dnia zakończenia realizacji przedsięwzięcia (czyli od wypłaty dotacji).
Wymóg co do właściciela. Rejestracja pojazdu zeroemisyjnego musi być dokonana na rzecz właściciela pojazdu, który jest beneficjentem dofinansowania w ramach niniejszego programu. Przy czym w przypadku leasingu pojazd może być zarejestrowany zarówno na beneficjenta, jak i na firmę leasingową, z którą wiąże go umowa leasingu. I jeszcze jedna ważna wiadomość: samochód może mieć współwłaściciela.
Konieczność wykupu OC i AC. O ile konieczność wykupu OC jest oczywista, to nie każdy zdaje sobie sprawę, że również jest jeszcze konieczność wykupienia polisy AC (autocasco). Pojazd zeroemisyjny objęty dofinansowaniem trzeba obowiązkowo ubezpieczyć od uszkodzeń, zniszczeń oraz utraty na skutek zderzeń, kolizji, zdarzeń losowych, uszkodzeń przez osoby trzecie oraz kradzieży. I znów: ubezpieczenie musi obejmować tzw. okres trwałości, czyli w praktyce – dwa lata. Uwaga! W przypadku naruszenia powyższych wymogów (zobowiązań) dofinansowanie wraz z należnymi odsetkami podlega zwrotowi na warunkach określonych w umowie dotacji; umowa może określać w szczególności proporcjonalność zwrotu oraz przypadki odstąpienia od zwrotu środków.
Czasem trzeba dłużej poczekać na wypłatę. Kupujący pojazdy u dilera muszą liczyć się z tym, że dofinansowanie może być udzielone na przedsięwzięcie, którego realizacja została zakończona przed dniem złożenia wniosku. A zatem będzie wypłacone tylko w formie refundacji po zakupie pojazdu. Inaczej mówiąc: najpierw trzeba kupić (i odebrać) samochód, a dopiero później można wystąpić o dofinansowanie. A zatem jeśli kupujemy pojazd od sprzedawcy, który dopiero sprowadzi auto za kilka miesięcy, to środki na zakup trzeba wyłożyć z własnej kieszeni. Dofinansowanie z programu trafi do beneficjenta dopiero wtedy, gdy rozpatrzony będzie jego wniosek przez NFOŚ i dostarczy on wszystkie wymagane dokumenty, m.in. faktury, dowody ubezpieczenia i dowody rejestracji.
Z datą od 1 maja 2020 r. Dotacja jest wypłacana na pojazdy, które zakupione zostały po 1 maja 2020 r. To dobra wiadomość dla tych, którzy zakupili zeroemisyjne pojazdy, zanim program ruszył. – Jeśli ktoś kupił samochód po tej dacie, a przed datą uruchomienia naboru i pojazd ten spełnia warunki regulaminowe, to NFOŚ dokonuje refundacji kosztów – potwierdza wiceprezes Lorkowski.