Co do zasady umowa w sprawie zamówienia publicznego powinna być realizowana na warunkach pierwotnych. Obecnie istnieją jednak możliwości zmian takiej umowy – pod warunkiem że spółka wykaże istnienie przesłanek, które uzasadnią konieczność ponoszenia zwiększonych wydatków na materiały budowlane.
Z opisu wynika, że spółka zawarła z gminą umowę w sprawie realizacji zadania publicznego – zapewne w trybie ustawy ‒ Prawo zamówień publicznych (dalej: p.z.p.). Ustawa ta zobowiązuje zamawiającego i wykonawcę wybranego w postępowaniu o udzielenie zamówienia do współdziałania przy wykonaniu umowy w sprawie zamówienia publicznego, w celu należytej realizacji zamówienia (art. 431 p.z.p.). Ponadto umowa wymaga, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej, chyba że przepisy odrębne wymagają formy szczególnej (art. 432 p.z.p.). Co ważne, umowa, której przedmiotem są roboty budowlane, jest umową specyficzną, przewiduje bowiem konieczność spełnienia różnych szczególnych wymagań określonych ww. ustawą.